حق ماموریت چیست؟ نحوه محاسبه حق ماموریت کارگران در سال 1401

یکی از آیتم های فیش حقوقی حق ماموریت می باشد که در ازای خروج کارگران از محل خدمت برای انجام وظایف کاری به آن ها تعلق می گیرد. انجام وظیفه به عنوان ماموریت نیازمند خروج از محدوده خدمت با فاصله مشخص و یا اقامت در محل ماموریت است. با وجود دو شرط مذکور حق ماموریت برای کارگر لحاظ می گردد. در این مقاله با حق ماموریت، نحوه محاسبه حق ماموریت کارگران و کارمندان در سال 1401 و قوانین وزارت کار در خصوص حق ماموریت آشنا می شوید.  


در این مقاله می خوانید:


حق ماموریت چیست؟

طبق ماده 46 قانون کار کارگرانی که به موجب قرارداد و طبق توافق صورت گرفته بین کارفرما و کارگر  به ماموریت کاری کاری خارج از محل خدمت خود اعزام می شوند فوق العاده حق ماموریت تعلق می گیرد.

 • این فوق العاده ماموریت نباید کمتر از مزد ثابت و یا مزد مبنا  باشد 
 • در قرارداد اولیه اعزام به ماموریت باید پیش بینی شده باشد در غیر اینصورت کارگر وظیفه ای در انجام ماموریت ندارد
 • کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آن ها کارگر تا محل ماموریت را تامین کند
 • انجام وظایف در زمان ماموریت مانند انجام وظیفه در محل خدمت می باشد و در صورت بروز مشکل مانند حادثه در زمان ماموریت، تمامی قوانین حادثه ضمن کار مشمول آن می شود
 • مدت زمان ماموریت بر اساس توافق طرفین می باشد

حق ماموریت به عنوان آیتم فیش حقوقی می باشد. در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان می توانید با وارد کردن مدت زمان ماموریت محاسبات این فوق العاده حقوق را به راحتی در اختیار داشته باشید 

حق ماموریت

حق ماموریت در قانون کار سال 1401

محاسبه حق ماموریت در حال سال به حقوق ثابت ماهیانه همان سال ارتباط دارد، برای محاسبه حق ماموریت در قانون کار سال 1401 لازم است حداقل فوق العاده ماموریت را بدست بیاریم که با حداقل حقوق ثابت یک روز و یا مزد روزانه آن ها برابری می کند. 
 (30 / حداقل حقوق ثابت ماهانه ) * 1 روز ماموریت = فوق العاده ماموریت 

 • هزینه ایاب و ذهاب بر عهده کارفرما می باشد  که به مبلغ فوق اضافه می شود. 
 • هزینه خوراک بر عهده کارفرما نمی باشد مگر اینکه طبق عرف خوراک بر عهده کارفرما باشد. 
 • مکان اقامت طبق توافق طرفین می باشد. 

 

حق ماموریت در لیست حقوق به چه مواردی تعلق می گیرد؟

طبق تبصر ماده 46 قانون کار در مواردی که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت بماند و اقامت شبانه داشته باشد ، حق ماموریت به ان تعلق می گیرد. در صورت وجود هر یک از شرط های مذکور حق ماموریت مشمول می شود. برای مثال اگر فردی بیشتر از 50 کیلومتر از محل ماموریت دور نشود ولی اقامت شبانه داشته باشد، مشمول حق ماموریت می شود و یا بلعکس بیشتر از 50 کیلومتر از محل خدمت دور شود ولی اقامت شبانه نداشته باشد باز حق ماموریت دریافت می کند.  
لازم به ذکر است در محاسبه حق ماموریت چنانچه شروط انجام ماموریت دو بار در یک روز مشمول کارگر شود، ماموریت انجام شده مجموع یک مورد به حساب می آید و برای یک روز پرداخت می شود. برای مثال در صورت خروج از محدوده محل خدمت با فاصله مشخص بیش از دو بار، کارفرما ملزم به پرداخت دو حق ماموریت نمی باشد. 

بیشتر بخوانید:سود و زیان انباشته چیست؟نحوه محاسبه سود و زیان انباشته

 

نحوه محاسبه حق ماموریت

نحوه محاسبه حق ماموریت کارمندان و کارگران 

همانطور که در ماده 46 قانون کار به ان اشاره شده است، حق ماموریت از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگر نباید کمتر باشد. کارفرما می بایست هزینه رفت و آمد کارگر تا محل ماموریت را نیز برعهده بگیرد. محاسبه فوق العاده ماموریت دارای فرمول خواستی نیست و هزینه ثابتی ندارد و با توجه به توافق بین کارگر و کارفرما مبلغ آن مشخص می گردد فقط لازم است شرط کمتر نبودن حق ماموریت از مزد ثابت و یا مزد مبنا در آن رعایت شده باشد. 
در شرکت های دولتی حداقل حقوق و پاداش تا یک بیستم و نسبت به مازاد به یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. بنابراین در صورت عدم توقف شبانه فقط ۵۰% از این میزان قابل پرداخت خواهد بود.

فرمول محاسبه حق ماموریت در بخش های خصوصی

در بخش های خصوص فوق العاده ماموریت همانطور که در بالا به آن اشاره شد طبق توافق کارفرما و کارگر می باشد، مه این مبلغ نباید از حداقل مبلغ پرداختی کمتر باشد . بنابراین می بایست این مبلغ حداقل حقوق را طی فرمول زیر بدست آورد. 
(حقوق ثابت / 30 ) * تعداد روزهای ماموریت = فوق العاده حق ماموریت 

حداکثر مدت زمان ماموریت برای کارگران و کارمندان

محدودیتی برای مدت زمان ماموریت در قانون وجود ندارد. مدت زمان ماموریت نیز مانند تمامی موارد به توافق بین کارفرما و کارگر بستگی دارد. 

ساعت کاری در زمان ماموریت

ساعات کاری در زمان ماموریت چگونه است؟

ساعات کاری محل ماموریت نیز شبیه همان ساعات کاری در محل کارگاه می باشد. 

 • در صورت بیشتر بودن ساعات کاری در ماموریت باید اضافه کار محاسبه شود. 
 • در صورت کار در شیفت شب باید شبکاری تعلق می گیرد 
 •  در صورت کار در روز های جمعه باید جمعه کاری محسوب شود  

بیشتر بخوانید: حسابداری دوبل یا دو طرفه چیست؟


آیا هزینه خوراک و اقامت در حق ماموریت لحاظ می شود؟

پرداخت هزینه بابت غذا و یا اقامت کارگر در زمان ماموریت به توافق کارگر و کارفرما بستگی دارد چرا که در قانون حق ماموریت به آن اشاره نشده است. هرچند که می توان این مورد را به عرف در کارگاه ارجاع داد . چنانچه در ماموریت های قبلی پرداخت شده باش باید ادامه یابد و در غیر اینصورت مسئولیت بر گردن کارفرما در قبال هزینه خوراک نمی باشد. هزینه اقامت طبق توافق طرفین باید باشد و کارگر می بایست تمامی هزینه های سفر را بصورت فاکتور در اختیار کارفرما قرار دهد.

بیشتر بخوانید: قانون اضافه کاری ۱۴۰۱ و نحوه محاسبه مرخصی در قانون کار​

آیا حق ماموریت و فوق العاده ماموریت مشمول مالیات و بیمه می شود؟

حق ماموریت مشمول کسر مالیات نمی شود. البته می بایست مدارک مربوط به ماموریت در کارگاه ثبت باشد تا در صورت نیاز در هنگام بازرسی مالیاتی در اختیار بازرسان قرار بگیرد. برای ثبت ماموریت و مقبولیت ان می بایست حداقل یکی از دو شرطی که در بالا به ان اشاره شد، که شامل اقامت شبانه و یا فاصله 50 کیلومتری از محل خدمت را دارا باشد. لازم به ذکر است در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان تمامی موارد و محاسبات بصورت اتوماتیک انجام می گیرد و حق ماموریت را معاف از کسر بیمه ومالیات می کند 
حق ماموریت مشمول کسر بیمه نیز نمی باشد ولی لازم است یک نسخه از حکم ماموریت برای تامین اجتماعی ارسال شود تا در صورت بروز حادثه در ماموریت خدمات درمانی و مستمری برای کارگر لحاظ شود.  

مبلغ حق ماموریت


بیشتر بخوانید: حسابداری تلفیقی چیست؟


آیا می توان مبلغی ثابتی را برای حق ماموریت در نظر گرفت؟

در مورادی که سازمان برای حق ماموریت مبلغ ثابتی را در نظر بگیرد، اگر شرط کمتر نبودن حق ماموریت از حداقل از مزد ثابت یا مزد مبنای کارگر در آن رعایت شده باشد، مشکلی ندارد. هزینه ایاب و ذهاب نیز باید به مبلغ حق ماموریت اضافه گردد. با توجه به اینکه هزینه رفت و آمد برای ماموریت با توجه به موقعیت مکانی متغیر است، تنها می توان حق ماموریت روزانه را بصورت ثابت در نظر گرفت. تمامی موارد ذکر شد می بایست با توافق بین کارگر و کارفرما صورت گیرد.  

ویدئو آموزشی نحوه محاسبه حق ماموریت


دانلود PDF مقاله: حق ماموریت چیست؟ نحوه محاسبه حق ماموریت کارگران در سال 1400تعداد نظرات: 36
شیرازی
۴ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۸:۲۱:۲۷ قبل از ظهر

سلام ایا میتوان به کسی که حقوق روزانه اش 150هزار تومان است 50میلیون حق ماموریت داد صرفا جهت اینکه مشمول بیمه نباشد(محل کار یک ماه -بیش از 100کیلومتر) یا حداکثر مقدار ماموریت برای این شخص چقدر است

 مدیر سایت
۸ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۶:۵۷:۱۸ بعد از ظهر

مبلغی که برای ماموریت در قانون تعیین شده حداقل است ( معادل یک روز حقوق برای هر روز ماموریت ) و برای پرداخت بیشتر مانعی وجود ندارد و با توافق کارفرما امکان پرداخت بیشتر وجود دارد.

م فلاح
۲ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱:۱۲:۴۰ بعد از ظهر

با سلام و خسته نباشید منظور از نوع اقامت شرکتی و عمومی در برگ ماموریت چیست

سیروس خاکپور
۲ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۸:۴۴:۳۲ قبل از ظهر

سلام ساعت کاری من از ۸ تا ۴ بعد از ظهر هستش من وقتی به ماموریت میروم با خودرو شرکت هستش زمانی که من در حال رانندگی هستم تا به محل مموریت برسم ایا تایم رانندگی من چزو اضافه کار محسوب میشود؟

 مدیر سایت
۸ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۶:۵۹:۳۷ بعد از ظهر

خیر

رسول فهیمی
۱۹ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۷:۲۳:۴۶ بعد از ظهر

سلام من کارمند دولتم هر روز از چیتگر تا تهرانپارس مسافت 45کیلومتر طی میکنم ولی شرکت گفته طبق قانون از حوزه شهرستان خارج نشدید و ماموریت تعلق نمیگیره

 مدیر سایت
۲۰ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۹:۲۰:۰ بعد از ظهر

مطابق قانون کار یا حداقل 50 کیلومتر و یا یک شب اقامت باید داشته باشین برای تعلق گرفتن حق ماموریت

علیرضا شیراوند
۲۸ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۱۸:۲۸ بعد از ظهر

ببخشید وقتی ماموریت هستید آیا اضافه کاری هم تعلق میگیره ووقتی که ۴روز پشت سر هم ماموریت هستید چگونه محاسبه میشه

 مدیر سایت
۴ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۹:۸:۳۴ قبل از ظهر

با توجه به اینکه کارفرما به اضافه کاری در ماموریت نظارت ندارد قانونی برای پرداخت اضافه کاری در ماموریت وجود ندارد. مگر اینکه با کارفرما توافقی کرده باشین تا پرداختی داشته باشن. ماموریت به همان تعداد روز محاسبه میشود

سولماز پاداریان
۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۴:۳:۴۰ بعد از ظهر

سلام اگر در قرارداد شخصی نوع شغل راننده قید شده باشد، برای رفتن به فرودگاه امام خمینی که بیش از 50 کیلومتر است حق ماموریت تعلق میگیرد؟ و ایا میشود بابت رفتن به فرودگاه برای رانندگان مبلغ خاصی را مشخص نمود که کمتر از دستمزد یک روز حقوق پایه انهاست؟

 مدیر سایت
۱۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۹:۲۱:۲۱ بعد از ظهر

بله می توانید

matine
۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۸:۳۹ قبل از ظهر

حق ماموریت روزانه جدا از حقوق ماهانه و هزینه های ایاب ذهاب هست؟

 مدیر سایت
۱۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۹:۳۱:۳۱ بعد از ظهر

نمی دونم منظورتون چی هست ولی مبلغش در فیش حقوقی ماهانه درج می شود و به حقوق ماهانه اضافه می شود

محمد مرادی
۷ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۲۲:۴۸ بعد از ظهر

آیا به زمانی که داخل اتوبوس نشسته تا به محل مورد نظر برسیم نیز حق ماموریت وحقوق تعلق می گیرد. مثلا فرد ۸شب راه افتاده و۸صبح فردا به محل ماموریت رسیده.

 مدیر سایت
۱۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۹:۳۳:۴۶ بعد از ظهر

بله

سیاوش عباسی
۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۴:۳۴:۴۷ قبل از ظهر

سلام من رفت وبرگشتم سرکار هفتاد کیلومتر ایا ماموریت به ما تعلق میگرد ممنون ازلطفتون

 مدیر سایت
۱۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۹:۳۵:۷ بعد از ظهر

اگر منظورتان از محل کارتان تا مکانی که باید مامورت انجام شود ، هست بله حق ماموریت تعلق می گیرد ولی اگر فاصله محل کارتان با خانه تان انقدر هست خیر تعلق نمی گیرد

علی رشیدی
۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۳:۲۱ بعد از ظهر

با عرض سلام و خسته نباشید من در یه شرکت مواد غذایی حدود 3سال6ماه مشغول هستم در ماه حدود 15روز ماموریت بیرون شهر ب صورت یه روز در میان دارم و شهرهای که میرم 200کیلومتر100 ب بالا هستش به کارفرما گفتم باید حق ماموریت بدی میگه نمی‌دم و اگر نمیتونی کار کنی استعفا بده فیش حقوقی ماهانه هم بهمون نمیده آیا برم اداره کار میتونم شاکی بشم چون اجباری می‌فرسته قبول هم نکنیم میگه اخراج

 مدیر سایت
۱۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۱۲:۱۱ بعد از ظهر

بله می تونید

امین جمالیان
۱۹ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۲:۴:۴۵ بعد از ظهر

عرض سلام و خسته نباشید، حقوق یک شب ماموریت چقدر میشود، خاهشا مبلغ یک شب ماموریت که ۵۰ کیلومتر بیرون از محل کار هست را بفرمایید؟

 مدیر سایت
۲۰ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۸:۵۴:۴۹ قبل از ظهر

معادل حقوق یک روزتون

نوشین رئوفی
۱۸ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۳:۱۵:۴۷ بعد از ظهر

نحوه محاسبه حق ماموریت برای افرادی که در روزهای تعطیل اعم از 5شنبه یا جمعه به ماموریت اعزام میشوند چگونه می باشد؟

 مدیر سایت
۲۰ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۸:۵۵:۱۸ قبل از ظهر

جمعه کاری به ان ها اضافه می شود

وحید حسینی درخشان
۵ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۷:۱۸:۴۰ بعد از ظهر

سلام وقت بخیر من هر روز با خود کارفرما برای کار حدود 150 کیلومتر از محل کار دور می شویم و عصر برمیگردیم آیا این موضوع ماموریت میشه

 مدیر سایت
۹ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۵:۵۲:۳۵ بعد از ظهر

بله ماموریت محسوب می شود. در ماموریت هزینه ایاب و ذهاب را کارفرما فراهم می کند.

مهدی حامدی
۲۲ دی ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴:۴۰ بعد از ظهر

سلام وقتتون بخیر من ۱۲روز پارسال ماموریت رفتم ۳۸۰کیلومتر با محل کارم فاصله داشته و به عنوان روز عادی حقوقش رو پرداخت کردند آیا درسته؟

 مدیر سایت
۲۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵:۴۵ قبل از ظهر

خیر باید ماموریت لحاظ شود

محمد صفری
۲۲ دی ۱۴۰۰ ساعت ۴:۵۲:۵۲ بعد از ظهر

سلام خسته نباشین دو تا سوال 1- ساعت کاری ما 7تا 16 هستش اگر صبح ساعت 4 بریم ماموریت و شب ساعت 21 برگردیم غیر از ماموریت روزانه اضافه کار هم به ما تعلق میگیره ؟ 2- شرط کمتر نبودن حق ماموریت از مزد مبنا حقوق هر کارمند یا حداقل حقوق اداره کار؟ ممنونم از لطف شما

 مدیر سایت
۲۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۷:۱۵ قبل از ظهر

شما ساعات بیشتر از کارکردتان در ماموریت به عنوان اضافه کار محسوب می شود .2- حق ماموریتتون از مزد یک روزتان نباید کمتر باشد

مهلا
۱۹ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱:۵۱:۴۶ بعد از ظهر

چرا حق ماموریت رو زدید 178؟مگه یک روز حداقل حقوق نیست؟ میشه88؟

 مدیر سایت
۲۰ دی ۱۴۰۰ ساعت ۲:۴۹:۲۸ بعد از ظهر

مزد روز ماموریتش می شود 178، فوق العاده ماموریت + حقوق روزش

محمد حسن ادیب نیا
۵ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴:۴ بعد از ظهر

سلام من ۴ سال دهیار یه روستا بودم تو این ۴ سال هیچ گونه اضافه کاری وحق ماموریت در یافت نکردم می تونم الان اقدام کنم.

 مدیر سایت
۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۳:۲۹:۱۷ بعد از ظهر

بله می توانید

حسین پورحسین
۲۹ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۰:۱۶ قبل از ظهر

واقعا ممنون از وقتی که میزارید.سپاس

 مدیر سایت
۳۰ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۲۵:۱۰ بعد از ظهر

Parviz
۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۲۸:۵ بعد از ظهر

سلام اضافه کار در زمان ماموریت دوبل حساب میشود یا نه؟

 مدیر سایت
۳۰ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱:۲:۳۷ بعد از ظهر

توافق هست

اکبر عامل
۱۹ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۵۱:۴ بعد از ظهر

سلام،حق ماموریت برای۲۷ روز،به صورت پله کانی کم میشود؟

 مدیر سایت
۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۵۴:۳۵ قبل از ظهر

هزینه ماموریت بصورت توافقی است و در قانون چیزی مربوط به کم شدن پلکانی اشاره نشده است

موسوی
۱۹ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۸:۵۳:۲۵ قبل از ظهر

سلام . بنده ۲ سال در شرکت پخشی کار میکنم که در هفته ۴ الی ۵ روزش ماموریت هستم . روزی بیش از ۱۴۰ کیلومتر هر روز تردد دارم. حتی روزهای تعطیل رسمی هم سرکار در ماموریت هستیم . این پخش نه ماموریتی حساب میکنه نه اضافه حقوقی میده حتی حق ناهار و اضافه کاری هم نمیده. به نظر شما من چکار کنم ؟

 مدیر سایت
۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۵۵:۵۰ قبل از ظهر

می توانید درخواست خود را مبنی بر دریافت مامورت و اضافه کار و تعطیل کاری با کارفرما مطرح کنید و در صورت نیاز به اداره کار مراجعه نمایید

جعفر ابراهیمی
۱۹ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱:۲۷:۵۵ قبل از ظهر

سلام وقتی ماموریت در روزی طولانی میشه وبه آخر شب و یا حتی به ابتدای روز بعد میرسه شرایط روز بعد کاریش چطور میشود

 مدیر سایت
۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۵۸:۱۱ قبل از ظهر

تمامی ساعات کاری شما در ماموریت محاسبه می شود . در صورت کار بیشتر از ساعات عادی مشمول اضافه کار می شوید

حامد
۱۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵:۲۹ بعد از ظهر

سلام حداقل حقوق ماهیانه یا دستمزد روزانه مورد نظر پنج و سیصد هست در داخل شهر منظور چی هست و بعد سایر شهرها چقدر بهم تعلق میگیرد باتشکر

 مدیر سایت
۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۴:۲۶ قبل از ظهر

بابت هر روز ماموریت حداقل را باید دریافت کنید بیشتر از ان متناسب با توافق با کارفرماست

فریدخت عصاره
۱۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۳:۴۶:۲۴ بعد از ظهر

با سلام ، من در طول روز مجبورم برای انجام امور اداری محل کارم به اداره ها و سازمان های مختلف مراجعه کنم و تقریبا 3 الی 4 ساعت در رفت و آمد هستم از غرب تا شرق شمال تا جنوب مثل اداره مالیات ورد آورد و ... می خواستم ببینم که آیا به من حق ماموریت تعقل می گیرد ؟ و در صورت تعلق مبلغش چقدر است ؟

 مدیر سایت
۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۵۹:۵۸ قبل از ظهر

در صورتی که 50 کیلومتر از محل کارگاه دور شوید حق ماموریت می گیرید

میثم کوهستانی
۷ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۲:۰:۸ قبل از ظهر

سلام .وقت بخیر لطفا این سوال را هم پاسخ دهید . بنده از ساعت 7الی 11 صبح در محل کار حاضر بودم واز بنده خواستند که همان روز ساعت 11 به ماموریت بروم و بیش از 50 کیلومتر از محل کارم فاصله گرفتم و ساعت 19 برگشتم.سوال من این است ،آیا 4 ساعت ابتدای شیفت محاسبه می شود یا فقط یک روز ماموریت محاسبه می شود؟با تشکر از شما

 مدیر سایت
۱۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱:۵۴:۲۴ بعد از ظهر

معمولا یک روز ماموریت محاسبه می گردد با ساعات کاری اضافه

حسین محرابیان
۲۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۴:۵۷:۳۶ بعد از ظهر

با سلام من برای انجام حدود 5 ساعت ماموریت باید حدود 19 ساعت توی راه باشم. الان حق ماموریت من چطوری باید محاسبه بشه؟ قانون برای زمان رفت و برگشت چیزی در نظر گرفته؟

 مدیر سایت
۲۳ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۶:۳۸:۴۳ بعد از ظهر

شما کلا ۲۴ساعت یعنی یکروز کاری درماموریت بودید .هزینه های رفت و برگشت بعلاوه ناهاروشام و صبحانه جداگانه محاسبه وبه شما تعلق میگیرد.

زهره رضایی
۲۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۷:۳۹:۱۰ بعد از ظهر

با سلام اگر مامور ساعت ۲۱ امشب به ماموریت بره و فردا ۱۸ عصر برگرده چند روز ماموریت حساب میشه؟ من ۲ روز حساب کردم،امشب که به سمت مقصد راه افتاده و بیش از ۵۰ کیلومتر از مبدا دور شده و فرداش که در محل ماموریت بوده درسته؟

 مدیر سایت
۲۳ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۶:۳۹:۳۹ بعد از ظهر

شما به ساعت کاریتان به اضافه اضافه کاری مشمول ماموریت می شوید

حسن
۱۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۳:۴۸ قبل از ظهر

با سلام جاهای دیگه ای میخوندم موارد مشمول در نحوه بدست اوردن مبنای ماموریت مواردی مثل حق مسکن حق اولاد بن و... هستش آیا صحیح می باشد.

 مدیر سایت
۱۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۹:۳۴:۱۳ بعد از ظهر

حق مموریت بصورت توافقی بین کارگر و کارفرماست و تنها شرط کمتر نبودن حق ماموریت از مزد ثابت و یا مزد مبنا در آن رعایت شده باشد.

کشاورز رضا
۹ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۴:۲۱:۴۱ بعد از ظهر

سلام پایه حقوق مبنای من پنج وششصد هست.ازشیراز به عسلویه به من ماموریت داده شده،حدود یک سال و نیم هست که اینجام.به من سه ونیم حق ماموریت میدن اعتراض کردیم گفتند طبق اداره کار هست.ایا درسته؟ باید چه قدر به من حق ماموریت بدن؟

 مدیر سایت
۱۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۹:۳۵:۳۶ بعد از ظهر

توافقی است تنها شرط کمتر نبودن حق ماموریت از مزد ثابت و یا مزد مبنا در آن رعایت شده باشد.

مرتضی زهدی
۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۵:۱۵:۲ بعد از ظهر

سلام خسته نباشید من تو یه کارگاه خصوصی کار میکنم مدت 30 روز ماموریت کاری اومدم ما تو کارگاه 8ساعت کار میکنیم تو محل مأموریت روزانه 10ساعت کار کردیم و روزهای تعطیل هم کار کردیم حقوق ما قانون کاری هست تکلیف ما واسه تسویه حساب با کارفرما طبق قانون کار چطوریه؟لطفا راهنمایی کامل کنید

 مدیر سایت
۱۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۳:۴۱ بعد از ظهر

اضافه کار در ماموریت به همراه حق ماموریت به حقوق تان به مدت 30 روز اضافه می شود

زهرا مقدم
۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱:۳۲:۵۵ بعد از ظهر

اگر کسی مدت 4 روز برای ماموریت به شهر دیگری رفته باشد حق ماموریت ان به چه صورتی محاسبه می شود

 مدیر سایت
۱۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۶:۲۶ بعد از ظهر

با توجه به توافق با کارفرماست ولی باید شرط کمتر نبودن حق ماموریت از مزد ثابت و یا مزد مبنا در آن رعایت شده باشد.

مژده چرخچی
۱۸ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳:۴۶ قبل از ظهر

سلام. روز بخیر.حق ماموریت در روزهای تعطیل رسمی به چه گونه می بایست محاسبه گردد؟

 مدیر سایت
۲۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲:۲۵:۵۳ بعد از ظهر

علاوه بر حق ماموریت تعطیل کاری هم اضافه می شود. یعنی از همان ساعت اول حکم اضافه کار دارد

پژمان مسلمی
۱۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲:۶:۲۳ بعد از ظهر

با سلام و وقت بخیر.بنده نماینده توزیع یک شرکت دارویی هستم.و وسیله ایاب ذهاب در اختیار داریم.ماهی ۳ تا ۴ بار از شیراز به بندرعباس ماموریت داریم.ساعت ۱۰ شب حرکت کرده و ۷عصر فردا به محل کار بر می گردیم.خواستم بدونم این نمونه ماموریت به چه صورت محاسبه می گردد.و اگر لطف کنید حدودی مبلغ محاسبه شده را بفرمایید ممنون میشم.لازم بذکر است حقوق بر اساس اداره کار است.

 مدیر سایت
۲۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲:۲۹:۲ بعد از ظهر

برای شما یک روز ماموریت در نظر گرفته می شود با اضافه کار ، و ساعات حرکت در شب از ساعت 10 تا 6 صبح برای شما شبکاری لحاظ می شود

مهدی جوان زاده
۸ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۸:۵۲:۸ بعد از ظهر

باسلام آیا درصورت افزایش روز های ماموریت کارمند بعداز اتمام ماموریت شامل یک روز مرخصی میشود؟ اگر بله،لطفا بگید بعداز چندروز ماموریت شامل میشود باتشکر

 مدیر سایت
۱۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۴:۴۸:۲۶ بعد از ظهر

قانونی مبنی بر مرخصی بعد از ماموریت نداریم.

صالح حبیبی
۸ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۵۵:۵۵ قبل از ظهر

سلام آقا بیزحمت میشه جواب منو بدید ببینید درست فهمیدم مثلا ی کارگر دارم روز صدتومن حوقشه. 3 روز رفتیم بیرون شهر که ساعات کاری فرضا همون 8 ساعت باشه وحداقل 12 ساعت رفت و برگشتمون زمان برده. اون 3 روز که جزو کار ماهیانه اش بوده که هیچی. فقط یک و نیم روز برا رفت و برگشتمون حساب کنم که ساعت روز معمولی حساب کنم یا اضافه کاری؟ و یا اینکه اون سه روز علاوه بر 30روز ماهیانه اش است و مثلا این برج را 33روز حقوق بدم بعلاوه یکو نیم روز رفت و برگشت و جمعا 34.5 روز حقوق بدم .ممنون میشم جواب بدید .

 مدیر سایت
۱۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۴:۵۰:۱۶ بعد از ظهر

روزهای ماهیانه محاسبه می شود و فوق العاده حق ماموریت به ان اضافه می شود.

علی پور علی
۳ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱:۲۵:۴۹ بعد از ظهر

با سلام. در فرمول حقوق ثابت / ۳۰ آیا حقوق ثابت خالص دریافتی هست یا حداقل حقوق؟

 مدیر سایت
۴ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۴:۲۴ بعد از ظهر

محاسبه فوق العاده ماموریت دارای فرمول خواستی نیست و هزینه ثابتی ندارد و با توجه به توافق بین کارگر و کارفرما مبلغ آن مشخص می گردد فقط لازم است شرط کمتر نبودن حق ماموریت از مزد ثابت و یا مزد مبنا در آن رعایت شده باشد.

 مدیر سایت
۴ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵۶:۲۱ قبل از ظهر

محاسبه فوق العاده ماموریت دارای فرمول خواستی نیست و هزینه ثابتی ندارد و با توجه به توافق بین کارگر و کارفرما مبلغ آن مشخص می گردد فقط لازم است شرط کمتر نبودن حق ماموریت از مزد ثابت و یا مزد مبنا در آن رعایت شده باشد.

ارسال نظر جدید


کد امنیتی  
امتیاز دهید: