محاسبات حقوق و دستمزد سال 98 | حداقل حقوق 98

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد سال 1398

 

باتوجه و استناد به بخشنامه مورخ  1397/12/28 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دستورالعمل اجرایی به شماره 265379  از سوی معاونت روابط کار، نحوه اجرا و محاسبه مصوبه حقوق و دستمزد در سال 98 به شرح زیر اعلام می‌شود.

حقوق روزانه سال 98

حقوق روزانه جمع مزد شغل و پایه سنوات است.

 مزد شغل سال 98

 برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) از ابتدای سال 1398، روزانه 13 درصد (به نسبت آخرین مزد شغل در سال 1397) به همراه مبلغ 87.049 ریال روزانه افزایش یافته‌است.
 نحوه محاسبه افزایش مزد شغل برای کلیه سطوح شغلی به صورت قید شده می باشد. که محاسبه آن به صورت زیر می باشد:

نحوه محاسبه مزد شغل روزانه سال 1398 

87.049 + (1.13 × آخرین دریافتی مزد ثابت روزانه 97)
بنابراین حداقل دستمزد روزانه سال 98 برابر 505.627 ریال (پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت) وبرابر 15.168.810 ریال ماهانه می باشد و با اعمال افزایش این مصوبه، مزد شغل کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارتخانه و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید ازمبلغ 505.627 ریال کمتر باشد.

چنانچه بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از 505.627 ریال در روز شود، ملاک محاسبات همان مبلغ حداقلی ذکر شده می باشد.
طبق دستورالعمل اجرایی سایر عناصر طرح طبقه بندی یا عرف کارگاهی که جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال 1397 برقرار گردیده اند از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته و ... بایستی از اول 1398 معادل 13 درصد اضافه گردد.

مزد پایه سنوات سال 1398

پایه سنوات سال 98 مبلغ 700.000 ریال ماهانه می باشد که شامل همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از این که حق سنوات یامزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول ریافت پایه سنوات خواهند بود. بنابراین به کارگرانی که در سال 98 دارای شرایط فوق بوده روزانه مبلغ 23.333 ریال نیز به عنوان پایه سنوات پرداخت خواهد شد.
پرداخت رقم مربوط به کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک و با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط گار برای سایر گروه ها صورت میگیرد.
نحوه محاسبه افزایش مزد سنوات نسبت به سال گذشته برای کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل :
مزد سنوات سال 98 = 23.333 + (1.13 × مزد سنوات سال گذشته)

حق بن سال 98

با توجه به بخشنامه و دستورالعمل اجرایی حقوق و دستمزد سال 1398، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار(بن) به عنوان مزایای رفاهی کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد)با افزایش 800.000 ریالی ماهانه مبلغ 1.900.000 ریال در نظر گرفته شده است. لذا کارفرمایان ملزم به پرداخت آن به کلیه کارکنان به نوع استخدام دائم یا قراردادی می باشند.

حق مسکن سال 98

این آیتم تنها موردی از حقوق کارگران است که هنوز به تصویب هیئت وزیران نرسیده است ، پیشنهاد افزایش حق مسکن سال 98 به 1،000،000 ریال توسط شورای عالی کار تصویب شده و جهت تصویب دولت ارسال شده است اما هنوز خبری از تایید آن توسط هیئت وزیران نشده است، بنابراین تا اطلاع ثانوی مبلغ 400،000 ریال میباشد.

حق اولاد سال 98

بر اساس قانون گذاری اداره کل کار و رفاه اجتماعی، کارفرما موظف به پرداخت حق اولاد به کارگران متاهل صاحب فرزند می باشد با این شرایط که کارگر حداقل 2 سال (720 روز) سابقه بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی داشته و فرزندان وی شامل شرایط دریافت حق اولاد باشند، که مبلغ آن برای هر یک از فرزندان شامل 10 درصد حداقل حقوق ماهانه سال جاری می باشد که در سال 98 برابر 1.516.881 منظور می گردد.
حق اولاد برای فرزند یا فرزندانی که دارای شرایط ذکر شده می باشند در نظر گرفته خواهد شد :

  •  سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد
  • دختران مجرد بالای 18 سال
  • منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل
  • در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشد.
  • نظر به اینکه یکی از شرایط دریافت کمک عائله مندی  منحصرا اشتغال به تحصیل فرزند بیمه شده بوده و در پرداخت کمک عائله مندی ,تحت تکفل بودن فرزند مورد شرط قرار نگرفته است لذا پرداخت حق اولاد به بیمه شده ای که فرزند او بالای ۱۸ سال بوده و در حال تحصیل می باشد حتی در صورت ازدواج,تعارضی با قانون ندارد.

نرخ اضافه کاری سال 98

هر ساعت اضافه کار 1.4 برابر مزد ساعت کار عادی می باشد که در سال 98 با احتساب حداقل حقوق ماهانه 15.168.810 و ساعت کارکرد 220 ساعت در ماه، مبلغ ساعت کار عادی و اضافه کار به صورت زیر محاسبه می گردد.
 نرخ هر ساعت کار عادی 68.949 = 220 ÷ 15.168.810
نرخ هر ساعت اضافه کار عادی (بر اساس حداقل حقوق) 96.529 = 1.4 × 68.949
همچنین فرمول محاسبه برای سایر سطوح مزدی از روش زیر قابل محاسبه خواهد بود
 حقوق یک ساعت اضافه کار=1.4 × (حقوق یک ساعت کار عادی)

عیدی و سنوات خدمت سال 98 :

سنوات خدمتی طبق روال سال های گذشته معادل یک پایه حقوق شخص می باشد که بر این اساس برای حداقلی بگیران معادل یک حداقل پایه حقوق (15.168.810 ریال) می باشد.
حداقل عیدی سال 98 معادل 60 روز پایه حقوق روزانه و معادل 30.337.620 ریال و حداکثر عیدی معادل 90 روز پایه حقوق و برابر است با 45.506.430 ریال می باشد.
لازم به ذکر می باشد که مبلغ عیدی بر اساس حداقل پایه حقوق سال 98 محاسبه می گردد و با مزد شغل دریافتی شخص ارتباطی ندارد.

جدول حقوق و دستمزد کارگران در سال 98 با توجه به بخشنامه

ردیف شرح مبلغ
1 حد اقل پایه روزانه 505،627
2 حداقل حقوق ماهانه 15،168،810
3 حداقل دستمزد یک ساعت عادی 68،949
4 حداقل دستمزد یک ساعت اضافه کاری 96،529
5 حداقل حقوق ماهیانه 31 روز 15،674،437
6 حق مسکن 400،000
7 حق بن 1،900،000
8 حق اولاد 1 فرزند 1،516،881
9 حق اولاد 2 فرزند 3،033،762
10 پایه سنوات روزانه 23،333
11 حداقل حق سنوات 15،168،810
12 حداقل عیدی 30،337،620
13 حداکثر عیدی 45،506،430
14 حداکثر حقوق مشمول بیمه ( 7 برابر ) 106،181،670
15 معافیت مالیاتی ماهانه 27،500،000
16 فوق العاده نوبت کاری ماهیانه 10% صبح و عصر ( 30 روزه ) 1،516،881
17 فوق العاده نوبت کاری ماهیانه 15% صبح و عصر  و شب ( 30 روزه ) 2،275،322
18 فوق العاده نوبت کاری ماهیانه 22.5% صبح و شب یا عصر و شب( 30 روزه ) 3،412،982
19 فوق العاده شب کاری هر ساعت 24،132
20 ساعت کاری برای مشاغل سخت و زیان آور 176
21 مدت مرخصی سالانه برای مشاغل عادی با حتساب 4 جمعه 30
22 مدت مرخصی در سال برای مشاغل سخت با احتساب 4 جمعه 35
23 تعداد روز کاری در هفته 6
24 ساعت کاری روزانه 7/33
25 ساعت کاری ماهانه 220
26 تعداد روز سال 1398 365

 

مالیات حقوق سال 98

طی آخرین بخشنامه محاسبه حقوق و دستمزد اعلام شده مالیات حقوق سال ۹۸ مطابق جدول زیر محاسبه می‌شود.


مالیات حقوق 98

 

تصویر بخشنامه مالیات حقوق سال 1398

آموزش نحوه ثبت تغییرات حقوق و مزایای سال 98 در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان

با توجه به شروع سال جدید و لزوم اجرای بخشنامه فوق در خصوص اعمال تغییرات حقوق سال 98 و همچنین افزایش و تغییرات آیتم های حقوقی در سال 98، کارفرمایان نیز باید نسبت به این تغییرات اقدامات لازم را نیز به عمل آورند. لذا در این خصوص جهت سهولت اعمال تغییرات در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان برای کاربران این نرم افزار، به آموزش نکات مهم در خصوص این تغییرات خواهیم پرداخت.
نکته اول در خصوص انجام محاسبات حقوق سال 98 ،ایجاد سال مالی جدیددر نرم افزار می باشد، که در صورت عدم وجود سال مالی 98 در نرم افزار، می توان از مسیر زیر سال مالی جدید را ایجاد نمود:
بعد از باز نمودن نرم افزار، از منوی مدیریت آیتم ایجاد سال مالی جدید را انتخاب نمایید، پس از تایید نمودن عملیات سال مالی 98 برای شما ایجاد خواهد شد.

آموزش ایجاد سال مالی 1398 حقوق و دستمزد

پس از ایجاد سال مالی جدید وارد نرم افزار شده و سال مالی 98 را انتخاب کرده، از مسیر منوی مدیریت و زیر منوی اطلاعات پایه و انتخاب گزینه متغییر های محاسبه حقوق، به وارد نمودن متغییرهای مربوط به سال 98 (از قبیل: حداقل حقوق روزانه، حق بن، حق مسکن، حق جذب)که در متن بخشنامه ذکر گردید، اقدام نمایید.
همچنین سقف پرداخت بیمه را با توجه به حداقل حقوق روزانه، برنامه به صورت خودکار محاسبه می نماید و احتیاجی به وارد نمودن آن نیست

پارامترهای حقوق سال 98

 

سپس از همین مسیر و با انتخاب آیتم جدول مالیات حقوق، رقم معافیت مالیات سال 98 را وارد نمایید. (اطلاعات جدول به صورت خودکار محاسبه خواهند شد و تنها باید مبلغ معافیت وارد گردد)

وارد کردن تنظیمات مالیات حقوق 98

نکته مهم: با توجه به تغییر جدول مالیات بر حقوق سال 98 و تغییر نحوه محاسبه معافیت های مالیاتی که در متن بخشنامه و جدول بالا به آن اشاره شد، لذا جهت بروزرسانی نرم افزار و اعمال تغییرات جدید در سال 98 از طریق تماس با واحد  پشتیبانی اقدام نمایید.

پس از وارد نمودن تغییرات محاسباتی سال جدید، به تعریف حکم های حقوقی جدید می پردازیم. در اینجا 2 روش در اختیار شما قرار می گیرد.

ثبت حکم حقوق انفرادی

در این روش برای هر یک از پرسنل حکم جدید ایجاد نموده و تاریخ اجرای آن را از 98/01/01 قرار می دهیم و آیتم های حکم حقوقی شخص را بر اساس تغییرات و افزایش مورد نظر وارد می نماییم.

ثبت حکم انفرادی 98

ثبت حکم گروهی 98

در این روش قادر خواهید بود برای کلیه پرسنل یا بخش مشخصی از آن ها به صورت یکجا و دسته جمعی، اقدام به تغییرات و ایجاد حکم جدید نمایید.
پس از انتخاب حکم گروهی در پنجره باز شده ابتدا تاریخ اجرای حکم و شرح مربوطه را وارد نمایید و در قسمت بعدی میزان افزایش هر یک از آیتم های حقوق روزانه، پایه سنوات و حق جذب را وارد نمایید.


حکم گروهی حقوق و مزایا سال  1398 نرم افزار حقوق و دستمزد میزان

توجه داشته باشید که این افزایش براساس  آخرین حکم هر شخص اعمال خواهد شد و مبلغ وارد شده با مبلغ آخرین حکم هر شخص جمع میگردد.
نکته بعدی این است که شما در آیتم های مزد شغل روزانه و حق جذب قادر خواهید بود مقدار افزایش را بر اساس مبلغ(ریالی) یا در صد وارد کنید؛ که بر  این اساس با توجه به افزایش 13 در صدی بعلاوه مبلغ تعیین شده ذکر شده در بخشنامه، می توان در این قسمت وارد نمود .
پس از وارد کردن این اطلاعات و زدن دکمه تایید لیست پرسنل باز شده و شما می توانید با انتخاب اشخاص مورد نظر و زدن دکمه تایید، نسبت به ایجاد حکم جدید برای این پرسنل اقدام نمایید.

انتخاب پرسنل برای ثبت گروهی حقوق 98

نکته: بعد از ایجاد سال مالی جدید برنامه به طور خودکار اطلاعات اشخاص و مانده وام ها را به سال جدید انتقال میدهد، در صورت تغییر در محاسبات سال قبل، برای محاسبه و بروزرسانی مجدد اطلاعات وام های منتقل شده می توان از منوی مدیریت و آیتم انتقال مانده وام از سال قبل نسبت به وارد کردن اطلاعات تسهیلاتی سال قبل اقدام کرد.

انتقال مانده وام ها به سال 98

 

در مرحله آخر جهت محاسبه حقوق ماه جاری پس از ورود اطلاعات کارکرد پرسنل در منوی محاسبه حقوق و کارت ساعت، آن را ذخیره کرده و نسبت به گزارش گیری لیست حقوق و بیمه از منوی گزارشات اقدام نمایید.

برای دانلود تصویر بخشنامه حقوق سال 98 کلیک نمایید

برای دانلود فایل PDF آموزش نحوه محاسبه حقوق و دستمزد سال 98 کلیک نماییدتعداد نظرات: 3
احمدی
۱۶ روز پیش

سلام وقت بخیر ببخشید اگر کارمند به جای ۱۹۲ساعت مثلا ۱۵۰ساعت کار کنه روزهای تعطیل و جمعه ها به نسبت ۱۵۰ ساعت بهش تعلق میگیره یا به صورت کامل؟

یاسر رحمانی
۲۲ روز پیش

با سلام میشه لطفا بفرمائید که ریز دستمزد با کسر کردن کدام آیتم های فیش حقوقی محاسبه میشه

 مدیر سایت
۲۱ روز پیش

سلام آیتم های کسورات هر مجموعه میتواند متفاوت باشد، بیمه و مالیات ، بیمه تکمیلی ، کسر کار و ...

نرگس حاتمی
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۸:۲۸ قبل از ظهر

سلام ممنون از راهنماییاتون میخواستم بپرسم حق بیمه چقد دقیقا از حقوق یه ادم عادی کم میشه؟؟؟

 مدیر سایت
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۳۴:۵۰ قبل از ظهر

7% از حقوق پرسنل کسر میگردد و 23% کارفرما پرداخت میکند.

ارسال نظر جدید


کد امنیتی  
امتیاز دهید: