مقالات

 نحوه محاسبه حق بیمه اضافه مشاغل سخت و زیان آور 1400/07/27 440

آیا می دانید حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور چند درصد است؟ با مطالعه این مقاله با میزان و نحوه محاسبه حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به طور کامل آشنا خواهید شد. 

نحوه حسابداری (سود و زیان) نرخ تسعیر ارز و ثبت سند حسابداری آن 1400/07/24 427

در این مقاله درباره تسعیر ارز، چگونگی محاسبه تسعیر ارز در بازه های زمانی بخوانید و با انواع روش های محاسبه تسعیر ارز و شناسایی سود تسعیر ارز و زیان ناشی از آن آشنا شوید. 

حق العمل کاری در قانون تجارت چیست | حسابداری حق العمل کاری 1400/06/17 510

با مطالعه این مقاله با حق العمل کاری، وظایف و مسئولیت های حق العمل کار، مخارج و نحوه حسابداری حق العمل کاری آشنا شوید. 

 ارزش اسقاط چیست و چگونه تعیین می شود؟ 1400/06/09 3691

با مطالعه این مقاله با ارزش اسقاط اهمیت و روش محاسبه و تعیین ارزش تسقاط بصورت کامل آشنا شوید. 

اصلاح و تعدیل حسابها  در پایان دوره مالی و لزوم آن 1400/06/06 700

با مطالعه این مقاله با اصلاح و تعدیل حساب ها در حسابداری، لزوم و روش های ثبت اصلاحات و تعدیلات انجام شده در پایان دوره مالی بصورت کامل آشنا خواهید شد. 

قرائن و ضرایب مالیاتی چیست و چگونه تعیین و محاسبه می شوند؟ 1400/05/28 437

در این مقاله با قرائن و ضرایب مالیاتی و روش های تعیین و محاسبه آن ها بطور کامل آشنا شوید. 

صورت مغایرت بانکی و روش های تهیه و تنظیم آن  1400/05/26 689

با مطالعه این مقاله با صورت مغایرت بانکی در حسابداری و روش های تهیه و تنظیم آن بصورت کامل آشنا خواهید شد. 

انواع دارایی در حسابداری چیست؟ تعریف و دسته بندی دارایی 1400/05/19 619

با مطالعه این مقاله با انواع دارایی در حسابداری و طبقه بندی هر کدام از آن ها آشنا خواهید شد.