محاسبات حقوق و دستمزد سال 98 | حداقل حقوق 98

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد سال 1398

 

باتوجه و استناد به بخشنامه مورخ  1397/12/28 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دستورالعمل اجرایی به شماره 265379  از سوی معاونت روابط کار، نحوه اجرا و محاسبه مصوبه حقوق و دستمزد در سال 98 به شرح زیر اعلام می‌شود.

حقوق روزانه سال 98

حقوق روزانه جمع مزد شغل و پایه سنوات است.

 مزد شغل سال 98

 برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) از ابتدای سال 1398، روزانه 13 درصد (به نسبت آخرین مزد شغل در سال 1397) به همراه مبلغ 87.049 ریال روزانه افزایش یافته‌است.
 نحوه محاسبه افزایش مزد شغل برای کلیه سطوح شغلی به صورت قید شده می باشد. که محاسبه آن به صورت زیر می باشد:

نحوه محاسبه مزد شغل روزانه سال 1398 

87.049 + (1.13 × آخرین دریافتی مزد ثابت روزانه 97)
بنابراین حداقل دستمزد روزانه سال 98 برابر 505.627 ریال (پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت) وبرابر 15.168.810 ریال ماهانه می باشد و با اعمال افزایش این مصوبه، مزد شغل کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارتخانه و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید ازمبلغ 505.627 ریال کمتر باشد.

چنانچه بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از 505.627 ریال در روز شود، ملاک محاسبات همان مبلغ حداقلی ذکر شده می باشد.
طبق دستورالعمل اجرایی سایر عناصر طرح طبقه بندی یا عرف کارگاهی که جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال 1397 برقرار گردیده اند از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته و ... بایستی از اول 1398 معادل 13 درصد اضافه گردد.

مزد پایه سنوات سال 1398

پایه سنوات سال 98 مبلغ 700.000 ریال ماهانه می باشد که شامل همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از این که حق سنوات یامزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول ریافت پایه سنوات خواهند بود. بنابراین به کارگرانی که در سال 98 دارای شرایط فوق بوده روزانه مبلغ 23.333 ریال نیز به عنوان پایه سنوات پرداخت خواهد شد.
پرداخت رقم مربوط به کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک و با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط گار برای سایر گروه ها صورت میگیرد.
نحوه محاسبه افزایش مزد سنوات نسبت به سال گذشته برای کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل :
مزد سنوات سال 98 = 23.333 + (1.13 × مزد سنوات سال گذشته)

حق بن سال 98

با توجه به بخشنامه و دستورالعمل اجرایی حقوق و دستمزد سال 1398، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار(بن) به عنوان مزایای رفاهی کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد)با افزایش 800.000 ریالی ماهانه مبلغ 1.900.000 ریال در نظر گرفته شده است. لذا کارفرمایان ملزم به پرداخت آن به کلیه کارکنان به نوع استخدام دائم یا قراردادی می باشند.

حق مسکن سال 98

این آیتم تنها موردی از حقوق کارگران است که هنوز به تصویب هیئت وزیران نرسیده است ، پیشنهاد افزایش حق مسکن سال 98 به 1،000،000 ریال توسط شورای عالی کار تصویب شده و جهت تصویب دولت ارسال شده است اما هنوز خبری از تایید آن توسط هیئت وزیران نشده است، بنابراین تا اطلاع ثانوی مبلغ 400،000 ریال میباشد.

حق اولاد سال 98

بر اساس قانون گذاری اداره کل کار و رفاه اجتماعی، کارفرما موظف به پرداخت حق اولاد به کارگران متاهل صاحب فرزند می باشد با این شرایط که کارگر حداقل 2 سال (720 روز) سابقه بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی داشته و فرزندان وی شامل شرایط دریافت حق اولاد باشند، که مبلغ آن برای هر یک از فرزندان شامل 10 درصد حداقل حقوق ماهانه سال جاری می باشد که در سال 98 برابر 1.516.881 منظور می گردد.
حق اولاد برای فرزند یا فرزندانی که دارای شرایط ذکر شده می باشند در نظر گرفته خواهد شد :

  •  سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد
  • دختران مجرد بالای 18 سال
  • منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل
  • در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشد.
  • نظر به اینکه یکی از شرایط دریافت کمک عائله مندی  منحصرا اشتغال به تحصیل فرزند بیمه شده بوده و در پرداخت کمک عائله مندی ,تحت تکفل بودن فرزند مورد شرط قرار نگرفته است لذا پرداخت حق اولاد به بیمه شده ای که فرزند او بالای ۱۸ سال بوده و در حال تحصیل می باشد حتی در صورت ازدواج,تعارضی با قانون ندارد.

نرخ اضافه کاری سال 98

هر ساعت اضافه کار 1.4 برابر مزد ساعت کار عادی می باشد که در سال 98 با احتساب حداقل حقوق ماهانه 15.168.810 و ساعت کارکرد 220 ساعت در ماه، مبلغ ساعت کار عادی و اضافه کار به صورت زیر محاسبه می گردد.
 نرخ هر ساعت کار عادی 68.949 = 220 ÷ 15.168.810
نرخ هر ساعت اضافه کار عادی (بر اساس حداقل حقوق) 96.529 = 1.4 × 68.949
همچنین فرمول محاسبه برای سایر سطوح مزدی از روش زیر قابل محاسبه خواهد بود
 حقوق یک ساعت اضافه کار=1.4 × (حقوق یک ساعت کار عادی)

عیدی و سنوات خدمت سال 98 :

سنوات خدمتی طبق روال سال های گذشته معادل یک پایه حقوق شخص می باشد که بر این اساس برای حداقلی بگیران معادل یک حداقل پایه حقوق (15.168.810 ریال) می باشد.
حداقل عیدی سال 98 معادل 60 روز پایه حقوق روزانه و معادل 30.337.620 ریال و حداکثر عیدی معادل 90 روز پایه حقوق و برابر است با 45.506.430 ریال می باشد.
لازم به ذکر می باشد که مبلغ عیدی بر اساس حداقل پایه حقوق سال 98 محاسبه می گردد و با مزد شغل دریافتی شخص ارتباطی ندارد.

جدول حقوق و دستمزد کارگران در سال 98 با توجه به بخشنامه

ردیف شرح مبلغ
1 حد اقل پایه روزانه 505،627
2 حداقل حقوق ماهانه 15،168،810
3 حداقل دستمزد یک ساعت عادی 68،949
4 حداقل دستمزد یک ساعت اضافه کاری 96،529
5 حداقل حقوق ماهیانه 31 روز 15،674،437
6 حق مسکن 400،000
7 حق بن 1،900،000
8 حق اولاد 1 فرزند 1،516،881
9 حق اولاد 2 فرزند 3،033،762
10 پایه سنوات روزانه 23،333
11 حداقل حق سنوات 15،168،810
12 حداقل عیدی 30،337،620
13 حداکثر عیدی 45،506،430
14 حداکثر حقوق مشمول بیمه ( 7 برابر ) 106،181،670
15 معافیت مالیاتی ماهانه 27،500،000
16 فوق العاده نوبت کاری ماهیانه 10% صبح و عصر ( 30 روزه ) 1،516،881
17 فوق العاده نوبت کاری ماهیانه 15% صبح و عصر  و شب ( 30 روزه ) 2،275،322
18 فوق العاده نوبت کاری ماهیانه 22.5% صبح و شب یا عصر و شب( 30 روزه ) 3،412،982
19 فوق العاده شب کاری هر ساعت 24،132
20 ساعت کاری برای مشاغل سخت و زیان آور 176
21 مدت مرخصی سالانه برای مشاغل عادی با حتساب 4 جمعه 30
22 مدت مرخصی در سال برای مشاغل سخت با احتساب 4 جمعه 35
23 تعداد روز کاری در هفته 6
24 ساعت کاری روزانه 7/33
25 ساعت کاری ماهانه 220
26 تعداد روز سال 1398 365

 

مالیات حقوق سال 98

طی آخرین بخشنامه محاسبه حقوق و دستمزد اعلام شده مالیات حقوق سال ۹۸ مطابق جدول زیر محاسبه می‌شود.


مالیات حقوق 98

 

تصویر بخشنامه مالیات حقوق سال 1398

آموزش نحوه ثبت تغییرات حقوق و مزایای سال 98 در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان

با توجه به شروع سال جدید و لزوم اجرای بخشنامه فوق در خصوص اعمال تغییرات حقوق سال 98 و همچنین افزایش و تغییرات آیتم های حقوقی در سال 98، کارفرمایان نیز باید نسبت به این تغییرات اقدامات لازم را نیز به عمل آورند. لذا در این خصوص جهت سهولت اعمال تغییرات در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان برای کاربران این نرم افزار، به آموزش نکات مهم در خصوص این تغییرات خواهیم پرداخت.
نکته اول در خصوص انجام محاسبات حقوق سال 98 ،ایجاد سال مالی جدیددر نرم افزار می باشد، که در صورت عدم وجود سال مالی 98 در نرم افزار، می توان از مسیر زیر سال مالی جدید را ایجاد نمود:
بعد از باز نمودن نرم افزار، از منوی مدیریت آیتم ایجاد سال مالی جدید را انتخاب نمایید، پس از تایید نمودن عملیات سال مالی 98 برای شما ایجاد خواهد شد.

آموزش ایجاد سال مالی 1398 حقوق و دستمزد

پس از ایجاد سال مالی جدید وارد نرم افزار شده و سال مالی 98 را انتخاب کرده، از مسیر منوی مدیریت و زیر منوی اطلاعات پایه و انتخاب گزینه متغییر های محاسبه حقوق، به وارد نمودن متغییرهای مربوط به سال 98 (از قبیل: حداقل حقوق روزانه، حق بن، حق مسکن، حق جذب)که در متن بخشنامه ذکر گردید، اقدام نمایید.
همچنین سقف پرداخت بیمه را با توجه به حداقل حقوق روزانه، برنامه به صورت خودکار محاسبه می نماید و احتیاجی به وارد نمودن آن نیست

پارامترهای حقوق سال 98

 

سپس از همین مسیر و با انتخاب آیتم جدول مالیات حقوق، رقم معافیت مالیات سال 98 را وارد نمایید. (اطلاعات جدول به صورت خودکار محاسبه خواهند شد و تنها باید مبلغ معافیت وارد گردد)

وارد کردن تنظیمات مالیات حقوق 98

نکته مهم: با توجه به تغییر جدول مالیات بر حقوق سال 98 و تغییر نحوه محاسبه معافیت های مالیاتی که در متن بخشنامه و جدول بالا به آن اشاره شد، لذا جهت بروزرسانی نرم افزار و اعمال تغییرات جدید در سال 98 از طریق تماس با واحد  پشتیبانی اقدام نمایید.

پس از وارد نمودن تغییرات محاسباتی سال جدید، به تعریف حکم های حقوقی جدید می پردازیم. در اینجا 2 روش در اختیار شما قرار می گیرد.

ثبت حکم حقوق انفرادی

در این روش برای هر یک از پرسنل حکم جدید ایجاد نموده و تاریخ اجرای آن را از 98/01/01 قرار می دهیم و آیتم های حکم حقوقی شخص را بر اساس تغییرات و افزایش مورد نظر وارد می نماییم.

ثبت حکم انفرادی 98

ثبت حکم گروهی 98

در این روش قادر خواهید بود برای کلیه پرسنل یا بخش مشخصی از آن ها به صورت یکجا و دسته جمعی، اقدام به تغییرات و ایجاد حکم جدید نمایید.
پس از انتخاب حکم گروهی در پنجره باز شده ابتدا تاریخ اجرای حکم و شرح مربوطه را وارد نمایید و در قسمت بعدی میزان افزایش هر یک از آیتم های حقوق روزانه، پایه سنوات و حق جذب را وارد نمایید.


حکم گروهی حقوق و مزایا سال  1398 نرم افزار حقوق و دستمزد میزان

توجه داشته باشید که این افزایش براساس  آخرین حکم هر شخص اعمال خواهد شد و مبلغ وارد شده با مبلغ آخرین حکم هر شخص جمع میگردد.
نکته بعدی این است که شما در آیتم های مزد شغل روزانه و حق جذب قادر خواهید بود مقدار افزایش را بر اساس مبلغ(ریالی) یا در صد وارد کنید؛ که بر  این اساس با توجه به افزایش 13 در صدی بعلاوه مبلغ تعیین شده ذکر شده در بخشنامه، می توان در این قسمت وارد نمود .
پس از وارد کردن این اطلاعات و زدن دکمه تایید لیست پرسنل باز شده و شما می توانید با انتخاب اشخاص مورد نظر و زدن دکمه تایید، نسبت به ایجاد حکم جدید برای این پرسنل اقدام نمایید.

انتخاب پرسنل برای ثبت گروهی حقوق 98

نکته: بعد از ایجاد سال مالی جدید برنامه به طور خودکار اطلاعات اشخاص و مانده وام ها را به سال جدید انتقال میدهد، در صورت تغییر در محاسبات سال قبل، برای محاسبه و بروزرسانی مجدد اطلاعات وام های منتقل شده می توان از منوی مدیریت و آیتم انتقال مانده وام از سال قبل نسبت به وارد کردن اطلاعات تسهیلاتی سال قبل اقدام کرد.

انتقال مانده وام ها به سال 98

 

در مرحله آخر جهت محاسبه حقوق ماه جاری پس از ورود اطلاعات کارکرد پرسنل در منوی محاسبه حقوق و کارت ساعت، آن را ذخیره کرده و نسبت به گزارش گیری لیست حقوق و بیمه از منوی گزارشات اقدام نمایید.

برای دانلود تصویر بخشنامه حقوق سال 98 کلیک نمایید

برای دانلود فایل PDF آموزش نحوه محاسبه حقوق و دستمزد سال 98 کلیک نماییدتعداد نظرات: 19
محمدرضا اکبری
۲۱ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۷:۲۰:۵ بعد از ظهر

سلام من جوابمو نگرفتم من ۲بهمن ۹۴ رفتم سرکار در حال حاضر چهارسال سابقه کار دارم میخواستم بدونم چقدر باید سنوات در ماه دریافت کنم با توجه به اینکه امسال سنوات ۱۷۵هزارتومان اعلام شده.چقدر دریافتی سنوات در مجموع امسال منه

 مدیر سایت
۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۴:۶:۱۲ بعد از ظهر

روزانه 58،333 ریال که برای ماه 30 روز همان 175 هزار تومان است پایه سنوات و به تاریخ استخدام شما ارتباطی پیدا نمیکنه. مگر اینکه کارگاهی که شما در آن مشغول به کار هستین شامل طرح طبقه بندی مشاغل باشد

محمدرضا اکبری
۲۱ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۹:۴۸ قبل از ظهر

میخواستم بدونم من که سه سال سابقه کار دارم پایه سنواتمو چطوری باید محاسبه کنم و چقدر میشه . خیلی ممنونم از سایت خوبتون

 مدیر سایت
۲۱ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۱:۳ بعد از ظهر

سال اول که پایه سنوات تعلق نمیگیرد برای سال 98 به این شکل هست که پایه سنوات روزانه 23،333 ریال است که بعلاوه 1.13*17000 ریال میشود ، 17000 ریال پایه سنوات سال 97 بوده

امین ویسکرمی
۹ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۵:۱۸:۵۳ بعد از ظهر

سلام .در صورتیکه در طول چهار سال کاری هر سال نصف مبلغ عیدی رو دریافت کرده باشی درصورت طلب مابقیش چجوری محاسبه میشه؟

امین ویسکرمی
۹ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۵:۱۳:۸ بعد از ظهر

سلام.خاستم بپرسم برای حدود دوهزار ساعت اضافه کاری در طول چهار سال کاری رو قانون کار چجوری محاسبه میکنه؟

Mohammad ataei
۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۰:۱:۱۱ قبل از ظهر

با سلام و خسته نباشید.حقوق و مزایای انبارداری چقدر است؟؟ با توجه به سفته هایی مبلغ صد و ده میلیون تومان از بنده گرفته شده .

 مدیر سایت
۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۸:۲۰ بعد از ظهر

حقوق و مزایا مطابق توافق با کارفرما است ، اما چیزی که وزارت کار هر سال اعلام میکند باید رعایت شده شود.

دنیا
۱۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱:۱۷:۱۸ قبل از ظهر

سلام بنده به مدت 5 ماه در شرکتی کار کردم که 3 ماهش آزمایشی بدون بیمه بود ولی تو ماه پنجم بخاطر بیمه نکردن و حقوق کم(80% قانون کار) استعفا دادم.آیا میتونم شکایت کنم و حق بیمه و سنوات و عیدی این 5 ماه رو بگیرم؟با وجود اینکه سفته 100 میلیونی دستشون دارم که اجازه ی نوشتن حسن انجام کار رو سفته ها رو هم بهم ندادن؟

سعد بغلانی محمدی
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۹:۷ قبل از ظهر

باسلام میخواستم بدون اضافه کاری بدون استراحت شیفت کاری ۸ ساعته روز تعطیل باز هم با ضریب ۱.۴محسابه میشود و حق جذب یاپشتکاری روی حقوق پایه محاسبه میشود یا خیر ؟

 مدیر سایت
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۴:۱۱:۴۲ بعد از ظهر

سلام تعطیل کاری و جمعه کاری هم مانند اضافه کار با ضریب 1.4 محاسبه میشود ، اما کلیه مواردی که پرسیدید بستگی به توافق با کارفرما دارد

علی
۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱:۴۳:۰ بعد از ظهر

سلام. نرخ معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی چقدر تعیین شده؟ برای سال 98؟

سید علیرضا پیمان
۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۴:۴۰:۵۲ قبل از ظهر

سلام چطور میتوان با استفاده از حقوق پایه دستمزد روزانه و دستمزد ساعتی را محاسبه کرد

 مدیر سایت
۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۵:۳۹ قبل از ظهر

حقوق پایه تقسیم بر تعداد روز کاری ( 30 روز ) میشه دستمزد روزانه و تقسیم بر ساعت کار در ماه ( 220 ساعت ) میشه دستمزد ساعتی

سعید موسوی
۱۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۷:۴۹:۶ بعد از ظهر

اگر یه مکانی حقوق کارگر را به اندازه نده به کجا باید شکایت کرد آیا شماره ای هست که شکایتمون رو اعلام کنیم و نتیجه بگیریم ؟!

محمد بنایی
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۱:۲۷ قبل از ظهر

سلام، وقتتون بخیر میخواستم بدونم که آیا در ماموریت بالای ۵۰کیلومتر که بیشتر از ۸ساعت کاری میباشد،اضافه کاری تعلق میگیرد؟؟؟ یعنی به طور مثال اگر کسی ساعت ۵ صبح به ماموریت خارج از شهر رفته و زمان برگشت او ساعت ۲۰ شب باشد،فقط به او حق ماموریت تعلق میگیرد یا اضافه کار هم شامل میشود؟؟؟ ممنون میشم از راهنماییتون

 مدیر سایت
۲۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۸:۱۳:۱۲ بعد از ظهر

با توجه به عدم امکان اندازه گیری مدت زمان ماموریت برای کارفرما در قانون کار زمان مشخصی برای ماموریت در نظر گرفته نشده است و تعیین میزان آن با توافق قبلی طرفین خواهد بود. البته با رعایت ماده 46 قانون کار ( ماموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه باشد و کارفرما باید هزینه و یا وسیله رفت و آمد را مهیا نماید )

فهیمه م صالحی
۱۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۸:۱۲:۲۶ قبل از ظهر

سلام ممنون از مطالب مفیدتون. آیا کارکرد در روزهای جمعه و تعطیل مانند اضافه کاری با ضریب 1.4 محاسبه میشود یا 2.4 یا روش محاسبه ی دیگری دارد؟ در صورتی که تعطیلکاری ها در سالهای متمادی با ضریب 2.4 محاسبه شده آیا این شامل عرف میشه و باید ادامه پیدا کنه ؟

 مدیر سایت
۱۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۶:۵۹ قبل از ظهر

سلام وقت بخیر تعطیل کاری و جمعه کاری مانند اضافه کار با ضریب 1.4 محاسبه میشود. معمولا وقتی حقی به پرسنل داده میشود پس گرفتنش ناراحت کننده خواهد بود . ما بسیار مواردی در خواست برای محاسبات اشتباه در حقوق و دستمزد داشته ایم که درخواست کننده عنوان کرده : " میدونم این نحوه محاسبه اشتباه است اما چون مسول قبلی این بنای اشتباه رو در کارخانه گذاشته ما اگر حذف کنیم نارضایتی و مشکل ساز خواهد بود" بعنوان مثال یک کارخانه بزرگ و معروفی هست که حق بن و حق مسکن رو بجای ماهانه روزانه پرداخت میکند و در ماههای 31 روز یک روز به حق بن و حق مسکن اضافه میکنند و در اسفند یک روز کم میکنند و چون روز اول شخص حسابدار به این شکل محاسبه کرده الان پس از چندین سال محاسبات رو تغییر نمیتونن بدن.

نيلوفر اذريان
۱۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۹:۱۳ بعد از ظهر

سلام ايا به كسي كه ٢٥ روز كار كرده ميتوان حق بن و مسكن كامل داد شامل جريمه در بيمه نميشه؟

 مدیر سایت
۱۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۸:۵۷:۱۷ قبل از ظهر

در صورت پرداخت بیشتر حق بیمه بیشتر پرداخت میشه و مشکلی وجود ندارد.

حسین سالاری
۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۷:۷:۴۸ بعد از ظهر

سلام شما میگید موظفی ۲۲۰ ساعته که اگه تقسیم بر ۳۰ روز کنیم میشه ۷.۳۳ در صورتی که تو جدول اومده تعداد روز کاری در هفته ۶ روزه در نتیجه عملا روزهای تعطیلم داره عادی کار حساب میشه . این سوالو کردم چون من و کارفرمام سر همین موضوع باهم اختلاف نظر داریم

 مدیر سایت
۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۷:۵۱:۴۳ بعد از ظهر

سلام کارکرد در روزهای تعطیل ، تعطیل کاری ( جمعه کاری ) حساب میگردد که مانند اضافه کاری ضریب 1.4 اعمال میگردد. درست است که ساعت کاری در ماه 220 ساعت است و تقسیم بر 30 میگردد اما منظور به این نیست که پرسنل باید جمعه یا روز تعطیل هم 7.33 ساعت کار کنند تا کارکرد ماهانه 220 ساعت بشه .

مهدی زنگویی اول
۲۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۴:۵۳:۴۵ بعد از ظهر

سلام ایا کارگری که قرارداد ش خرید خدمت است ودر یکی از سازمان های استان قدس رضوی کار میکندسنوات پایان سال دارد

علیرضا بیرانوند
۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۶:۱۶ بعد از ظهر

آیا میشود کارمند در ماه ۱۷۵ساعت اضافه کار بطوردایم در سال همیشه دریافت کند این با قانون کار مغایر نیست لطفا جواب دهید

 مدیر سایت
۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۷:۰ قبل از ظهر

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر ساعت اضافه کاری در ماه 175 ساعت است

احمدی
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۵:۲۱:۴۸ بعد از ظهر

سلام وقت بخیر ببخشید اگر کارمند به جای ۱۹۲ساعت مثلا ۱۵۰ساعت کار کنه روزهای تعطیل و جمعه ها به نسبت ۱۵۰ ساعت بهش تعلق میگیره یا به صورت کامل؟

یاسر رحمانی
۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۳:۴۲:۴۸ بعد از ظهر

با سلام میشه لطفا بفرمائید که ریز دستمزد با کسر کردن کدام آیتم های فیش حقوقی محاسبه میشه

 مدیر سایت
۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۷:۳۴:۱ قبل از ظهر

سلام آیتم های کسورات هر مجموعه میتواند متفاوت باشد، بیمه و مالیات ، بیمه تکمیلی ، کسر کار و ...

نرگس حاتمی
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۸:۲۸ قبل از ظهر

سلام ممنون از راهنماییاتون میخواستم بپرسم حق بیمه چقد دقیقا از حقوق یه ادم عادی کم میشه؟؟؟

 مدیر سایت
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۳۴:۵۰ قبل از ظهر

7% از حقوق پرسنل کسر میگردد و 23% کارفرما پرداخت میکند.

ارسال نظر جدید


کد امنیتی  
امتیاز دهید: