نوبت کاری و شیفت کاری در قانون کار

نوبت کاری چیست ؟

بسیاری از مشاغل هستند که در تمامی ساعات شبانه روز مشغول به فعالیت هستند و کارکنان باید ساعات کاری خود را در شیفت ها و نوبت کاری های متفاوت بگذرانند. بدین منظور طبق قانون کار این مشاغل به علت فشار کاری که به کارکنان خود  وارد می کنند، می بایست مبلغی به عنوان فوق العاده نوبت کاری در نظر بگیرند. در ادامه این مقاله ما انواع طبقه بندی این شیفت های کاری و نحوه محاسبات مزایای متعلقه به آن را بررسی می کنیم.

انواع نوبت کاری

با توجه به ماده ۵۶ چهار نوع نوبت کاری وجود دارد که بصورت زیر طبقه بندی می شود :

 • نوبت کاری صبح و عصر
 • نوبت کاری صبح, عصر و شب
 • نوبت کاری صبح و شب
 • نوبت کاری عصر و شب

انواع نوبت کاری و شیفت کاری

 • ساعت کاری بین 6 صبح لغایت ساعت 14 بعد از ظهر، شیفت صبح  می باشد.
 • ساعت کاری بین ساعت 14 بعد از ظهر لغایت 22 شب، شیفت عصر می باشد
 • ساعت کاری بین ساعت 22 شب لغایت 6 صبح،   شیفت شب می باشد

که شامل 8 ساعت کاری در هر شیفت می باشد. شیفت کاری  کارگر  مزایایی بیشتر از دستمزد عادی روزانه دارد و با توجه به اینکه در کدام شیفت مشغول به فعالیت هستند، مزایای آن ها متفاوت می باشد. برای مثال فعالیت در ساعت های عصر و شب بسیار دشوار تر از فعالیت در ساعت های دیگر کاری است. به همین دلیل مبلغی اضافه بر دستمزد با توجه به سختی کارشان دریافت می کنند.
طبق ماده 56 قانون کار  نوبت کاری به کاری اتلاق می شود که در طول ماه گردش داشته باشد . اگر مدت کارکرد زیر یک ماه باشد نمی توان به آن نوبت کاری گفت.

 • برای مثال کارگرانی که گردش کار آن ها بصورت یک ماه صبح، یک ماه عصر و یا شب باشد مشمول استفاده از فوق العاده نوبت کاری نمی باشد چرا که همانطور که گفته شد نوبت ها باید در یک ماه گردش داشته باشند.  از طرفی چون این قبیل کارگران قانوناً غیر نوبتی تلقی می شوند در اجرای ماده 58 قانون کار برای هر ساعت کار در شب که در فاصله بین 22 و 6 بامداد واقع می شود از 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی برخوردار خواهند شد .
 • برای مثال اگر کارگری 20 روز را در نوبت صبح و 15 روز را در نوبت عصر کار کنند شیفت کاری محسوب نمی شود، چرا که در 35 روز گردش صورت می گیرد. اگر 10 روز در نوبت صبح و 10 روز در نوبت شب کارکرد داشتند و در طی ماه گردش داشته باشد جز شیفت کاری محسوب می شود.
 • طبق ماده 55 کارگرانی که 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت دارند، محق به دریافت فوق العاده نوبت کاری نخواهند بود.

نحوه محاسبه نوبت کاری

نرخ نوبت کاری بر اساس حقوق ماهیانه است

 • برای شیفت صبح و عصر 10 درصد است
 • برای شیفت صبح، عصر وشب  مزایای 15 درصد است
 • برای شیفت صبح و شب مزایای 22.5 درصد است
 • برای شیفت عصر و شب مزایای 22.5 درصد است.

 

نحوه محاسبه و نرخ نوبت کاری

قانون محاسبه مرخصی در نوبت کاری

که طبق ماده 56 قانون کار، اساس محاسبه مزد و فوق العاده شیفت های کاری کارگران دستمزد ثابت ماهیانه آن ها خواهد بود. و چنانچه گردش کار در محدوده یک ماه تحقق پیدا کند، اگر کارگر چند روز را در مرخصی استحقاقی باشد با توجه به گردشی شدن کار در ان ماه نوبت کاری بصورت کامل داده خواهد شد.  برای روزهای تعطیلی هفتگی و تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی نیز محاسبه و پرداخت گردد. پرداخت فوق العاده نوبت کاری برای مرخصی استعلاجی مورد پیدا نمی کند.

برخورد نوبت کاری به روز تعطیلی هفتگی جمعه

شیفت های کاری انواع مختلفی دارد و شیفت کاری سازمان های مختلف با یکدیگر متفاوت هستند. در صورتیکه کارگران شیفتی که ساعت کاری ان ها در روز جمعه است، علاوه بر دستمزد و  فوقالعاده شیفت کاری باید حق جمعه هم داده شود که برابر 40 درصد فوق العاده موضوع تبصره ماده 62 قانون کار می باشد. الزام به تعطیل یک روز دیگر در هفته به جای جمعه می باشد

محاسبه عیدی سنوات و پاداش نوبت کاری

طبق این قاتون مزایا و فوق العاده شبفت کاری جز دستمزد کارگران محسوب نمی شود و در سنوات ، عیدی و اضافه کاری محاسبه نخواهد شد.  

ساعت کار کارگران نوبتی در ماه های 30، 31 و 29  روز و نحوه محاسبه اضافه کاری در نوبت کاری

نظر به اینکه در ماده 57 قانون کار اشاره گردیده که ساعات کار کارگران نوبت کار در چهار هفته متوالی نباید از 176ساعت تجاوز نماید بنابراین با اعمال مراتب فوق در مورد کارگران نوبتی خود به خود موضوع ماههای 29 ،30 و 31 روز مورد پیدا نخواهد کرد چون پس از خاتمه هر مورد از چهار هفته های متوالی ، چهار هفته متوالی بعدی شروع می شود ولی در هر حال چنانچه تاکید بر احتساب ساعت کار کارگران نوبتی در ماههای 29 ، 30 و 31 روزه باشد این مقصود با لحاظ داشتن 7 ساعت و 20 دقیقه ساعت کار قانونی روزانه و در نظر گرفتن روزهای کاری کارگر در هر ماه حاصل خواهد شد .
طبق ماده 57 قانون کار برای نوبت کاری  176 ساعت  در چهار هفته متوالی تعیین شده است که تا این سقف اضافه کار مفهومی ندارد ولی بیشتر از 176 ساعت در هر مقطع زمانی از چهار هفته متوالی به عنوان اضافه کار محسوب می شود .
بطور مثال اگر کارگری در نوبت کاری خود در پانزده روز اول 176 ساعت خود را کار کرده باشد برای چهار هفته متوالی بیشتر از این ساعت کاری بعنوان اضافه کار تعیین می گردد.

نحوه محاسبه اضافه کار کارگران نوبت کاری در تعطیلات رسمی

کارگران نوبت کار نیز حق استفاده از تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را خواهند داشت و در صورت مصادف شدن روزهای کاری کارگران نوبت کار با ایام تعطیلات رسمی ، کار در ایام مذکور از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت کاری چهل درصد علاوه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت گردد

 

نحوه محاسبه نوبت کار در ماموریت

اگر ماموریت در ماه هایی که در ان گردش کار انجام شده صورت گرفته باشد، نوبت کاری به ان تعلق می گیرد. فوق العاده های نوبت کاری به کارگرانی پرداخت می شود که کارشان در محدوده زمانی یک ماه گردش داشته باشد به بیان دیگر شرط استفاده از درصدهای نوبت کاری تحقق گردش کار در داخل یک ماه می باشد . به این ترتیب چون با محقق شدن گردش کاری در طول ماه کارگر نوبت کار مشمول فوق العاده مربوط برای کل مزد ماهانه می شود.

محاسبه نوبت کاری در سال 99

نوبت کاری در سال 1399 با توجه به پایه حقوق بصورت زیر محاسبه می گردد

نرخ نوبت کاری سال 99
ردیف شرح مبلغ درصد افزایش
1 فوق العاده نوبت کاری ماهبانه 10% صبح و عصر برای 30 روز 1،835،427 21
2 فوق العاده نوبت کاری ماهبانه 15% صبح و عصر و شب برای 30 روز 2،753،141 21
3 فوق العاده نوبت کاری ماهبانه 22.5% صبح و شب یا عصر و شب برای 30 روز 4،129،711 21

تعریف شب کاری و نحوه محاسبه شب کاری

شب کاری برای کارکنانی تعریف می شود که به صورت نوبت کاری فعالیت نمی کنند و در ساعت شب مشغول به فعالیت هستند. شب کاری برای ساعت 22 شب تا 6 صبح تعریف می گردد . در این صورت لازم هست 35 درصد علاوه بر دستمزد به عنوان اضافه شب کاری به آن ها پرداخت گردد.
در مواردی که شیفت کاری هایی که توسط کارفرما تعریف می گردند، شامل ساعاتی در این بازه زمانی باشد می بایست مدت زمان کارکرد در شیفت شب محاسبه گردد و به کارگر پرداخت شود. برای مثال در صورتی که شیفت کاری بین ساعت 5بعد از ظهر تا 12 شب باشد، دو ساعت (مدت زمان 10 شب تا 12 شب )به عنوان کار در زمان شب کاری با احتساب 35 درصد برای آن کارگر می بایست محاسبه گردد.
مدت زمان کارکرد ماهانه در شیفت شب 176 ساعت در ماه می باشد.  اگر کارگری نوبت کار در روز و شب باشد در مواردی که شامل نوبت کاری نباشد، در مدت زمانی که در شب مشغول به کار است 35 درصد مازاد دریافت می کند.

شبکاری در روز جمعه

اگر لازم باشد که شب کاری در روز جمعه انجام شود می بایست یک روز دیگر به عنوان تعطیلی برای آن کارگر انتخاب گردد و براساس ماده 62 قانون کار لازم هست علاوه بر گرفتن 35 درصد اضافه برای شب کاری، از 40 درصد اضافه دستمزد پیش بینی شده برای کار در روز جمعه نیز بهرمند می شود.

نحوه ثبت نوبت کاری در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان

شما می توانید در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان نوبت کاری را در شیفت های مختلف داشته باشید. نرم افزار بصورت اتوماتیک مدت زمان کارکرد را در شیفت های کاری از دستگاه کارت ساعت خوان دریافت می کند و یا می توان بصورت دستی تعداد روزهای کار در نوبت کاری را در نرم افزار وارد نمود .

ثبت نوبتکاری در نرم افزار میزان

 سپس می توان گزارشات مربوط به حقوق اشخاص را که متناسب با حکم حقوقی آن ها محاسبه می گردد، دریافت نمایید.

نمایش نرخ و مبلغ نوبتکاری در فیش حقوقی کارکنان

ثبت شب کاری در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان

امکان ثبت شب کاری در نرم افزار میزان وجود دارد. بعد از دریافت ساعات کاری از دستگاه کارت ساعت زنی. نرم افزار بصورت اتوماتیک 35 درصد مدت زمان کارکرد پرسنل در شیفت شب را محاسبه می کند و امکان مشاهده آن در فیش حقوقی و گزارشات حقوقی وجود دارد.

برای دانلود فایل PDF نوبت کاری و شیفت کاری در قانون کار کلیک نمایید

 تعداد نظرات: 5
مهدی محمدی
۴ روز پیش

ایانوبت کاری ازساعت ۶صبح تا۶عصر شامل ان می شود؟

 مدیر سایت
۴ روز پیش

همانطور که در مقاله بالا ذکر شده است نوبت های کاری باید طی ماه گردش داشته باشند

علی
۴ روز پیش

باسلام . کارگرانی که سه شیفت کار میکنند در روزهای تعطیل رسمی یا توافقی که شیفتی ها سرکار می آیند و پرسنل عادی کار تعطیل هستند . آیا پرسنل شیفتی روزهای تعطیل را باید اضافه کار بگیرند ؟

 مدیر سایت
۴ روز پیش

کارگران نوبت کار نیز حق استفاده از تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را خواهند داشت و در صورت مصادف شدن روزهای کاری کارگران نوبت کار با ایام تعطیلات رسمی ، کار در ایام مذکور از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت کاری چهل درصد علاوه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت گردد .

سید صهبا سجادی
۵ روز پیش

سلام با توجه به شرایط کرونایی ، مقرر گردیده کارگران ما که 6 نفر هستند، هر روز یک نفر از 8 صبح تا 8 صبح روز بعد در محل کار کشیک باشد . (به صورت 24 48 )آیا مشمول فوق العاده نوبت کاری مشوند ،؟ 2 سقف ساعت کارس آنان 176 ساعت ماهانه است و مازاد بر آن اضافه کار محسوب می شود؟ با تشکر

 مدیر سایت
۵ روز پیش

طبق ماده ۵۵ کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت دارند، محق به دریافت فوق العاده نوبت کاری نخواهند بود. طبق ماده ۵۷ قانون کار برای نوبت کاری ۱۷۶ ساعت در چهار هفته متوالی تعیین شده است که تا این سقف اضافه کار مفهومی ندارد ولی بیشتر از ۱۷۶ ساعت در هر مقطع زمانی از چهار هفته متوالی به عنوان اضافه کار محسوب می شود .

علی عطارزاده
۶ روز پیش

سلام واقعا بابت این اطلاعات مفیدی که در سایت قرار دادید ممنونم ازتون خیلی کمکم کرد.

وحید
۷ روز پیش

با سلام ، در قسمت حراست مشغول به کار می باشم و شیفت ها به صورت ۱۲ ۲۴ و ۱۲ ۴۸ می باشد ، در ایام کرونا شرکت ما ساعت کاری اش ۶ ساعت کاری می باشد ۸ تا ۱۴ ، ما که نوبت کار هستیم و ساعت کاری ما ۷ تا ۱۹ و دیگری ۱۹ تا ۷ صبح می باشد آیا این کم شدن ساعت در موظفی ما تاثیر دارد ؟

 مدیر سایت
۶ روز پیش

سلام در قانون کار ساعت موظفی هفتگی 44 ساعت است

ارسال نظر جدید


کد امنیتی  
امتیاز دهید: