این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

نحوه محاسبه مالیات حقوق و درآمد

مالیات بر درآمد سال 1400

در این  مقاله به نحوه محاسبه مالیات حقوق می پردازیم.  این مالیات از نوع مالیات تکلیفی می باشد لذا پرداخت مالیات حقوق پرسنل بر عهده پرداخت کننده حقوق می باشد. طبق ماده 82 قانون مالیات های مستقیم کلیه افرادی که مشغول به کار هستند و بیمه تامین اجتماعی برای آن ها لحاظ می گردد و حسب مدت کار انجام شده مبلغی به طور نقد و یا غیر نقد دریافت می کنند مشمول مالیات بر درآمد حقوق می شود. میزان مالیات حقوق در هر سال متغیر می باشد و طبق بخشنامه های ابلاغی به کارفرماها و بنگاه های اقتصادی محاسبات انجام می گیرد و وجه مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود. 
با کسر کردن آیتم های معاف از مالیات حقوق از جمع کل آیتم های دریافتی درآمد مشمول مالیات بدست می‌آید. سپس با توجه به جدول معافیت مالیات حقوق  و نوع سازمان و پرسنل مالیات حقوق محاسبه می‌شود.

عوامل مستمر معاف –  درآمد مستمر مشمول مالیات = عوامل مستمر مشمول مالیات

عوامل مستمر معاف

مواردی از آیتم های فیش حقوقی که از مالیات معاف ی باشند. 

  • ماموریت
  • هزینه سفر پرداختی
  • سنوات خدمت

مالیات حقوق سال 1400

مالیات حقوق سال 1400

معافیت مالیات حقوق سازمان ها

لازم به ذکر است معافیت¬های مالیاتی در واقع در راستا تشویق و امکان توسعه و تنوع صنایع مالی برخی از گروه ها  در نظر گرفته شده است. 

معافیت مالیات حقوق مناطق آزاد تجاری

مطابق ماده 48 بخشنامه تصویب شده در سال 1374 مناطق آزاد تجاری بمدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف هستند.
قابل ذکر است این بخشنامه برای 25 سال تمدید گردیده است و 8 منطقه شامل مناطق آزاد تجاری میباشند :
منطقه آزاد ماکو، منطقه آزاد قشم، منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد بندر انزلی، منطقه آزاد ارس، منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد کیش، منطقه آزاد سلفچگان

 معافیت مالیات مناطق کمتر توسعه یافته

مطابق ماده 92 قانون مالیات های مستقیم 50 درصد مالیات حقوق اشخاص در مناطق کمتر توسعه یافته بخشوده شده است.
توجه شود مبلغ معافیات مالیات حقوق تغییری نمی کند، نیمی از مالیات متعلقه پرداخت نمی شود. این بخشودگی برای مناطق کمتر توسعه یافته قابل تعمیم به مالیات عیدی و سنوات نیز می¬باشد.

معافیت مالیات حقوق شاغلین

 موارد زیر شامل معافیت مالیات بر درآمد حقوق می شوند: جانبازان، فرزند شهید،  آزاده،  نیروهای مصلح(نظامی یا 
انتظامی)، سایر مشمولین بند 14 ماده 91 6- اتباع خاجی مشمول قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

 پارک علم و فناوری 

 از سال 95 معاف از مالیات می باشند. 

سازمان صنایع هوایی 

معافیت مالیات حقوق

معافیت کل سهم بیمه شده

برای دادنامه ۵۹۱ در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸ با موضوع  ابطال عبارت " میتواند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده" از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۳۸۳/۱۱/۷-۲۱۱ /۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ ریس کل سازمان امور مالیاتی رای بشرح ذیل صادر شده است:

بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد. همچنین به موجب ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی « نُه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» بنابه مراتب فوق بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرستهای حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی ربط، مـالیات متعلق را محاسبـه نمایند از جهت کسر دو هفتـم از سهم حـق بیمه پـرداختی حقوق بگیران بیمه شده مغایـر بـا حکم مقرر در مـاده ۱۳۷ قـانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./  منبع

دانلود دادنامه و رای دیوان عدالت اداری

پرداخت مالیات حقوق ارزی

کلیه پرداخت های مربوط به حقوق، حتی اگر پرداخت بصورت ارزی باشد،  باید در یک فایل به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شود و از ارسال فایل ها متعدد با نوع پرداخت متفاوت باید خوداری کرد. البته لازم به ذکر است که کلیه مبالغی که در خلاصه لیست می باشد باید بصورت ریالی باشد حتی اگر تمامی پرداخت های سازمان بصورت ارزی باشد.  

محاسبه مالیات حقوق 99

 

جدول مالیات حقوق سال 99

فرمول محاسبه مالیات حقوق سال 1399 

اگر فردی دارای حقوق 30.000.000 ریال در ماه باشد:
12*30.000.000 = 360.000.000 ریال مبلغ در سال می باشد
این فرد از مالیات معاف است. 


اگر فردی دارای حقوق 62.000.000 ریال در ماه باشد مالیاتش بصورت زیر محاسبه می گردد:


تا مبلغ 30.000.000 ریال از مالیات معاف است این مبلغ را باید کسر کرد و مابقی را در ضریب مربوطه ضرب می کنیم. 
30.000.000 – 62.000.000 = 32.000.000 ریال = جز گروه پایه اول است و 10 درصد به آن مالیات تعلق می گیرد
32.000.000*10% = 3.200.000 ریال = مالیات حقوق بصورت ماهیانه 

جدول محاسبه مالیات حقوق تا یک و نیم برابر

اگر فردی دارای حقوق 93.000.000 ریال در ماه باشد مالیاتش بصورت زیر محاسبه می گردد:


تا مبلغ 30.000.000 ریال از مالیات معاف است این مبلغ را باید کسر کرد و مابقی را در ضریب مربوطه ضرب می کنیم. 
30.000.000 ریال = تا سقف حقوق  30.000.000 ریال از دریافت مالیات معاف است. 
 45.000.000 ریال = سقف حقوق ماهانه مالیات پله اول است ( که با 30.000.000 ریال معافیت جمعا برابر 75.000.000 ریال می باشد )
45.000.000 *10% = 4.500.000 ریال = مالیات ماهانه پایه اول جدول مالیاتی می باشد.
75.000.000 – 93.000.000 = 18.000.000 = این مبلغ در پانزده درصد پایه دوم جدول مالیاتی ضرب می شود.
18.000.000*15% = 2.700.000 ریال = مالیات ماهانه پایه دوم جدول مالیاتی می باشد. 
2.700.000 + 4.500.00 = 7.200.000 ریال =  جمع مبلغ ماهیانه مالیات حقوق 


جدول محاسبه مالیات حقوق تا دو نیم برابر

اگر فردی دارای حقوق 140.000.000 ریال در ماه باشد مالیاتش بصورت زیر محاسبه می گردد:


تا مبلغ 30.000.000 ریال از مالیات معاف است این مبلغ را باید کسر کرد و مابقی را در ضریب مربوطه ضرب می کنیم. 
30.000.000 = تا سقف حقوق  30.000.000 ریال از دریافت مالیات معاف است. 
45.000.000 ریال = سقف حقوق ماهانه مالیات پله اول است ( که با 30.000.000 ریال معافیت جمعا برابر 75.000.000 ریال می باشد )
45.000.000 *10% = 4.500.000 ریال  = مالیات ماهانه پایه اول جدول مالیاتی می باشد.
30.000.000 ریال = سقف حقوق ماهانه مالیات پله دوم  است ( که با 30.000.000 ریال معافیت  و 45.000.000 تومان سقف حقوقی پله دوم جمعا برابر 105.000.000 ریال می باشد )
30.000.000*15% = 4.500.000 ریال =   = مالیات ماهانه پایه دوم جدول مالیاتی می باشد.
105.000.000 – 140.000.000 = 35.000.000 = این مبلغ در بیست درصد پایه سوم جدول مالیاتی ضرب می شود.
35.000.000*20% = 7.000.000 ریال = مالیات ماهانه پایه سوم جدول مالیاتی می باشد. 
7.000.000 + 4.500.000+4.500.00 = 16.000.000 ریال =  جمع مبلغ ماهیانه مالیات حقوق 


جدول محاسبه مالیات حقوق تا چهار برابر

اگر فردی دارای حقوق 200.000.000 ریال در ماه باشد مالیاتش بصورت زیر محاسبه می گردد:


تا مبلغ 30.000.000 ریال از مالیات معاف است این مبلغ را باید کسر کرد و مابقی را در ضریب مربوطه ضرب می کنیم. 
30.000.000 = تا سقف حقوق  30.000.000 ریال از دریافت مالیات معاف است. 
45.000.000 ریال = سقف حقوق ماهانه مالیات پله اول است ( که با 30.000.000 ریال معافیت جمعا برابر 75.000.000 ریال می باشد )
45.000.000 *10% = 4.500.000 ریال  = مالیات ماهانه پایه دوم جدول مالیاتی می باشد.
30.000.000 ریال = سقف حقوق ماهانه مالیات پله دوم  است ( که با 30.000.000 ریال معافیت  و 45.000.000 تومان سقف حقوقی پله دوم جمعا برابر 105.000.000 ریال می باشد )
30.000.000*15% = 4.500.000 ریال =   = مالیات ماهانه پایه دوم جدول مالیاتی می باشد.
45.000.000ریال = سقف حقوق ماهانه مالیات پله چهارم   است ( که با 30.000.000 ریال معافیت  و 45.000.000 تومان سقف حقوقی پله دوم و 30.000.000 ریال پله سوم مالیاتی جمعا برابر 150.000.000 ریال می باشد )
45.000.000*20% = 9.000.000 ریال  = مالیات ماهانه پایه سوم جدول مالیاتی می باشد.

150.000.000 – 200.000.000 = 50.000.000 = این مبلغ در بیست و پنج درصد پایه چهارم جدول مالیاتی ضرب می شود.
50.000.000*25% = 12.500.000 ریال = مالیات ماهانه پایه سوم جدول مالیاتی می باشد. 
12.500.000 +9.000.000 + 4.500.000+4.500.00 = 30.500.000 ریال =  جمع مبلغ ماهیانه مالیات حقوق 

جدول محاسبه مالیات حقوق بیش از چهار برابر


با قابلیت‌ها و امکانات جامع نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد میزان بیشتر آشنا شوید. 


 محاسبه مالیات حقوق 98

مالیات حقوق سال 98 تا سقف حقوق 2،750،000 تومان در ماه معاف از مالیات می باشد، که معادل 33،000،000 تومان در سال می باشد، اگر  دریافتی فردی از مبلغ مذکور بیشتر و تا سقف 49،500،000 تومان در سال باشد باشد باید 10 درصد ان را به دولت بدهد. اشخاصی که دستمزد ان ها 82،500،000 تومان تا سقف 115،500،000 باید 15 درصد پرداخت کنند. حقوق بگیرانی که ۱۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان تا 165،000.000 تومان دریافتی سالیانه دارند، باید ۲۰ درصد جمع دستمزد و مزایا را حق دولت بپردازند. افرادی که 165.000.000 تومان سالیانه تا ۲۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان دریافتی دارند، باید ۲۵ درصد به دولت بپردازند. و در آخر اینکه اشخاصی که بیش از 23.100.000 تومان دریافتی دارند باید ۳۵ درصد آن را به دولت پرداخت کنند. 

محاسبه مالیات حقوق

فرمول محاسبه مالیات حقوق

در تعیین مالیات میزان اضافه کار، در صد نوبت کاری، شبکاری و همه مواردی‌که در فیش حقوق قید شود( غیر از ماموریت و سنوات خدمت ) و به عنوان جمع حقوق و مزایا تعریف گردد، موثر خواهند بود، در ادامه با یک مثال به فرمول  محاسبه مالیات حقوق می پردازیم.

مالیات قابل پرداخت = اعمال ضریب جدول بصورت پلکانی (کسر معافیت مالیات بصورت پلکانی مطابق با جدول – کل سهم بیمه شده – درآمد مشمول مالیات )

اگر فردی دارای حقوق 2.750.000 تومان در ماه باشد: 

12*2.750.000 = 33.000.000  = مبلغ دریافتی در سال می باشد 

این فرد از مالیات معاف هست

اگر فردی داری حقوق 6.500.000 تومان در ماه دریافت کند:

 تا مبلغ 2.750.000 تومان از مالیات معاف است بنا براین این مبلغ را از مبلغ دریافتی کسر و مابقی را در ضریب مربوطه ضرب می کنیم. 

 6.500.000-2.750.000=3.750.000 = جز گروه پایه اول می باشد و ده درصد حق دولت به آن تعلق می گیرد. 

 10%*3.750.000=375.000  = مالیات حقوق بصورت ماهیانه 

 12*375.000 = 4.500.000 = مالیات حقوق بصورت سالانه 

اگر فردی حقوق 8.500.000 تومان دریافت کند:

تا مبلغ 2.750.000 تومان از مالیات معاف است بنا براین این مبلغ را از مبلغ دریافتی کسر و مابقی را در ضریب مربوطه ضرب می کنیم. 
8.500.000-2.750.000=5.750.000 =  جز گروه پایه دوم می باشد و پانزده درصد حق دولت به آن تعلق می گیرد. 
5750.000-4.125.000 = 1.625.000= این مبلغ در ده درصد پایه اول محاسبه میشود و ما بقی آن مطابق با پایه دوم 
4.125.000*10% = 415.500 = مالیات ماهانه پایه اول 
1.625.000*15%=243.750 = مالیات ماهانه پایه دوم 
243.750+415.500= 659.250  = مالیات ماهانه 
659.250*12 = 7.911.000 = مالیات حقوق سالانه 

برای دانلود فایل PDF نحوه محاسبه مالیات حقوق کلیک کنید

برای مشاهده جزئیات حقوق و دستمزد سال ۹۸ کلیک کنید

 تعداد نظرات: 11
روح اله سرگزی
۲ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۸:۵۲:۳۶ بعد از ظهر

سلام یک کارمند باحقوق ثابت 52000000ریال واضافه کاری وآکورد وغیره جمع حقوق ومزایاش میشه 15000000میلیون تومن مالیات‌ چطور حساب میشه

 مدیر سایت
۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۳:۵۶:۲۲ بعد از ظهر

رحیمی
۲۳ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۳:۴۴ قبل از ظهر

سلام آیا حقوق با بیمه را باید در نظر گرفت برای محاسبه مالیات یا حقوق بدون لحاظ بیمه

 مدیر سایت
۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۳:۵۳:۵۵ بعد از ظهر

شاهمرادی
۱۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۱:۲۸ قبل از ظهر

سلام خسته نباشید یه سوال در مورد محاسبه مالیات بر درآمد حقوق داشتم برای محاسبه مالیات حقوق باید 2/7 بیمه تامین اجتماعی هم منظور بشه یا نه؟

 مدیر سایت
۲۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۷:۵۶ بعد از ظهر

باید نیست ولی می توانید لحاظ کنید. اداره مالیات مشکلی با مالیات بیشتر ندارد :)

اسلام اخلاصی
۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۳:۲۲:۴۱ بعد از ظهر

باسلام اگرچنانچه کارگرماهیانه 3میلیون حقوق داشته باشدوهرماه مبلغی بابت مالیات درفش حقوقی لحاظ کنند ودراخرسال نیزمالیات کل پرداختی 1 سال نیز شده است این چه منطقی. تشکرراهنمایی کنید

 مدیر سایت
۲ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۲۳:۵۳ بعد از ظهر

3 میلیون در سال 99 مشمول مالیات نمی شود

محمد حسین افتخار
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۸:۵:۴۲ قبل از ظهر

آیا معافیت مالیاتی برای کسانی که کمتر از یک سال مثلاً دو ماه کار کرده اند شامل می شود؟ چقدر؟

 مدیر سایت
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴:۱۸ بعد از ظهر

به نسبت دو ماه حساب می شود

ناهید
۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳:۱۱ بعد از ظهر

سلام اگر کارمندی از مهر ماه حقوقش مشمول مالیات شود و تا دی ماه مالیاتی محاسبه نشود و پرداخت نگردد ایا الان توی دی ماه میشه مالیات این ۴ ماه را محاسبه و پرداخت کرد طبق معافیت سالیانه و ایا مشمول جریمه میشه؟؟؟

رضا
۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۰:۲۳ قبل از ظهر

سلام مالیات پرسنل ساعتی

 مدیر سایت
۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱:۲۶:۲۹ بعد از ظهر

سلام تفاوتی وجود ندارد، مبلغ مشمول مالیات را در محاسبات لحاظ نمایید

راشل
۱۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۶:۴۸:۱۹ بعد از ظهر

با سلام و احترام براي شركتي كه در سال ٩٧ سه ماه تابستان عيدي ماهانه پرداخت كرده و ديگه چيزي قرار نيست پرداخت كنه تا پايان سال،با توجه به اينكه در ليست بيمه هم اعمال شده،چطور بايد ليست ماليات تنظيم كرد؟ (مبلغ ۱,۸۵۲,۱۱۵ ريال براي عيدي ماهانه را در ليست هاي ماليات ماهانه وقتي وارد ميكنيم بايد در معافيت هم اين مبلغ را وارد كرد؟) مبلغ ١/١٢ معافيت عيدي در سال ٩٧ دقيقا چقدر هست؟ و اگر براي اين سه ماه به طور مجزا هر ماه در ليستش نوشته بشه چطىور بايد مابقي عيدي رو درپايان سال رو محاسبه كنم ممنون ميشم راهنمايي كنيد.

 مدیر سایت
۲۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۹:۵۱:۳ قبل از ظهر

سلام معافیت عیدی برابر یک ماه است یعنی یک دوازدهم معافیت سالانه، شما برای کل پرداختی مشمول در آخر سال معافیت عیدی را در محاسبه اضافه کنین، اگر برای این سه ماه معافیت عیدی رو هم در نظر گرفتین آخر سال از معافیت عیدی کم کنین. معافیت عیدی سال نود و هفت بیست و سه میلیون ریال میشه

محمد
۱۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۰:۲۴ قبل از ظهر

سلام یه سوال داشتم بعضی از شرکتا که برای کمتر بیمه پرداخت کردن ، حقوق کارمند رو از اون چیزی که هست کمتر به اداره بیمه اعلام میکنن، مثلا برای کسی که ۳ تومن حقوق میگیره هر ماه، ۲ تومن بیمه رد میکنن، مالیات رو چجوری باید پرداخت کنن؟ همون مبلغی که براش بیمه رد میشه باید برای مالیات هم در نظر گرفته بشه یا مالیات بر اساس مبلغ واقعی که پرداخت میشه؟ ممنون

 مدیر سایت
۱۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۳:۴۳:۴۵ بعد از ظهر

سلام در صورت مشاهده هر گونه مغایرت، با توجه به مبلغ مغایرت جریمه اخذ میگردد.

عبدالرضا قصاب نژاد
۱۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۳:۵۰:۴ بعد از ظهر

باسلام نحوه محاسبه مالیات برای کسی که کارکرد او ۱۷ روز می باشد چگونه می باشد

 مدیر سایت
۱۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۳:۹:۲۲ بعد از ظهر

سلام دریافتی مشمول مالیات هر یک از پرسنل با توجه به تعداد روز کارکرد محاسبه شده است و در فرمول قرار داده میشود.

احمدزادی
۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱:۴۶:۸ بعد از ظهر

با سلام در روشی که شما به آن اشاره کرده اید موضوع سالیانه بودن مالیات را به چه صورت در نظر گرفته اید ؟ به عنوان مثال زمانی که معافیت مالیاتی در ابتدای سال اعلام نمی شود و باید میانگین سالیانه برای پرسنل در نظر گرفته شود ، به چه صورت محاسبه انجام می شود ؟

 مدیر سایت
۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲:۲۲:۴۶ بعد از ظهر

با سلام به نکته خوبی اشاره کردید، هر چند خوشبختانه چند سالی است که در ماه اول رقم معافیت سالیانه اعلام میگردد و نیازی به تعدیل بابت رقم معافیت نمی باشد، اما با توجه به اینکه معافیت مالیات سالانه است و ممکن است هر کدام از پرسنل دریافتی کمتر از معافیت در ماه های گذشته داشته باشند و در یک ماه مزایایی دریافت کنند که رقم مشمول مالیات آنها بیش از معافیت ماهانه گردد، پس درست این است که رقم معافیت تا انتهای آن ماه در فرمول قرارداده شود و رقم مشمول مالیات نیز تا انتهای ماهی که مالیات پرداخت میگردد. بطور مثال اگر مالیات خرداد ماه را محاسبه میکنیم رقم معافیت سالانه تقسیم بر 365(تعداد روز سال) ضربدر 93(تعداد روزهای کاری تا انتهای خرداد ماه) گردد و رقم مشمول مالیات فروردین و اردیبهشت بعلاوه رقم مشمول مالیات خرداد شود و مالیات محاسبه گردد.

ارسال نظر جدید


کد امنیتی  
امتیاز دهید: