تفاوت ثبت روش دائمی و روش ادواری در حسابداری

موجودی کالا در تعیین و ارائه وضعیت مالی و عملکرد مالی هر واحد تجاری با اهمیت می باشد. . پایان سال مالی یک واحد تجاری زمانی است که موجودی کالا در کمترین حد خود قرار دارد. بنابراین شمارش فیزیکی موجودی کالا در این زمان، بسیار ساده می باشد.   سیستم ثبت و نگهداری موجودی کالا به دو روش ثبت ادواری و دائمی صورت می گیرد. در روش دائمی هر یک از اقلام خرید و فروش در همان لحظه در حساب موجودی ها منعکس می شود.  در صورتی که در روش ادواری در پایان دوره مالی، بعد از انجام شمارش کالا موجودی پایان دوره به ارزش کالاهای شمارش شده در حسابداری تغییر می نماید. در ادامه نحوه ثبت در سیستم حسابداری شرح داده میشود.


در این مقاله می خوانید:


حسابداری موجودی کالا

دو گروه  اصلی سیستم حسابداری  موجودی کالا عبارتند از :

 • سیستم ادواری

 • سیستم دائمی

سیستم دائمی و ادواری

روش ادواری موجودی کالا

 موجودی کالا و بهای آن در طی یک دوره در هیچ حسابی ثبت نمی گردد و در طول دوره مالی گردش ندارد و در پایان سال با شمارش کالا و ارزش گذاری( بر مبنای روش های گردش بهای تمام شده) به عنوان موجودی پایان دوره همان سال و موجودی اول دوره سال بعد در حساب و ترازنامه ثبت می گردد به عبارت دیگر مبلغ موجودی کالا در اول دوره حذف می گردد و مبلغ موجودی کالای پایان دوره در این حساب بدهکار می شود.

 • نیاز به نگهداری سوابق مستمر موجودی کالا نیست
 • موجودی کالا حداقل یکبار در سال شمارش می شود
 • برای کالاهای ارزان مورد استفاده قرار می گیرد. 

سیستم ادواری در ان دسته از واحدهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد که کالاهای نسبتا ارزان قیمت می فروشند. مانند خواربارفروشی،رستورانها و فروشکاه های زنجیره ای کوچک و ... هزینه نگهداری سوابقی خرید وفروش ان  بیشتر از منافع ان می باشد. 

پیشنهاد مقاله: حقوق و مزایا سال 1401

روش دائمی موجودی کالا

 موجودی کالا در هر فرایند خرید و فروش بدهکار و بستانکار می شود و  بها و مقدار آن درحساب موجودی ثبت می گردد. در حساب موجودی کالا در صورتی که موجودی افزایش یابد مانند خرید یا برگشت از فروش و یا کاهش آن بصورت فروش و برگشت از خرید در حساب ثبت می گردد و بنا براین بطور مستمر و دائمی گردش در دفاتر ثبت می گردد. مانده موجودی کالا در هر زمان مانده را بطور دقیق نشان می دهد.

 • باید سوابق مستمر خرید و فروش کالا را نگهداری کرد.
 • موجودی کالا باید یکبار در سال شمارش شود.
 • برای هر کالایی مورد استفاده است

همچنین بخوانید: اتصال نرم افزار حسابداری به فروشگاه اینترنتی

خرید و فروش در سیستم ادواری و دائمی

در سیستم دائمی موجودی کالا واحدهای تجاری یک سابقه مستمر از موجودی کالا در اختیار استو که برای فروش کالاهای گرانبها مانند اتومبیل، جواهرات و .. تحت کنترل قرار داد . استفاده از این سیستم پر هزینه است ولی این هزینه با زیان کسری و سرقت کالاهای گرانقیمت که در سیستم ادواری ممکن است رخ دهد مقایسه و ان را توجیه می کند. سیستم های نرم افزای کنترل داخلی را ارتقا  و کارایی را افزایش دادند. همیشه اطلاعات مربوط به مقدار و بهای تمام شده کالا در اختیار قرار می دهد. 
درسیستم دائمی مانده حساب موجودی کالا باید در هر لحظه منعکس کننده بهای تمام شده کالا باشد:


مانده اول دوره + افزایش خرید – کاهش (بهای تمام شده کالای فروش رفته) = مانده پایان دوره
 


 مثال: اگر کالایی برابر 30 واحد باشد و بهای تمام شده آن 1000 ریال باشد و در طول یک ماه 20 واحد از این کالا به قیمت 1200 ریال بفروش برسد ثبت آن به صورت زیر می باشد:

 • خرید کالای تجاری در سیستم ادواری

در سیستم ادواری واحد تجاری، خرید کالا را در حساب خریدثبت می کند. حساب موجودی کالا در برگیرنده مانده اول دوره است که از دوره قبل مانده است. در پایان دوره، حساب موجودی کالا برای گزارش در صورت های مالی باید بهنگامم گردد. بنابراین یک ثبت روزنامه مانده اول روره را از طریق بستانکار کردن موجودی کالا و بدهکار کردن خلاصه حساب سود و زیان، از حساب موجودی کالا خارج می کند. 

سند حسابداری خرید روش ادواری

عنوان بدهکار بستانکار
خرید کالا 30،000  
وجوه نقد   30،000

پیشنهاد ویژه: خرید نرم افزار حقوق و دستمزد حسابداری میزان

 • خرید کالای تجاری در سیستم دائمی

حساب موجودی کالا: بدهکار
حساب صندوق/بانک/تنخواه/اسناد پرداختنی/حساب پرداختنی: بستانکار

سند حسابداری خرید روش دائمی
عنوان بدهکار بستانکار
موجودی کالا 30،000  
وجوه نقد   30،000

 

 • فروش کالای تجاری در سیستم دائمی

حساب صندوق/بانک/تنخواه/اسناد دریافتنی/حساب دریافتنی: بدهکار
حساب فروش: بستانکار
حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته: بدهکار
حساب موجودی کالا: بستانکار

ثبت سند حسابداری فروش روش دائمی
عنوان بدهکار بستانکار
* فروش 20 واحد به بهای 12
وجوه نقد 24000  
فروش   24000
*بهای تمام شده فروش رفته 20 واحد کالا
بهای تمام شده کالای فروش رفته 20،000  
موجودی کالا   20،000

 

 • فروش کالای تجاری در سیستم ادواری

ثبت فروش 20 واحد کالا

سند حسابداری فروش روش ادواری
عنوان بدهکار بستانکار
وجوه نقد 30،000  
فروش   30،000

 

در سیستم ادواری برای حساب تمام شده فروش رفته در طی سال سند صادر نمی گردد.
در پایان سال اسناد حسابداری مکمل زیر پس از قیمت گذاری کالا شمارش شده به شرح زیر صادر می گردد.. در صورتی که 10 عدد موجودی اول دوره 1.000 ثبت گردد ثبت در پایان سال بصورت زیر انجام می گیرد:

 • ثبت موجودی اول دوره به حساب خرید کالا

سند حسابداری اول دوره به حساب خرید کالا

عنوان بدهکار بستانکار
خرید کالا 10،000  
موجودی کالا   10،000

 

 • ثبت بهای تمام شده فروش رفته و موجودی پایان دوره کالا از حساب خرید

سند حسابداری بهای تمام شده فروش رفته و موجودی پایان دوره از حساب خرید
عنوان بدهکار بستانکار
بهای تمام شده فروش رفته 20،000  
موجودی کالا 20،000  
خرید کالا   40،000
 • فروش کالا در روش دائمی:

ثبت اول: حسابهای دریافتنی ***بد فروش *** بس
ثبت دوم: بهای تمام شده کالای فروش رفته *** بد موجودی کالا *** بس

 • هزینه حمل در روش دائمی:

موجودی کالا ***بد بانک ****بس  

 • خرید نسیه کالا در روش دائمی:

موجودی کالا ***بد حسابهای پرداختنی*** بس

 • برگشت از خرید نسیه در روش دائمی:

حسابهای پرداختنی***بد موجودی کالا ***بس

 • برگشت از فروش نسیه در روش دائمی:

ثبت اول: برگشت از فروش و تخفیفات***بد حسابهای دریافتنی*** بس
ثبت دوم: موجودی کالا ***بد بهای تمام شده کالای فروش رفته *** بس

 • فروش کالا در روش ادواری:

حسابهای دریافتنی ***بد فروش *** بس

 • هزینه حمل در روش ادواری:

هزینه حمل ***بد بانک *** بس

 • خرید نسیه کالا در روش ادواری:

خرید کالا *** بد حسابهای پرداختنی*** بس

 • برگشت از خرید نسیه در روش ادواری:

حسابهای پرداختنی*** بد برگشت از خرید و تخفیفات ***بس

 • برگشت از فروش نسیه در روش ادواری:

برگشت از فروش و تخفیفات***بد حسابهای دریافتنی*** بس
 

براساس استاندارد حسابداری شماره 6 بخش عمومی ، موجودی کالای پایان دوره باید در تاریخ ترازنامه بر اساس  بهای تمام شده و خالص ارزش فروش در صورتهای مالی منعکس شود. حال در صورتی که بهای تمام شده موجودی ها با یکدیگر متفاوت باشند به یکی از روش های  fifo و  نرخ میانگین (که امروزه براحتی توسط نرم افزار انبارداری) محاسبه می گردد و با خالص فروش(مخارج برآوردی تکمیل فروش و توزیع) مقایسه می گردد. حال ممکن است به هر دلیلی ارزش موجودی کالا کمتر از بهای تمام شده شود در صورتی که موقتی نباشد، برای نشان دادن زیان ارزش موجودی کالا کاهش داده می شود و در ترازنامه بیش از خالص فروش گزارش نمی شود. می توان از یک حساب کاهنده موجودی جهت ثبت زیان استفاده کرد.

 


بیشتر بخوانید: حسابداری تلفیقی چیست؟


روش های تعیین بهای تمام شده موجودی کالا

در هر دو سیستم دائمی و ادواری شمارش فیزیکی، مقدار شمارش شده رابرای تعیین بهای تمام شده موجودی کاا، یا بهای تمام شده موجودی کالای اخر دوره در اختیار قرار می دهد. برای محاسبه بهای تمام شده موجودی کالا، مقدار کالای موجودی، در بهای تمام شده ضرب می شود:


بهای تمام شده موجودی کالا = بهای تمام شده* مقدار کالای موجودی

روش های تعیین بهای تمام شده موجودی کالا عبارتند از:

 1. شناسایی ویژه
 2. میانگین موزون
 3. اولین صادره از اولین وارده- فایفو
 4. اولین صادره از اخرین ولرده – لایفو 
 • روش  FIFO (اولین ورودی-اولین خروجی)

در این روش گردش اقلام بهای تمام شده با گردش فیزیکی کالاهای موجود تطبیق دارد . .واحد تجاری باید سوابق مربوط به بهای تمام شده هر واحد کالای خریداری شده  را نزد خود نگه دارد. در این روش بهای تمام شده واحدی که در محاسبه موجودی کالا اخر دوره مورد استفاده قرار می گیرد ممکن است با بهای تمام شده واحدی که در محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته مورد استفاده قرار می گیرد، فرق کند. در روش فایفو فرض بر این است که کالایی که اول خریداری شده است، اول هم به فروش می رسد. اجرای این روش در موقعیتی که قیمت ها در حال افزایش هستند، سود ناخالص بیشتری نشان می دهد. بالطبع  سود بیشتر به معنای مالیات بیشتر می باشد و در زمانی که درآمدهای جاری با اقلام بهای تمام شده قدیمی مقایسه شوند سود کاذب نشان می دهد و در ادامه جهت تامین موجودی مجبور به خرید کالا با قیمت بالاتر می شود.

مزایای استفاده از فایفو :

 • همیشه بهای جاری را برای موجودی کالا اخر دوره گزارش می کند
 • سود بیشتری گزارش می شود 

معایب استفاده از فایفو:

 • نقض اصل مقابله با هزینه ها با درامدها 
 • باید مالیات بر درامد بیشتری پرداخت گردد
 • تاثیرات تورم در بهای تمام شده کالای فروش رفته مد نظر قرار نمی گیرد

مقاله پیشنهادی: نحوه استفاده از کاربرگ حسابداری چگونه است؟

 •  روش LIFO (آخرین ورودی-اولین خروجی)

این روش عکس روش فایفو می باشد. در این روش کالایی که اخر خریداری می شود، اول به فروش می رسند. بنابراین موجودی کالای آخر دوره شامل موجودی کالای اول دوره بعلاوه خرید های اولیه و بهای تمام شده کالای فروش رفته شامل کالاهایی است که آخر خریداری شده اند. در این روش در دوره افزایشی قیمت ها سود ناخالص کمتر حساب می شود و مالیات کمتری رابه همراه دارد.

مزایای استفاده از لایفو: 

 • اصل مقابله هزینه ها با درامد رعایت می شود.
 • مالیات بر درامد کمتر پرداخت می شود و در نتیجه نقدینگی بیشتر می شود

معایب استفاده لایفو 

 • گزارش سود کمتر
 • گزارش غیر واقعی موجودی کالای اخر دوره در تازنامه
 • تحریف سود در صورت زیان 
 • روش نرخ میانگین

این روش در سیستم های ارزیابی ادواری و دایمی بکار می رود و تمامی معایب دو روش فوق را دارا می باشد. در صورت اجرا این روش ها سود ناخالص و موجودیهای آخر دوره هیچ یک با قیمتهای جاری یا قیمتهای نزدیک به آن محاسبه نمی شود.و ارزش واقعی هر واحد را نمی توان مشخص نمود. این روش مبتنی بر میانگین موزون بهای تمام شده کالا در طی دوره می باشد.  نوسانات بهای تمام شده در طول دوره میانگین می شود. 
بهای تمام شده کالای اماده شده برای فروش طی دوره /  تعداد کالای اماده برای فروش  طی دوره  =میانگین موزون 

 • روش شناسایی ویژه

ممکن است برخی از واحدهای تجاری با کالاهایی در ارتباط باشند که بهای تمام شده هر یک از ان ها براحتی قابل شناسایی است. نمایشگاه اتومبیل، جواهر فروشی ها و بنگاه های اموال نمونه ای از واحدهای فوق الذکر هستند. در این موارد برای تعیین بهای تمام شده کالا از روش شناسایی ویژه استفاده می کنیم.


بیشتر بخوانید: تفاوت حسابرسی و حسابداری


تاثیر روش های میانگین موزون فایفو و لایفو بر سود 

انتخاب هریک از  سه روش باعث تغییر در بهای تمام شده کالای فروش رفته و موجودی کالای اخر دوره می شود. زمانی که سطح عمومی قیمت ها در حال افزایش هست، استفاده از روش فایفو باعث می شود بهای تمام شده موجودی کالا آخر دوره در بالاترین حد ممکن باشدزیرا در این روش موجودی کالا اخر دوره متشکل از اخرین خرید هاست. در عین حال استفاده از روش لایفو باعث می شود که بهای تمام شده موجودی کالا اخردوره در پایین ترین حد ممکن باشد زیرا در این روش خرید های اول تشکیل دهنده موجودی کالای اخر دوره می باشد. هنگامی که اقتصاد با کاهش سطح عمومی قیمت ها مواجه است بهای تمام شده موجودی کالا ی اخر دوره در روش فایفو در کمترین حد و در روش لایفو در بیشترین حد خود قرار داد. در زمانی که اقتصاد با افزایش سطح قیمت ها روبروست ، بکارگیری روش لایفو باعثمی شود که درآمد مشمول مالیات درکمترین حد ممکن و در نتیجه مالیات بر درآمد نیز در کمترین حد ممکن باشد.
 

سیستم دائمی و ادواری برای چه شرکت هایی مناسب است

روش دائمی برای بنگاه های تجاری با ارزش موجودی کالاهای گرانبها مانند اتومبیل ، جواهرات و .. پیشنهاد می شود و روش ادواری برای شرکت ها با ارزش موجودی پایین مانند سوپرمارکت ها ، رستوران ها و .. می باشد. به طور معمول خرید و فروش فعالیت عمده و اصلی شرکت های تجاری و بازرگانی می باشد و بخش عمده دارایی آن ها  را موجودی کالا تشکیل می دهد  به همین دلیل  دو روش دائمی و ادواری عنوان شده در بالا برای نگهداری موجودی به بنگاه های اقتصادی ارائه شده است.  بطور خلاصه اگر بخواهیم جمع بندی کلی از مقاله داشته باشیم باید بگوییم در روش ادواری به دلیل اینکه در ثبت سند حسابداری، حساب موجودی کالا استفاده نمی شود امکان گزارشگیری لحظه ای موجودی کالا وجود ندارد و سیستم اطلاعات مربوط به موجودی های کالا در هر زمان در دسترس نمی باشد. این نوع سیستم در واحدهای تجاری که کالاهای نسبتا ارزان می فروشند مورد استفاده قرار میگیرد. در این شرکت ها هزینه نگهداری سوابق موجودی کالا بیشتر از منافع است به همین دلیل یک شرکت حسابداری و یا حسابداران لازم است سالانه حداقل یکبار اقدام به شمارش فیزیکی موجودی کالا کنند تا میزان موجودی کالا را مشخص نمایند و در تهیه صورت های مالی از این مقادیر استفاده کنند.  بنابراین در صورتیکه بخواهیم موجودی معرف ارزش کالای موجود در انبار باشد روش دائمی مناسبتر است.


با امکانات و قابلیت های نرم افزار حسابداری میزان آشنا شوید.


ویدیو تفاوت ثبت روش دائمی و ادواری


برای دانلود فایل مقاله روش دائمی و روش ادورای PDF کلیک نمایید.

 تعداد نظرات: 50
عباسی
۹ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۲:۵۵ قبل از ظهر

با سلام اگر بعد از بستن بهای تمام شده به موجودی هزینه هایی اتفاق بیفتد مثلا هزینه های بانکی> بعلت بستن حساب بها به موجودی نمیتوان به بها سند ثبت نمود این هزینه ها اگر مبالغ کم اهمیت ویا با اهمیت باشند چه ثبتی باید انجام داد

عبداله رحمتی
۲۴ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۱:۴۴ قبل از ظهر

با سلام برای شرکت بتون چه روشی را پیشنهاد می کنید؟ و آیا می شود در یک شرکت در انبارهای مختلف روشهای مختلف را استفاده کرد؟مثلا انبار مصالح را ادواری و انبار قظعات یدکی را دائمی کرد>

 مدیر سایت
۲۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۹:۱۴ قبل از ظهر

در کل انتخاب با شماست و همانطو که در مقاله به آن اشاره شد بستگی به گردش کالا و ارزش مادی کالا ها دارد

ابراهیم حق شناس
۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱:۰:۲۸ قبل از ظهر

بهترین روش ثبت دائمی است برای اینکه درروش دائمی سود ناویژه وارزش موجوجودی کالا واقعی شود وقتی قیمت کالا تغییر میکند همان کالا را بایک کد جدید وبا قیمت جدید تعریف بکنید هرچند این کار باعث افزایشتعداد کد کالا با نام برابر میشود اما کلیه معایب روش ثبت ادواری را ازبین میبرد

 مدیر سایت
۳۰ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۷:۴۷ بعد از ظهر

بستگی به نوع کار وارزش کالا ها و میزان گردششون دارد

اصغری
۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۸:۴۳:۳۷ قبل از ظهر

سلام وقتتون بخیر برای حسابداری ازمایشگاه های فنی و کشاورزی از چه روشی باید استفاده کرد ؟ خیلی ممنون از سایت بسیار مفید و خوبتون

 مدیر سایت
۱۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۷:۳۳ بعد از ظهر

باعث افتخار است . اگر اقلام قیمت بالایی ندارند روش ادورای پیشنهاد می شود. ولی منعی برای استفاده از روش دیگر وجود ندارد

حمید
۱ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۷:۵۴:۹ بعد از ظهر

فروش ادواری تون اشتباه نیست جناب؟ ۲۰ فی ۱۲۰۰ چطور ۳۰۰۰۰؟؟؟

 مدیر سایت
۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۶:۹:۱۸ بعد از ظهر

موجودی کالا و بهای آن در طی یک دوره در هیچ حسابی ثبت نمی گردد و در طول دوره مالی گردش ندارد و در پایان سال با شمارش کالا و ارزش گذاری( بر مبنای روش های گردش بهای تمام شده) به عنوان موجودی پایان دوره همان سال و موجودی اول دوره سال بعد در حساب و ترازنامه ثبت می گردد

بیاتی
۲۴ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰:۵۵:۴۲ قبل از ظهر

میشه لطفا درمورد ثبت و محاسبه ارزش افزوده روش ادواری هم توضیح بفرمایید؟

 مدیر سایت
۲۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۳:۳۹ قبل از ظهر

بله حتما به مقاله اضافه می شود

لیلا بادگیسو
۹ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۰:۲۹:۵۲ قبل از ظهر

سلام خسته نباشید میخواستم بپرسم در مالی یک دانشگاه هستم بهتره از کدام روش حسابداری موجودی کالا استفاده شود اگر میشود ثبتش را بگویید

 مدیر سایت
۹ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵۶:۵۲ قبل از ظهر

ابتدا باید به این مورد توجه بفرماییید که نرم افزار شما قابلیت ثبت ادواری و دائمی را دارد یا خیر . چون در بعضی از سیستم های مالی امکان انتخاب وجود ندارد. شما باید با توجه به گردش کالا و حجم گردش کالا روش را انتخاب نمایید. اگر گردش کالاها خیلی ریز هست و تعداد بالا هست و سیستم انباری ندارید که بصورت خودکار در حسابداری سند بزند بهتر روش ادواری کار کنید. در صورت بالا بودن ارزش ریالی هر کالاتون بهتر هست که روش دائمی کار کنید.

وحید دهقانی
۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۹:۲۳:۲۰ قبل از ظهر

سلام من در شرکت از سیستم دایمی استفاده میکنم و واس ثبت فروشم بانک بدهکار و فروش بستانکار و همچنین بهای تمام شده کالای فروش رفته بدهکار وموجودی کالا بستانکار میخواستم ببینم در آخر سال ثبت بستن اینا به چه صورتیه و در اظهارنامه چطور نشون میدیم موجودی کالا رو ممنون میشم اگه جواب رو هم ایمیل بفرمایید

 مدیر سایت
۴ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۱۶:۱۱ بعد از ظهر

برای بستن حساب ها و رد کردن اظهارنامه نیازمند گذروندن دوره های حسابداری است. در سایت مقالاتی برای کمک کردن برای سند اختتامیه و سند سود و زیان و همچنین رد کردن اظهارنامه موجود است

امیر
۲۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۱۵:۳۰ قبل از ظهر

با سلام ، برای حسابداری شرکتی که به صورت پیمانکاری ، کار خدماتی انجام می دهد از کدام روش ثبت در نرم افزار استفاده کنم ؟ (متریال و مواد اولیه توسط کارفرما ها در اختیار این شرکت گذاشته می شود، ما مواد اولیه را تبدیل به محصول کرده و به کارفرما بر می گردانیم) سپاس از مطالب مفیدتان

 مدیر سایت
۲۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۲۱:۲۶ بعد از ظهر

شما نیاز به ثبت موجودی کالا ندارید، شما که بهای تمام شده کالا را ندارید و فقط خدمات انجام می دهید.

کریمی
۲۰ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱:۴۶:۰ قبل از ظهر

سلام و وقت بخیر بیزحمت راهنمایی می فرمایید برای کارخانه تولید پوشاک بهترین روش ثبت کدام هست؟

 مدیر سایت
۲۰ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۵:۱۵:۲۰ بعد از ظهر

چون پوشاک تنوع و گردش ریز داره ادواری بهتر است ، چون تعداد سندهاتون زیاد نمیشود

رحیم مامن پوش
۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۳:۵۷:۲۶ بعد از ظهر

باسلام در شرکتی که کوپ سنگ راخریداری میکند وبه کارخانه های برش سنگ جهت برش میدهدوطی فرآوری سنگ آماده برای فروش میشود وبفروش میرسد کدام روش مناسب است ادواری یادائمی آیامنبعی هست در این مورد مطالعه نماییم ممنون

 مدیر سایت
۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۹:۳۲:۲۰ قبل از ظهر

روش دائمی باید استفاده کنید

سکینه سادات حسینی
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۶:۲۵:۵ بعد از ظهر

در حسابداری برگشت از خرید و تخفیفات در سیستم ادواری برای کالاهای مشمول مالیات چه حسابی بدهکار و بستانکار میگردد؟

 مدیر سایت
۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۲:۴۵ قبل از ظهر

به دلیل اینکه برگشت از خرید و تخفیفات عدم برگشت بهای تمام شده موجودی کالا را کاهش می دهند برگشت خرید و تخفیفات از طریق بستانکار کردن حساب موجودی کالا در دفاتر ثبت می شود.

افسانه خزایی
۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۴:۴:۳۵ قبل از ظهر

بسیار عاااالی.واقعا مفید و آموزنده بود.سپاس فراوان

 مدیر سایت
۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۶:۰:۵۷ بعد از ظهر

سپهر
۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۵:۲۴ قبل از ظهر

ثبت 20 واحد فروش کالا با نرخ 1200 ریال در سیستم ادواری چطور به مبلغ 30.000 ریال ثبت شده ؟؟؟ گویا مبلغ بایستی 24.000 ریال بوده باشد

 مدیر سایت
۱۵ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۳:۳۵ قبل از ظهر

در سیستم ادواری برای حساب تمام شده فروش رفته در طی سال سند صادر نمی گردد. بنابراین یک ثبت روزنامه مانده اول دوره را از طریق بستانکار کردن موجودی کالا و بدهکار کردن خلاصه حساب سود و زیان، از حساب موجودی کالا خارج می کند. در پایان سال اسناد حسابداری مکمل پس از قیمت گذاری اقلام شمارش شده صادر می گردد

سحر
۱۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۸:۸ قبل از ظهر

عالی‌و مفید ...

 مدیر سایت
۲۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۹:۴۴ قبل از ظهر

ناهید
۱۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۳:۲۰ بعد از ظهر

خیلی توضیحات عالیه و قابل فهم، خدا پدرو مادرتونو بیامرزه و روزیتون پربار و پر برکت باشه ،من خیلی رحت درک کردم با اینکه چندسالی هست یادم رفته بود کل مطالب

 مدیر سایت
۱۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲:۲۷:۴۱ بعد از ظهر

متین محمد اقائی
۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۵:۳ بعد از ظهر

بسیار عالی👌🏻 بود توضیح ها جامع بود مرسی از سایت خوبتون ❤🌹

 مدیر سایت
۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۳:۲۸ قبل از ظهر

 مدیر سایت
۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۴۶:۱۷ قبل از ظهر

ناهید
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱:۴۱:۵۷ بعد از ظهر

سپاس از مطالب اموزنده بسیار قابل فهم و با کارایی زیاد هست

 مدیر سایت
۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۰:۵ قبل از ظهر

سپاسگزارم از این همه لطفی که به ما دارید

يزدان حسني
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۶:۵ بعد از ظهر

به نظر شما واسه حسابداري يك صرافي بهتره از كدام روش استفاده شود ؟؟؟؟؟

 مدیر سایت
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۷:۵۱:۲۹ قبل از ظهر

روش دائمی هستند صرافی ها

حسن فلاح
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۹:۳۷ قبل از ظهر

خیل هم عالی ممنونم از مدیر سایت

 مدیر سایت
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۱۸:۳۱ بعد از ظهر

زینب شفیعی
۱۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۸:۴۰:۲۰ بعد از ظهر

با سلام هزینه حمل کالا فروش رفته در چه روشی(ادواری - داعمی) نگه داری می‌شود؟

 مدیر سایت
۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۵۷:۳۴ بعد از ظهر

در روش اداری : هزینه حمل ***بد بانک *** بس در روش دائمی : موجودی کالا ***بد بانک ****بس

ناصر
۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۴۱:۵۱ قبل از ظهر

سلام وقت بخیر سوالی داشتم لطفاً راهنمایی بفرمایید شرکتی که پیمانکاری میباشد و کار بازرگانی (خریدو فروش) نمیکند اقلامی مثل مصالح یا ادوات برای انجام فرایندی خریداری نموده وبصورت موردی وبدلیل عدم استفاده بفروش میرساند نحوه ثبت خرید وفروش آن چگونه است ؟ واگر ثبت مذکور اشتباه صورت پذیرد آیا بصور تعدیل سنواتی میتوان در سال بعد یا سال دوم اصلاح حساب کرد ؟ بسیار سپاس

 مدیر سایت
۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۵۸:۳۹ بعد از ظهر

در طول مقاله نحوه سند زدن در روش ادواری و دائمی توضیح داده شده است

مهراد
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۸:۵۵:۲۶ بعد از ظهر

سلام وقتتون بخير و ممنون از سايت خوبتون، يه سوال داشتم از خدمتتون،براي يه فروشگاه بزرگ پروتئيني يعني عرضه گوشت و ماهي،كدام سيستم ثبت رو پيشنهاد ميكنيد؟ دائمي يا ادواري؟

 مدیر سایت
۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۸:۲۴ قبل از ظهر

سلام نمیشه یک روش رو گفت قطعا بهتر هست با توجه به سیستمی که استفاده میکنید تصمیم بگیرید.

مهران دانشمند
۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۵:۹:۶ بعد از ظهر

سلام وقت بخیر. بنده از روش دائمی و میانگین استفاده میکنم ، چون فی فروش یک کالا بیشتر از فی خرید هستش پس از ثبت فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری در حساب موجودی کالا موجودی ریالی کالا منفی یا بستانکار میشه. میخواستم بدونم آیا باعث ردی دفاتر یا ایراد حسابداری میشه یا نه؟!!

 مدیر سایت
۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۱:۴۹ بعد از ظهر

سلام ثبت فی فاکتور در موجودی کالا اشتباه است و نرخ خروج از انبار میبایست در موجودی کالا لحاظ گردد با توجه به روش قیمت گذاری ( میانگین ، فایفو و ... ) اگر این کار رو نرم افزار شما انجام میده اشتباه هست

حامد
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱:۱:۴۳ قبل از ظهر

جواب پودمانهای خرید و فروش رو میخواستم هر ۵ پودمان

اسکندری
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۳:۱۴:۳۴ بعد از ظهر

سلام ما شرکت بازرگانی هستیم که دو ساله از روش ادواری استفاده میشده من میخوام از روش دائمی استفاده کنم چون راحت تر درکش می کنم.بنظرتون به مشکل بر میخورم؟ در ضمن تازه نرم افزار خریدیم میخوام اون دوتا سالم تو نرم افزار وارد کنم ولی با روش دائمی

 مدیر سایت
۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۷:۸:۲۷ بعد از ظهر

با توجه به مشخص نبودن سیستم نرم افزار نمیتوان نظر دقیقی داد

حسین معجنی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۵:۱۹:۳۵ بعد از ظهر

سلام من برای کار مغازم -برای سال اول خرید-فروش-هزینه و موجودی پایان دوره دارم سود خالص اولین سال رو درست حساب میکنم ولی برای سال دوم موجودی پیان دوره سال قبل رو باید چجوری در سال بعد حساب کنم ممنون

 مدیر سایت
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱:۳۰:۴۵ قبل از ظهر

بعنوان موجودی اول دوره به سال دوم منتقل میشود و در موجودی کالا لحاظ میشود

Aminrezapilasteh
۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۳:۴۵:۱۸ قبل از ظهر

در چه مواقعی از روش سیستم ادواری استفاده میشه؟

 مدیر سایت
۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۰:۲ بعد از ظهر

استفاده از روش دائمی یا ادواری اختیاری است ، مگر اینکه شما تحت نظر ارگانی باشید که مجموعه شما رو ملزم به استفاده از یک روش خاص کرده باشد. و یا برخی از نرم افزارها در بازار وجود دارن که فقط یک روش در آن ها دیده شده.

يسرى
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۷:۱۳:۵۰ بعد از ظهر

سلام ممنون از توضيحاتتون ي سوال آيا مبلغ موجودى پايان دوره در دفاتر حسابدارى بايد با مبلغ موجودى كالا در انبار يكى باشد؟؟

 مدیر سایت
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۹:۳۵:۳۲ قبل از ظهر

بله حتما باید یکی باشد اگر یکی نباشد، دفاتر رد میشود.

روح ا.. وفایی
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۷:۳۱:۱۵ بعد از ظهر

سلام وقت شما بخیر بنده مدیر آی تی یک شرکت پخش قطعات خودرو در تهران هستم، شرکت ما نرم افزار ... رو به تازگی خریداری کرده بخش فنی این نرم افزار اعلام کردند که این نرم افزار، حسابداری ادواری و تمامی روش ها در دایمی رو ساپورت میکنه و ما روش دایمی رو انتخاب کردیم، بنظر شما برای شرکت ما که یک شرکت پخش قطعات خودرو است، استفاده از کدام روش در حسابداری دایمی بهتره(فایفو-لایفو-میانگین)؟

 مدیر سایت
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۱:۱۴ بعد از ظهر

سلام روش لایفو که در ایران استفاده نمیشه بدلیل تورم همیشه موجودی ریالی انبار پایین تر از قیمت واقعی است، تصمیم گیری برای انتخاب بین دو روش میانگین یا فایفو رو در اختیار مدیر مالی مجموعه قرار بدین تا با شناخت از مجموعه به نتیجه مطلوبتر برسن

زینب
۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۵:۱:۶ بعد از ظهر

با سلام ایا دقیق نبودن بهای تمام شده کالای ساخته شده یا فروش رفته، میتونه از معایب روش ادواری باشه؟ و اینکه کار ما پروژه ای هست و سفارش محور(تنوع کالای ساخته شده ، خرید و تعدد پروژه از پیچیدگی های کار ماست) با این حال روش ادواری مناسب برای ما هست؟

 مدیر سایت
۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۵:۲۹:۳۵ بعد از ظهر

اگر بهای تمام شده کالای خریداری شده و یا محصول تولید شده در طول زمان نیاز به تغییر دارد(با توجه به مشخص شدن و شفاف شدن هزینه ها) بهتر است روش ادواری استفاده کنید چون در روش دائمی احتیاج هست با بروزرسانی نرخ های وارده نرخ های صادره از انبار نیز بازسازی شوند و در صورت فراموشی نرخ های صحیحی ندارین

مرضیه احمدی
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱:۱۸:۵ بعد از ظهر

کدام یک از روش های ارزیابی موجودی کالا در سیستم داٮٔمی و ادواری نتیجه یکسانی داره؟

 مدیر سایت
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱:۳۸:۹ بعد از ظهر

هیچکدام ، مگر در حالتهای خاص مانده ریالی انبار یکسان باشد. مثلا نرخ کالا طی دوره ثابت باشد یا موجودی مقداری کالا صفر شده باشد و بالطبع موجودی ریالی هم صفر گردد.

احمداحمدی
۸ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۷:۲:۳۰ بعد از ظهر

پرداخت نقدی حمل کل محموله درروش فایفو آیا ثبت داره علتش چیه؟

 مدیر سایت
۱۰ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۰:۵۸:۵۸ قبل از ظهر

پرداخت نقد/چک و ... ارتباطی به روش فایفو ندارد. هزینه های حمل و غیره که مرتبط به کالا و بهای تمام شده کالا میباشد در ورود به انبار ثبت میگردد و روش فایفو یا میانگین محاسبات لازم جهت ثبت های خروج از انبار را انجام میدهند

سمیه توشه
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۵:۵۸ قبل از ظهر

با سلام لطفا بفرمایید در نرم افزار ... ماهیت حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته را در کدام سرفصل و با چه ماهیتی باید ثبت کرد؟

 مدیر سایت
۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۸:۲۰:۲۷ بعد از ظهر

سلام با توجه به اینکه نرم افزاری که شما نام بردین ، کدینگ های تعریف شده و غیر قابل تغییر دارد، بهتر است با پشتیبانی شرکت مربوطه هماهنگ نمایید ( با عرض پوزش جهت پاک کردن نام نرم افزار که بدلیل عدم ناراحتی شرکت همکار انجام شد )

سمیه سادات محمدی
۲۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۰:۵ بعد از ظهر

سلام وقت شما بخیر. ببخشید لطفآ بفرمایید برگشت از خرید و فروش در روش Lifo و Fifo از کدوم خرید یا فروش ها صورت می گیره. خیلی متشکرم

شبنم
۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۹:۳۷:۳۶ قبل از ظهر

از مطالب و توضیحات شما تشکر می کنم فقط نوع سند زدن درکل اول دائمی و یا ادواری زده شود بهتر است تا اینکه مرحله به مرحله باشد

مسعود مرادی
۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۵:۵۵:۵۴ بعد از ظهر

باسلام در دوران تورم از کدام روش ها استفاده میشود

 مدیر سایت
۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۷:۶:۴ بعد از ظهر

با سلام در چند سال گذشته استفاده از روش FIFO را در شرکتها بیشتر میبینیم درحالی که روش رایج در ایران روش میانگین بوده ، در دوران تورم با روش فایفو مبلغ موجودی کالا در انبار به مبلغ واقعی نزدیکتر است و بهمین دلیل است در کشور ما روش LIFO استفاده ای نداشته چون همیشه کالاهای ارزان قیمت داخل انبار باقی میماند.

پری
۲۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۰:۵۵ قبل از ظهر

سلام در متن بالا گفته شده روش میانگین برای هردو سیستم ادواری و دائمی بکار میره من جایی دیدم که سیستم ادواری کاردکس مقداری داشتن و از روش میانگین استفاده کردن و درضمن سیستم انبار هم ندارن چطور میتونم محاسبه میانگین رو انجام بده چون برای محاسبه ریالی هم نیازه

 مدیر سایت
۲۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۶:۴:۵۹ بعد از ظهر

شما برای محاسبه نرخ میانگین نیاز به بهای تمام شده خرید کالاها دارین و با کاردکس مقداری به تنهایی نمیتوان نرخ میانگین را محاسبه نمود

فرید چراغی
۱۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۹:۳۱ بعد از ظهر

سلام امکان داره جواب این تست رو بدید ثبت و گزارش موجودی کالا در سیستم دائمی در چه مورد الزامی است؟ ترازنامه-سود و زیان-پایان دوره-هیچکدام ممنون میشم سریعتر جواب بدید با توضیح

دهقان
۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۱۳:۴۱ قبل از ظهر

در سیستم محاسبه دائمی موجودی کالا در چه حسابی نگهداری نمی شود

ناهید
۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰:۱۱ بعد از ظهر

عالی بود.واقعا ممنون.میشه لطف بفرمایید در مورد ماهیت حساب جاری شرکاء و همچنین ماهیت حساب سود و زیان انباشته توضیح بفرمایید.من جایی خوندم نوشته بود ماهیتشون خنثی است هم میتونه بد باشه هم بس.اما جایی ام چیز دیگه ای گفته بودن.ممنون میشم توضیح بفرمایید.تشکر

 مدیر سایت
۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۹:۲۵:۸ قبل از ظهر

هر دو حساب هم میتواند بد باشد و هم بس ... جاری شرکاء هم میتوانند پرداخت داشته باشند و هم برداشت و در مورد سود و زیان انباشته هم اگر مانده بدهکار باشد نشانه زیان انباشته است و اگر بستانکار باشد نشانه سود انباشته . هر کدام از این سرفصل ها بویژه جاری شرکاء نکاتی برای رسیدگی مالیاتی دارد که در توضیح کامل آن در این کامنت نمیگنجد.

جواد
۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱:۵۴:۳۶ بعد از ظهر

بسیار عالی...

Fateme mahdioo
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۵۱:۴۱ بعد از ظهر

میشه لطفا راجع به مزیت ها و معایب هر کدوم از سیستم های ادواری و دائمی توضیح بدین؟ اصلا چرا باید دو نوع سیستم ثبت وجود داشته باشه، چرا بعضی ها از ثبت دائمی استفاده میکنند بعضی ها از ادواری؟؟

 مدیر سایت
۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲:۴۰:۳۰ بعد از ظهر

در بنگاههای که گردش کالا زیاد با ارقام ریز هست روش دائمی بسیار مشکل بوده و از روش ادواری استفاده میکردند ، که البته این مشکل رو سیستم های نرم افزاری تا حد زیادی بر طرف کرده اند، اما تکرار داده در سند مالی و حواله های انبار را دارد.

محسن
۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۳۴:۱۰ بعد از ظهر

با سلام سیستم حسابداری کارخانه تولیدی ما همکاران سیستم می باشد که در در هنگام خرید حساب کنترل خرید بدهکار و حساب های پرداختنی بستانکار می شود که در ورود کالا به انبار موجودی کالا بدهکار و کنترل خرید بستانکار می شود و در هنگام مصرف هم کار در جریان ساخت بدهکار و موجودی کالا بستانکار می شود و در پایان سال مالی با توجه به موجودی کالا قیمت بهای تمام شده محاسبه می گردد. با توجه به این توضیحات روش ثبت حسابداری شرکت ما دائمی هست یا ادواری؟ و اینکه بهترین روش برای بدست آوردن بهای تمام شده شرکت ما کدام روش هست ؟

 مدیر سایت
۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲:۱۸:۲۷ بعد از ظهر

ایمان
۲۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۳:۴۳:۱۶ بعد از ظهر

با سلام و تشکر در سیستم ادواری و دایمی هزینه های جانبی خرید مثل هزینه حمل رو چطور ثبت و شناسایی کنیم ؟

 مدیر سایت
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱:۷:۴۴ بعد از ظهر

هزینه حمل و هزینه های مشابه بعلاوه بهای کالا همان مبلغ خرید کالا میشود که در مقاله عنوان شده است ، هزینه ها در رسید ورود کالا به انبار بروی مبلغ کالاها سرشکن میشوند.

فاطمه
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۹:۱۳ قبل از ظهر

ما در نرم افزار حسابداری خودمون بخش انبار نداریم به جای اون کاردکس کالا داریم میخواستم بدونم ما روش ادواری هستیم یا دایمی برای پایان سال چطوری باید سند بزنم در ضمن شرکت بازرگانی هستیم

 مدیر سایت
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۲:۴۱ قبل از ظهر

سلام اگر با هر ثبت خرید و فروش یا عملیات انبار برای موجودی کالا سند حسابداری صادر میگردد روش دائمی است در غیر اینصورت ادواری ، برای هر دو روش قالب سند حسابداری در متن مقاله وجود دارد.

اسدی
۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۴:۴۰:۵۶ بعد از ظهر

با سلام مطالب این سایت مفید و خوبه از کسی که این سایت را طراحی کرده خواهش میکنم مطالب بیشتری ، همچنین مثال های بیشتر گذاشته شود.

داود حاجی قاسمی
۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱:۱۴:۳۹ قبل از ظهر

برای حسابداری گلخانه ای روش ادواری بهتره یا دائمی

افشاری
۲۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۹:۱۷:۵۳ قبل از ظهر

نمیدونم چرا حفظ نمیشم هر بار میخوام سند روش دائمی بزنم میام اینجا قالب رو نگاه میکنم.

ناصر غریبی
۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۹:۱۶ قبل از ظهر

سلام مطلب فوق بسیار کوتاه و مختصر.ولی کاملا کاربردی بود با تشکر از شما

 مدیر سایت
۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۷:۲۲ بعد از ظهر

سلام سعی شده است روش دائمی و روش ادواری ثبت موجودی کالا با مثال عددی آورده شود تا مورد استفاده باشد. تشکر از نظر شما که ما را دلگرم میکند.

ارسال نظر جدید


کد امنیتی  
امتیاز دهید: