اطلاعیه مهم-سوء استفاده غیر قانونی از نام حسابداری میزان

با توجه به پیام های واصله، اشخاصی از نام حسابداری میزان سوء استفاده نموده و با استفاده از اعتبار شرکت داده کاوان پارس اقدام بفروش نرم افزارهایی در سایت های تخفیف گروهی نموده اند.و قیمت اعلام شده موجب نگرانی مشتریان این شرکت گردیده است. اعلام می داریم شرکت داده کاوان پارس هیچگاه نرم افزار حسابداری میزان را از طریق سایت های خرید گروهی و مشابه آن بفروش نرسانده و این نرم افزارها متعلق به این شرکت نمی باشند و تنها دامنه های  https://www.hesabdari-mizan.com/fa/ و dkpco.ir  متعلق به شرکت داده کاوان پارس می باشند.

عنوان حسابداری میزان همراه با علامت تجاری موجود در سایت با شماره ثبت 152194 بنام شرکت داده کاوان پارس ثبت گردیده و در طبقه بندی حسابداری و نرم افزار قرار دارد و هرگونه استفاده از نام میزان برای فعالیت های حسابداری و نرم افزاری جرم محسوب می گردد و پیگرد قانونی دارد.