نوبت کاری و شیفت کاری در قانون کار


در این مقاله می خوانید:


نوبت کاری چیست ؟

بسیاری از مشاغل هستند که در تمامی ساعات شبانه روز مشغول به فعالیت هستند و کارکنان باید ساعات کاری خود را در شیفت ها و نوبت کاری های متفاوت بگذرانند. بدین منظور طبق قانون کار این مشاغل به علت فشار کاری که به کارکنان خود  وارد می کنند، می بایست مبلغی به عنوان فوق العاده نوبت کاری در نظر بگیرند. در ادامه این مقاله ما انواع طبقه بندی این شیفت های کاری و نحوه محاسبات مزایای متعلقه به آن را بررسی می کنیم.

انواع نوبت کاری

با توجه به ماده ۵۶ چهار نوع نوبت کاری وجود دارد که بصورت زیر طبقه بندی می شود :

 • نوبت کاری صبح و عصر
 • نوبت کاری صبح, عصر و شب
 • نوبت کاری صبح و شب
 • نوبت کاری عصر و شب

انواع نوبت کاری و شیفت کاری

 • ساعت کاری بین 6 صبح لغایت ساعت 14 بعد از ظهر، شیفت صبح  می باشد.
 • ساعت کاری بین ساعت 14 بعد از ظهر لغایت 22 شب، شیفت عصر می باشد
 • ساعت کاری بین ساعت 22 شب لغایت 6 صبح،   شیفت شب می باشد

که شامل 8 ساعت کاری در هر شیفت می باشد. شیفت کاری  کارگر  مزایایی بیشتر از دستمزد عادی روزانه دارد و با توجه به اینکه در کدام شیفت مشغول به فعالیت هستند، مزایای آن ها متفاوت می باشد. برای مثال فعالیت در ساعت های عصر و شب بسیار دشوار تر از فعالیت در ساعت های دیگر کاری است. به همین دلیل مبلغی اضافه بر دستمزد با توجه به سختی کارشان دریافت می کنند.
طبق ماده 56 قانون کار  نوبت کاری به کاری اتلاق می شود که در طول ماه گردش داشته باشد . اگر مدت کارکرد زیر یک ماه باشد نمی توان به آن نوبت کاری گفت.

 • برای مثال کارگرانی که گردش کار آن ها بصورت یک ماه صبح، یک ماه عصر و یا شب باشد مشمول استفاده از فوق العاده نوبت کاری نمی باشد چرا که همانطور که گفته شد نوبت ها باید در یک ماه گردش داشته باشند.  از طرفی چون این قبیل کارگران قانوناً غیر نوبتی تلقی می شوند در اجرای ماده 58 قانون کار برای هر ساعت کار در شب که در فاصله بین 22 و 6 بامداد واقع می شود از 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی برخوردار خواهند شد .
 • برای مثال اگر کارگری 20 روز را در نوبت صبح و 15 روز را در نوبت عصر کار کنند شیفت کاری محسوب نمی شود، چرا که در 35 روز گردش صورت می گیرد. اگر 10 روز در نوبت صبح و 10 روز در نوبت شب کارکرد داشتند و در طی ماه گردش داشته باشد جز شیفت کاری محسوب می شود.
 • طبق ماده 55 کارگرانی که 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت دارند، محق به دریافت فوق العاده نوبت کاری نخواهند بود.

نحوه محاسبه نوبت کاری

نرخ نوبت کاری بر اساس حقوق ماهیانه است

 • برای شیفت صبح و عصر 10 درصد است
 • برای شیفت صبح، عصر وشب  مزایای 15 درصد است
 • برای شیفت صبح و شب مزایای 22.5 درصد است
 • برای شیفت عصر و شب مزایای 22.5 درصد است.

 

نحوه محاسبه و نرخ نوبت کاری

قانون محاسبه مرخصی در نوبت کاری

که طبق ماده 56 قانون کار، اساس محاسبه مزد و فوق العاده شیفت های کاری کارگران دستمزد ثابت ماهیانه آن ها خواهد بود. و چنانچه گردش کار در محدوده یک ماه تحقق پیدا کند، اگر کارگر چند روز را در مرخصی استحقاقی باشد با توجه به گردشی شدن کار در ان ماه نوبت کاری بصورت کامل داده خواهد شد.  برای روزهای تعطیلی هفتگی و تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی نیز محاسبه و پرداخت گردد. پرداخت فوق العاده نوبت کاری برای مرخصی استعلاجی مورد پیدا نمی کند.

برخورد نوبت کاری به روز تعطیلی هفتگی جمعه

شیفت های کاری انواع مختلفی دارد و شیفت کاری سازمان های مختلف با یکدیگر متفاوت هستند. در صورتیکه کارگران شیفتی که ساعت کاری ان ها در روز جمعه است، علاوه بر دستمزد و  فوقالعاده شیفت کاری باید حق جمعه هم داده شود که برابر 40 درصد فوق العاده موضوع تبصره ماده 62 قانون کار می باشد. الزام به تعطیل یک روز دیگر در هفته به جای جمعه می باشد

محاسبه عیدی سنوات و پاداش نوبت کاری

طبق این قاتون مزایا و فوق العاده شبفت کاری جز دستمزد کارگران محسوب نمی شود و در سنوات ، عیدی و اضافه کاری محاسبه نخواهد شد.  

ساعت کار کارگران نوبتی در ماه های 30، 31 و 29  روز و نحوه محاسبه اضافه کاری در نوبت کاری

نظر به اینکه در ماده 57 قانون کار اشاره گردیده که ساعات کار کارگران نوبت کار در چهار هفته متوالی نباید از 176ساعت تجاوز نماید بنابراین با اعمال مراتب فوق در مورد کارگران نوبتی خود به خود موضوع ماههای 29 ،30 و 31 روز مورد پیدا نخواهد کرد چون پس از خاتمه هر مورد از چهار هفته های متوالی ، چهار هفته متوالی بعدی شروع می شود ولی در هر حال چنانچه تاکید بر احتساب ساعت کار کارگران نوبتی در ماههای 29 ، 30 و 31 روزه باشد این مقصود با لحاظ داشتن 7 ساعت و 20 دقیقه ساعت کار قانونی روزانه و در نظر گرفتن روزهای کاری کارگر در هر ماه حاصل خواهد شد .
طبق ماده 57 قانون کار برای نوبت کاری  176 ساعت  در چهار هفته متوالی تعیین شده است که تا این سقف اضافه کار مفهومی ندارد ولی بیشتر از 176 ساعت در هر مقطع زمانی از چهار هفته متوالی به عنوان اضافه کار محسوب می شود .
بطور مثال اگر کارگری در نوبت کاری خود در پانزده روز اول 176 ساعت خود را کار کرده باشد برای چهار هفته متوالی بیشتر از این ساعت کاری بعنوان اضافه کار تعیین می گردد.

نحوه محاسبه اضافه کار کارگران نوبت کاری در تعطیلات رسمی

کارگران نوبت کار نیز حق استفاده از تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را خواهند داشت و در صورت مصادف شدن روزهای کاری کارگران نوبت کار با ایام تعطیلات رسمی ، کار در ایام مذکور از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت کاری چهل درصد علاوه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت گردد

 

نحوه محاسبه نوبت کار در ماموریت

اگر ماموریت در ماه هایی که در ان گردش کار انجام شده صورت گرفته باشد، نوبت کاری به ان تعلق می گیرد. فوق العاده های نوبت کاری به کارگرانی پرداخت می شود که کارشان در محدوده زمانی یک ماه گردش داشته باشد به بیان دیگر شرط استفاده از درصدهای نوبت کاری تحقق گردش کار در داخل یک ماه می باشد . به این ترتیب چون با محقق شدن گردش کاری در طول ماه کارگر نوبت کار مشمول فوق العاده مربوط برای کل مزد ماهانه می شود.

محاسبه نوبت کاری در سال 99

طبق قوانین حقوق و دستمزد سال 99 ، نوبت کاری در سال 1399 و با توجه به پایه حقوق بصورت زیر محاسبه می گردد

نرخ نوبت کاری سال 99
ردیف شرح مبلغ درصد افزایش
1 فوق العاده نوبت کاری ماهبانه 10% صبح و عصر برای 30 روز 1،835،427 21
2 فوق العاده نوبت کاری ماهبانه 15% صبح و عصر و شب برای 30 روز 2،753،141 21
3 فوق العاده نوبت کاری ماهبانه 22.5% صبح و شب یا عصر و شب برای 30 روز 4،129،711 21

تعریف شب کاری و نحوه محاسبه شب کاری

شب کاری برای کارکنانی تعریف می شود که به صورت نوبت کاری فعالیت نمی کنند و در ساعت شب مشغول به فعالیت هستند. شب کاری برای ساعت 22 شب تا 6 صبح تعریف می گردد . در این صورت لازم هست 35 درصد علاوه بر دستمزد به عنوان اضافه شب کاری به آن ها پرداخت گردد.
در مواردی که شیفت کاری هایی که توسط کارفرما تعریف می گردند، شامل ساعاتی در این بازه زمانی باشد می بایست مدت زمان کارکرد در شیفت شب محاسبه گردد و به کارگر پرداخت شود. برای مثال در صورتی که شیفت کاری بین ساعت 5بعد از ظهر تا 12 شب باشد، دو ساعت (مدت زمان 10 شب تا 12 شب )به عنوان کار در زمان شب کاری با احتساب 35 درصد برای آن کارگر می بایست محاسبه گردد.
مدت زمان کارکرد ماهانه در شیفت شب 176 ساعت در ماه می باشد.  اگر کارگری نوبت کار در روز و شب باشد در مواردی که شامل نوبت کاری نباشد، در مدت زمانی که در شب مشغول به کار است 35 درصد مازاد دریافت می کند.

شبکاری در روز جمعه

اگر لازم باشد که شب کاری در روز جمعه انجام شود می بایست یک روز دیگر به عنوان تعطیلی برای آن کارگر انتخاب گردد و براساس ماده 62 قانون کار لازم هست علاوه بر گرفتن 35 درصد اضافه برای شب کاری، از 40 درصد اضافه دستمزد پیش بینی شده برای کار در روز جمعه نیز بهرمند می شود.

نحوه ثبت نوبت کاری در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان

شما می توانید در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان نوبت کاری را در شیفت های مختلف داشته باشید. نرم افزار بصورت اتوماتیک مدت زمان کارکرد را در شیفت های کاری از دستگاه کارت ساعت خوان دریافت می کند و یا می توان بصورت دستی تعداد روزهای کار در نوبت کاری را در نرم افزار وارد نمود .

ثبت نوبتکاری در نرم افزار میزان

 سپس می توان گزارشات مربوط به حقوق اشخاص را که متناسب با حکم حقوقی آن ها محاسبه می گردد، دریافت نمایید.

نمایش نرخ و مبلغ نوبتکاری در فیش حقوقی کارکنان

ثبت شب کاری در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان

امکان ثبت شب کاری در نرم افزار میزان وجود دارد. بعد از دریافت ساعات کاری از دستگاه کارت ساعت زنی. نرم افزار بصورت اتوماتیک 35 درصد مدت زمان کارکرد پرسنل در شیفت شب را محاسبه می کند و امکان مشاهده آن در فیش حقوقی و گزارشات حقوقی وجود دارد.

 

آموزش ویدئویی نوبت کاری و شیفت کاری در 1 دقیقه

 

 

 

 

کلیک نماییدفایل PDF نوبت کاری و شیفت کاری در قانون کاربرای دانلود

 

 

 تعداد نظرات: 99
ملیحه
۲ روز پیش

سلام در کارگاه ما کارگران در دو شیفت ۵ الی ۱۷ و ۱۷ الی ۵ به صورت غیر چرخشی کار میکنند و زمان کاری انها از ۱۷۶ ساعت بیشتر می شود.برای راحتی محاسبه حقوق شبکاری و اضافه کاری محاسبه نمیکنیم تمامی ساعت بیشتر از ۱۷۶ ساعت را به عنوان اضافه کار تلقی کرده و ۴۰% اضافه میدهیم از نظر اداره کار موردی دارد؟

 مدیر سایت
۱۸ ساعت پیش

شیفت کاری شما چرخش ندارد ، بنابراین نوبت کار نیستند. کارگران می بایست بین ساعات 10 شب تا 6 صبح را شبکاری ئریافت کنندو و بابات ساعت کارکرد بیشتر از وزارت کار اضافه کار دریافت کنند

ملیحه
۲ روز پیش

سلام در کارگاه ما کارگران در دو شیفت 5 الی 17 و 17 الی 5 به صورت غیر چرخشی کار میکنند و زمان کاری انها از 176 ساعت بیشتر می شود.برای راحتی محاسبه حقوق شبکاری و اضافه کاری محاسبه نمیکنیم تمامی ساعت بیشتر از 176 ساعت را به عنوان اضافه کار تلقی کرده و 40% اضافه میدهیم از نظر اداره کار موردی دارد؟

 مدیر سایت
۲ روز پیش

کارگران شما نوبت کار نیستند چرا که شیفتشان چرخشی نیست . بابت کار از ساعت 10 شب تا 6 صبح شبکاری که معادل 35 درصد حقوقشان هست باید دریافت کنند. ساعت کاری هم مطابق با وزارت کار می باشد

فرشاد
۵ روز پیش

سلام در یک شرکت خصوصی کار میکنم به صورت ثابت شیفت عصر از ساعت ۱۲ الی ۱۹ آیا شیفت به من تعلق میگیرد. همکار من در نوبت صبح چون خانم هست .و خانم ها در شرکت فقط نوبت صبح هستند....

 مدیر سایت
۴ روز پیش

خیر شما نوبت کار نیستید

اسماعیل
۶ روز پیش

سلام من 5سال پرسنل هتل بودم والان به خاطر کرونا اخراج شدم من درتاسیسات به صورت 2روز صبح و2روز عصر و2 روز شب و2 روز آف کار می کردم و به من تعطیل کاری و نوبت کاری نمیدادند و فقط شب کاری از ساعت12شب تا 6صبح میدادند وهر وقت می گفتیم پس حق نوبت کاری و تعطیل کاری رو به ما بدید ما رو تهدید به اخراج می کردند و مرخصی های باقی موندمون رو خط میزدند و بیشتر وقت ها هم اضافه کاری هامون رو خط می زدند والان من به اداره کار شکایت کردم و من الان چه حق وحقوقی بهم تعلق می گیره ممنون تو این اوضاع گرونی و بی کاری ما رو اخراج کردند و هتل هم همیشه شلوغ بوده به جز دو ماه اول سال

 مدیر سایت
۴ روز پیش

سلام و وقت بخیر. شما نوبت کار محسوب نمی شوید چرا که طی 32 روز گردش کار داشتید نه 30 روز . بنابراین فقط شب کاری به شما تعلق می گیرد. و البته بیشتر از 44 ساعت کار در هفته شامل اضافه کار هم می شود

فرشاد
۶ روز پیش

سلام من در یک شرکت خصوصی سر کارم ساعت کاریم ثابت از 12 صبح تا 7 عصر چون همکارم خانم هست امکان تردد در ساعت 7 عصر نداره امکان گردش شیفت نداریم.آیا من حق شیفت دارم.....

 مدیر سایت
۴ روز پیش

خیر شما نوبت کار محسوب نمی شوید چرا که گردش کار ندارید

منصور اکبری
۹ روز پیش

با سلام من در کارگاهی ۱۲ ساعتی کار میکنم به این صورت که ۲روز ۷صبح تا ۷ شب و ۲روز ۷شب تا ۷صبح و ۲روز استراحت اگر تعطیلات و جمعه نوبت کار من باشه هم باید سرکار باشم. ۱-آیا نوبت کار به حساب میام؟ ۲- آیا ۲روز استراحت جایگزین جمعه و روز تعطیل میشه؟ ۳- سابقه من در این کارگاه ۳ماهه ولی درکل ۱۰ سال سابقه بیمه دارم آیا حق اولاد به من تعلق میگیره؟

 مدیر سایت
۹ روز پیش

بله نوبت کار محسوب می شوید ، روز تعطیل شما جای تعطیلی در روز جمعه محسوب می شود، بله حق اولاد در صورت داشتن اولاد، به شما تعلق می گیرد

S.h
۱۰ روز پیش

سلام من در یک شرکت خصوصی مشغول بکار میباشم یک هفته صبح از ۱۰ صبح الی ۱۷ و یک هفته عصر از ۱۶.۳۰ الی ۲۳.۳۰ جمعه ها تمام وقت از ۱۰ صبح الی ۲۳.۳۰ کار میکنم بجای جمعه روز یکشنبه تعطیل شیفتی بهم دادن ایا حق شیفت به من تعلق میگره؟ و جمعه کاری طور؟

 مدیر سایت
۹ روز پیش

بله به شما تعلق می گیرد

مینا
۱۲ روز پیش

با سلام وقتی ساعت کاری کارگری بصورت 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت است نوبت کاری حساب میشه ؟ و اینکه وقتی 24 ساعت کارش میوفته به روز جمعه ، جمعه کاری را چطور باید محاسبه کارد ؟ بسیار ممنونم از پاسخگویی تون

 مدیر سایت
۹ روز پیش

خیر بصورت 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت نوبت کار محسوب نمی شود چرا که شیفت گردش ندارد. بابت کارکرد در روز جمعه می بایست جمعه کاری دریافت کنید که در طول مقاله قسمت جمعه کاری توضیح داده شده است و شما می بایست بابت کار در طول شب ، شبکاری دریافت کنید که ان هم در طول مقاله توضیح داده شده است

مجید
۱۲ روز پیش

سلام وقت بخیر ما کارمون ۳ شیفته و ۱۲ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت هستیم توبت کاری چند درصد تعلق میگیره ؟؟

 مدیر سایت
۹ روز پیش

می بایست اطلاعات کاملتری بدهید . اگر در طول 30 روز گردش داشته باشد و شیفت کاریتون صبح عصر و شب باشد 15% به شما تعلق می گیرد ولی شما اطلاعاتی در مورد ساعت شیفت کاری ندادیند

حمیده حسینی
۱۳ روز پیش

درود . من در یک مجتمع مسکونی در قسمت دفتری کار میکنم ساعت کاری من هر روز از ساعت ۸ تا ۱۳ و عصر از ساعت ۱۶ تا ۱۹ و پنجشنبه ها از ساعت ۸ تا ۱۲ می باشد آیا به من حق نوبت کاری ۱۰% تعلق می گیرد ؟

 مدیر سایت
۹ روز پیش

خیر، شما نوبت کار نیستید

ابوذر یوسفی
۱۵ روز پیش

سلام کار من دو روز صبح و دو روز شب هست و بعصی موقع ها هم جمعه میفته شیفت میخواستم ببینم مزایا چند درصد هست؟؟ و ایا جمعه ها ک شیفت میفته میرم اضافه کار محسوب میشه؟؟

 مدیر سایت
۱۵ روز پیش

باید شیفتتان در یک ماه گردش داشته باشد تا نوبت کار باشیند. ولی در هر صورت بابت کار در روز جمعه می بایست جمعه کاری دریافت کنید

سیاوش
۱۵ روز پیش

سلام. تو یه مجتمع اداری دو تا نگهبان داریم. یکیشون از 7 صبح تا 7 عصر. اون یکی از 7 عصر تا 7 صبح. به صورت کامل یعنی 30 روزه. حالا سوالم اینه که اون نگهبانی که هر روز از 7 عصر تا 7 صبح کار میکنه بهش شب کاری و جمعه کاری تعلق می گیره؟؟

 مدیر سایت
۱۵ روز پیش

اگر شیفت گردش نداشته باشد، نوبت کار محسوب نمی شوند و می بایست شب کاری دریافت کنند . بین ساعت 10 شب تا 6 صبح مزایای شب کاری بهشان تعلق می گیرد

Ali.z
۱۶ روز پیش

سلام من در ی شرکت خصوصی مشغولم که کالا دو شیفت هستیم استثنای دو ماه آخر سال که سه شیفت هشت ساعتی هستیم چند ماه از سال رو شیفت صبح و بعدازظهر (۷ تا ۳)،(۳تا۱۱) وچند ماه از سال رو شیفت شب و صبح (۲۳تا۷) ، (۷تا۲۳) حالا به ما نوبت کاری تعلق میگیره اگ تعلق مگیره چقدر هست و حق شبکاری چطور

 مدیر سایت
۱۵ روز پیش

برای اینکه ببینیم شما نوبت کار هستید یا خیر می بایست ساعت کاری در طول ماه مشخص گردد که گردش کار به چه صورت می باشد ولی در صورتی که طی 30 روز گردش باشد. در صورت نوبت کار بودن دیگر شبکاری به شما تعلق نمی گیرد و مزایای نوبت کاری دارید که شامل نوبت کار صبح و عصر و همچنین صبح و شب هستیند که درصد مزایا در طول مقاله توضیح داده شده است. در صورتیکه نوبت کار نباشیند و شیفت کاری شما مثلا در 40 روز گردش داشته باشد یا تعداد روزی غیر از سی روز ، بابت کار در صول شب به شما شب کاری تعلق می گیرد

mohammad reza
۱۶ روز پیش

سلام در پتروشیمی خصوصی مستقر در منطقه ویژه بندر ماهشهر بعنوان روزکار از ساعت هفت و سی دقیقه الی شانزده و پانزده دقیقه مشغول هستیم از تاریخ 10 اسفند 98 الی تاریخ 31 تیرماه 99 به دلیل انتشار ویروس کرونا تایم روزکار به ساعت هفت و سی دقیقه الی ساعت سیزده تغییر کرد و در تاریخ یکم مرداد 99 تا کنون به ساعت هفت و سی دقیقه الی چهارده و سی دقیقه تغییر نمود.ولی کار ما در شرکت بصورتی است که اکثر مواقع مثل تایم قبلی شرکت تا ساعت شانزده و پانزده دقیقه فعالیت داریم منابع انسانی شرکت پرسنلی را که چهارده و سب دقیقه اتمام کارشان است را برای آنها تا ساعت شانزده و پانزده دقیقه محاسبه میکند ولی ما که تا آخر تایم و بیشتر از بقیه حضور داریم را برایمان اضافه کار احتساب نمیکند.سوال ما این است که نباید بعد از ساعت پایان اداری شرکت برایمان اضافه کار محاسبه گردد؟

 مدیر سایت
۱۵ روز پیش

البته سوال شما ارتباطی به موضوع مقاله ندارد، ولی ساعت کاربالای 220 ساعت در ماه اضافه کار محسوب می شود و ارتباطی به شرایط پیش امده ناشی از کرونا و ... ندارد و قانونی مبنب بر این شرایط نداریم

محمد شاهسون
۱۶ روز پیش

سلام بنده در راه آهن کار میکنم مدت یک ماه است که تجمیع شدیم و حکم کار ما طبق طبقه بندی مشاغل خورده ما قبلاً ۸۰ ساعت اضافه کار دریافت میکردیم و شیفت ما ۱۲ به ۲۴ است ولی الان به ما ۴۰ ساعت میدم و ساعت کاری ما به جای ۸ ساعت ۱۰ ساعت است و ۲ ساعت اضافه کار میدن و راه آهن میگه طبق ۱۹۸ ساعت محاسبه شده مگه نباید ۱۷۶ محاسبه بشه و هرچی بیشتر ایستادیم اضافه کار بدن ولی به ما روزی ۲ ساعت که در ۳۰ روز ۴۰ ساعت میدن این درست است یا مغایرت دارد باقانون

 مدیر سایت
۱۵ روز پیش

اگر نوبت کار باشید باید طبق 176 ساعت باشد ولی شما در مورد شیفت کاریتان توضیح ندادیند

مرتضی
۱۶ روز پیش

سلام . من ۴۸ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت هستم . نحوه محاسبه حقوق من چگونه باید باشد . ضمنا ۴۸ ساعت کار از ساعت روزی ۱۶ ساعت صبح و عصر می باشد

 مدیر سایت
۱۵ روز پیش

شیفت شما باید گردش داشته باشد طی سی روز تا نوبت کار محسوب شوید در مورد گردش شیفتتان توضیح ندادید

بهنام عربی
۱۸ روز پیش

باسلام و تشکر از شما کارگرانی که ساعت کاری آنها 24 و 48 می باشند ، چند ساعت درماه موظفی دارند؟ آیا مشمول حق الزحمه شب کاری و جمعه کاری می شوند؟

 مدیر سایت
۱۸ روز پیش

نوبت کار محسوب نمی شوند چرا که گردش شیفت کار ندارند. بله شب کاری و جمعه کاری دارند

علی
۲۰ روز پیش

سلام تشکر بابت مطلب مفیدی که دراختیار همه گذاشتین من به همراه چن نفر از همکاران (با توجه به نوع مدرک) تکنیسین یا کارشناس برق و اپراتور ایستگاه برق فشار قوی (پست برق فوق توزیع و انتقال) هستیم شیفت روز (ساعت 7صبح تا 19) 12 ساعت روزکار 24 ساعت استراحت و بعد از استراحت شروع شیفت بعدی شیفت شب (ساعت 19 تا7 صبح) 12شب کار 24 ساعت استراحت و مجدد شیفت روز کار بعد بصورت گردشی در طول هفته و ماه مشغول کار هستیم و تقریبن تمام تعطیلات باید سر کار حضور داشته باشیم ( حداکثر یک ماه مرخصی استحقاقی در طول سال در نظر گرفتن که در صورت استفاده بخشی از حقوق رو کسر میکنن) من وهمکارام با توجه به شیفتی بودن کار.. هر کدام تقریبا 10 روزکار و 10 شب کار مشغول کار هستیم میخاستم بدونم با توجه به قوانین موجود چه آیتم های به ما به عنوان متخصص این صنعت تعلق میگیره

 مدیر سایت
۲ روز پیش

اگر طی سی روز گردش کار داشته باشیند نوبت کار صبح و شب هستید و شامل قانون 22.5 درصد می باشید. شما ملزم به کار 176 ساعت در ماه هستید و بیشتر از ان می بایست اضافه کار پرداخت شود. بابت کار در روز تعطیلی و نحوه محاسبه اضافه کار ان در طول مقاله به ریز تضیح داده شده است

آیدین حسنی
۲۰ روز پیش

سلام، من در شیفت صبح، در مانگاه شبانه روزی خصوصی کار می کنم که 3 شیفت کاری داره، 8 تا 2 بعد از ظهر، 2 تا 8 شب و شیفت شب از 8 تا 8 صبح می باشد که همکاران شیفت شب به صورت یک شب در میان کار می کنند، در ضمن برای تعطیلات نیز برای ما به صورت اجبار شیفت می‌گذارند ،تا پایان سال 98 ساعت موظفی در ماه بر اساس 6 ساعت کاری در روز محاسبه می‌گردید، اما از ابتدای سال 99 بر اساس7/30 محاسبه می گردد، از اونجا که ساعت کاری ما 6 ساعت در روز میباشد،برای پر شدن ساعت موظفی به اجبار علاوه بر شیفت صبح باید چند روز به صورت لانگ، یعنی 8 صبح تا 8 شب و یک یا دوتعطیلی نیز شیفت بدهم، در مورد تعطیل کاری و جمعه کاری تا کنون مبلغی به ما پرداخت نکرده‌اند و مدعی هستند چون شیفت تعطیلی شما جزء ساعت موظفی است و برای پر کردن ساعت کاری شما است، به شما جمعه کاری و تعطیل کاری تعلق نمی گیرد، آیا قانون جمعه کاری و تعطیل کاری شامل ما می شود؟

 مدیر سایت
۲ روز پیش

شما چون فقط در نوبت صبح مشغول بکار هستید شامل نوبت کار نمی باشید مگر اینکه شیفت شما هم چرخشی شود. شما می بایست 220 ساعت کار در طول ماه را و یا 44 ساعت در هفته را پر کنید

ابراهیمی
۲۱ روز پیش

سلام من در داروخانه بیمارستان کار میکنم و این ماه 12 تا شیفت شب بهم دادن که از 10شب شیفتم شروع میشه تا 8 صبح همچنین چهار تا شیفت عصر هم دارم که از ساعت سه عصر تا ده شب هستش .آیا حق شیفت شب شامل میشه یا نه چون حق شیفت شب بهم نمیدن .حقوقم طبق قانون کار حساب میشه

 مدیر سایت
۲ روز پیش

وقتی شما نوبت کار در شیفت شب هستید ، کار در شیفت شب در نوبت کاری شما لحاظ شده است و دیگر ایتم شب کاری به شما تعلق نمی گیرد و بالعکس اگر ایتم شبکاری دریافت می کنید، دیگر نوبت کار نیستید . در صورتیکه شیفت کاری شما طی 30 روز گرش داشته باشد شما نوبت کار صبح و عصر و شب هستید . که مزایای ان در طول مقاله توضیح داده شده است

فربد
۲۱ روز پیش

سلام لطف میکنید بفرمایید من که 2 روز صبح، 2 روز شب و 2 روز استراحت هستم البته بصورت 12 ساعته، چند درصد حق نوبتکاری بهم تعلق میگیره و چقدر اضافه کار محسوب میشه؟

 مدیر سایت
۲ روز پیش

شیفت شما باید در 30 روز گردش داشته باشد . در اینصورت نوبت کار صبح و شب می شویدد که مزایای ان در طول مقاله و نحوه محاسبات اضافه کار ان توضیح داده شده است

عماداخلاصی
۲۱ روز پیش

سلام ـ بنده دوازده ساعت در روز کار میکنم با یک روز آف که تعطیله! یعنی دوبرابر ساعات که تایین اداره کاره! ولی حقوق طبق قانون کار دریافت میکنم! شیفت شب کارم! چ باید بکنم! شماها که میگین فوق العاده بهت تعلق میگیره ! خو کجا باید برم شکایت کنم

 مدیر سایت
۲ روز پیش

شما ساعتکاریتان و شیفت کاریتان را بفرمایید تا بنده ببینم شما شبکاری بهتون تعلق می گیره و یا نوبت کار هستید . در صورتیکه فقط در طول شب کار می کنید باید شب کاری بگیرید که علاوه بر حقوقتان و اضافه کارتان باید 35 درصد هم به حقوقتان اضافه شود و مراتب را می توانید از وزارت کار پیگیری کنید .

میلاد
۲۴ روز پیش

سلام من در یک شرکت خصوصی کار میکنم به این صورت که در هفته سه روز صبح و سه روز عصر هستم. و یک شب در هفته هم شیفت شب میام . یعنی علاوه بر اینکه صبح امروز شیفت بودم شب هم شیفت هستم و فرداش هم شیفت عصر هستم . ایا نوبت کاری ۲۲/۵ درصد شامل من میشه یا چون فقط یک روز در هفته شیفت شب میام فقط نوبت کاری ۱۰ درصد ؟

 مدیر سایت
۲۲ روز پیش

اگر شیقت های شما طی سی روز گردش داشته باشد بله شامل 22.5 درصد می شود. ولی اگر طی 28 روز یا 32 روز گردش داشته باشد خیر نوبت کاری به شما تعلق نمی گیرد

ایمان جم
۲۵ روز پیش

سلام خدمت مدیر محترم سایت من یکسال و نیم با یه شرکت در زمینه نگهداری شبکه همکاری میکنم و همیشه شیفت کاریم از ساعت ۶ عصر تا ۸ صبح روز بعد آن میباشد (تقریبا ۳ الی ۴ شب در هفته) اما هیچگاه شرکت این فوق العادهای نوبت کاری را به ما پرداخت نکرده و پرداختی ما فقط به اندازه قانون کار بوده. آیا میتوانم شکایت کنم بابت عدم پرداخت فوق العادهای نوبت کاری؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید چطور؟ و یه سوال دیگه اینکه ساعت کاری ما همیشه بیشتر از ۲۵۰ ساعت در ماه بوده (گاها ۴۰۱ ساعت) آیا قانونی داریم که جریمه ایی بابت تحمیل این ساعات کاری زیاد در نظر بگیرد یه دنیا ممنون

 مدیر سایت
۲۴ روز پیش

شما شیفت کاریتان طی ماه گردش ندارد. بنابراین نوبت کار محسوب نمی شویند. شب کاری بابت ساعت 22 تا 6 صبح به شما می بایست تعلق بگیرد که ریز ان در طول مقاله توضیح داده شده است.

ایمان جم
۲۵ روز پیش

سلام خدمت مدیر محترم سایت من یکسال و نیم با یه شرکت در زمینه نگهداری شبکه همکاری میکنم و همیشه شیفت کاریم از ساعت 6 عصر تا 8 صبح روز بعد آن میباشد (تقریبا 3 الی 4 شب در هفته) اما هیچگاه شرکت این فوق العادهای نوبت کاری را به ما پرداخت نکرده و پرداختی ما فقط به اندازه قانون کار بوده. آیا میتوانم شکایت کنم بابت عدم پرداخت فوق العادهای نوبت کاری؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید چطور؟ و یه سوال دیگه اینکه ساعت کاری ما همیشه بیشتر از 250 ساعت در ماه بوده (گاها 401 ساعت) آیا قانونی داریم که جریمه ایی بابت تحمیل این ساعات کاری زیاد در نظر بگیرد یه دنیا ممنون

 مدیر سایت
۲ روز پیش

شما نوبت کار نیستید چرا که شیفت شما گردش ندارد و شبکاری به شما تعلق می گیرد. در مقاله در مورد مزایای شبکاری توضیح داده شده است که علاوه بر دستمزد باید 35 درصد به شما داده شود شما می بایست بابت ساعت کاری بیشتر از مصوب قانون کار، اضافه کار دریافت نمایید

رحیم رحمانی
۲۷ روز پیش

سلام و خسته نباشین من در شرکتی کار می کنم که چهار شیفته هست یعنی دو روز کاری ۶ صبح تا ۲ظهر دو روز ۲ الی ۱۰ و دو روز ۱۰الی۶ و بعد از اون یک روز تعطیل برای شیش روز کاره حالا سوال بنده این هستش که آیا شرکت تعطیلات رسمی مثل تاسوعا و عاشورا رو باید تعطیل کنه طبق قانون یا که اگر کار می کنیم باید اضافه کار بده چون هیچکدوم از این دو مورد رو اجرا نمیکنه نه تعطیل میکنه و نه اضافه کار میده و دلیلشم اینه شما چهار شیفتین زیاد تعطیلین این مورد طبق قانون درسته؟

 مدیر سایت
۲۴ روز پیش

کارگران نوبت کار نیز حق استفاده از تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را خواهند داشت و در صورت مصادف شدن روزهای کاری کارگران نوبت کار با ایام تعطیلات رسمی ، کار در ایام مذکور از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت کاری چهل درصد علاوه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت گردد

محمد
۲۸ روز پیش

سلام در پتروشیمی خصوصی در منطقه ویژه بندر ماهشهر بصورت روزکار کار میکنیم.شرکت در تعطیل کاری و جمعه کاری فقط اضافه کار محاسبه میکرد.پس از اعتراضات کارگران روزهای تعطیل و جمعه 2.8 دهم محاسبه گردید بعد از یکسال فقط روزهای جمعه 40 درصد محاسبه گردید. آیا شرکت این حق را دارد که محاسبه اضافه کاری روزهای تعطیل و جمعه را تغییر دهد؟؟ یک سوال دیگه داشتم. ما به صورت روزکار از ساعت هفت و نیم صبح تا شانزده و پانزده دقیقه کار میکنیم و روزهای پنج شنبه تعطیل هستم ولی کار ما جوری هست که باید روز پنج شنبه سرکار باشیم و این روز برایمان اضافه کار محاسبه میشود.ولی اگر روز جمعه هم سر کار باشیم فقط 40 درصد فوق العاده جمعه کاری برای ما محاسبه میشود،ممنون هستیم جواب ما را بدهید.باتشکر از راهنمایی شما و سایت خوبتان.

 مدیر سایت
۲۷ روز پیش

شما بابت روز کاری جمعه می بایست یک روز در هفته تعطیل باشیند، بابت کار در روز جمعه فقط به شما اضافه کار تعلق می گیرد ولی بابت کار در ایام تعطیلی هفتگی علاوه بر اضافه کار باید نرخ روز تعطیل هم محاسبه شود

عبدالحسین کاشی پز
۲۹ روز پیش

سلام من در ماه دو شیفت ۱۲ساعتی۷صبح تا۷شب و۷شب تا۷صبح هستم چند شب در ماه بایدشیفت شب سرکاربیام تاحق شیفت ۲۲.۵درصدتعلق بگیردچون دراین زمینه باکارفرمامشکل داریم

 مدیر سایت
۲۷ روز پیش

ساعت 6 صبح تا 14 بعد از ظهر و ساعت 22 شب تا 6 صبح نوبت کاری صبح و سب هست که مشمول 22.5 در صد می باشد. باید طی 30 روز گردش داشته باشد تا مشمول شوید

سیدصادق ناصری
۲۹ روز پیش

سلام.وقت بخیر.من برای یه شرکت پیمانکاری زیر مجموعه شهرداری کار میکنم.شیفت من یه فپهفته صبح یه هفته عصر یه هفته شب هست.بدون تعطیلی در ماه.آیا میشه اجبار باشه که جمعه ها و تعطیلات رسمی باید بریم سرکار؟

 مدیر سایت
۲۷ روز پیش

نوبت کاری در صورت بر خورد تعطیلات می بایست سرکار رفت ولی بصورت توافقی

رضا
۲۹ روز پیش

سلام وقتتون بخیر من حدود یک سالی هست که دارم تو بیمارستان کار میکنم ساعت کاری من ۱۲ ساعت کار ۲۴ ساعت استراحت یعنی یک روز صبح و عصر از ساعت ۷ صبح تا ۸ غروب یک روز از ساعت ۷ غروب تا ۸ صبح یک روز هم از ساعت ۸ صبح تا ۷ روز بعدی استراحتم حقوق و مزایا و حق شیفتی که به من تعلق میگیره چجوره؟ جمعه ها و روزای تعطیلی رسمی هم میام سره کار لطفا راهنمایی کنید

 مدیر سایت
۲۷ روز پیش

در صورتی که در ماه گردش داشته باشیند و گردش طی 30 روز باشد شما نوبت کار صبح عصر شب هستیند و بابت کار در روز تعطیلی و جمعه می بایست جمعه کاری دریافت کنید. که در متن مقاله به ان پرداخته شده است

مصطفی پورحسنی
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۸:۱۵:۴۲ بعد از ظهر

سلام میخاستم بدونم کسی که ۲۴ ۴۸ کار میکنه در ۲۴ شیفت چقدر حق استراحت دارد

 مدیر سایت
۲۷ روز پیش

شما نوبت کار محسوب نمی شوید

مجید
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۶:۴۳:۳۹ بعد از ظهر

باسلام و خسته نباشید بنده بطور ثابت شیفت عصر هستم.حق شیفت من به چه صورت برام حساب میشه؟؟! با تشکر

 مدیر سایت
۲۷ روز پیش

شما نوبت کار محسوب نمی شوید در صورت کار بین ساعات 22 تا 6 صبح شبکاری تعلق می گیرد

علی
۲۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۴:۲۷:۵ بعد از ظهر

سلام.ساعت کاری من 12 ساعت کار و 36 ساعت استراحت است.اول اینکه آیا در طول ماه مرخصی استحقاقی به ما تعلق می‌گیرد؟ دوم اینکه اگر شیفت ما در جمعه بیفتد بجاش یک روز در هفته را باید تعطیل شویم؟

 مدیر سایت
۲۷ روز پیش

در صورتی که شیفت شما گردش نداشته باشد نوبت کار محسوب نمی شویند. بله باید در ازای کار در روز جمعه یک روز در هفته تعطیل شویند

Mousa
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۳:۲۹:۴۵ بعد از ظهر

من ۳۰روز کامل کار میکنم هر روزی ۱۲ ساعت نگهبانی پس تو ۱۵ روز ۱۷۶ ساعت پاس میکنم چجوریه به من چیزی حساب نمیشه بعد یه هفته روز یه هفته شب

 مدیر سایت
۲۷ روز پیش

شما در صورت گردش، شیفت کارتان ، نوبت کار محسوب می شوید. نوبت کار صبح شب با محاسبه 22.5 درصد می باشد. و بابت کار بیشتر از 176 ساعت اضافه ار دریافت می کنید

زهرا
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۳۰:۲۳ بعد از ظهر

سلام وقتتون به خیر برای کارمندانی که شیفت کاری انها در ماه به صورت منظم یک هفته صبح(از 7صبح تا 14:30) و یک هفته عصر (از 12 تا 19:30) می باشن فوق العاده نوبت کاری چگونه است؟ ممنون میشم اگر پاسخ بدهید

 مدیر سایت
۲۷ روز پیش

از ساعت 6 صبح تا 14 و ساعت کار تا 22 نوبت کار صبح و عصر می باشد نوبت کار 10 درصد می باشد.

امیرپور
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۶:۲۹:۵۰ بعد از ظهر

سلام خسته نباشید من کارگر نوبت کاری هستم اکه شیفت کارم از ساعت ۱۹ روز جمعه شروع بشه و ساعت ۸ صبح شنبه تمام بشود آیا از ساعت ۰۰:۰۰تا۰۸:۰۰ (۸ساعت) صبح شنبه نیز تعطیل کاری حساب میشود؟

 مدیر سایت
۲۷ روز پیش

خیر تعطیل کاری محاسبه نمی شود

عبداله سنجه وینی
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۱۱:۲۶ بعد از ظهر

با سلام من در نانوایی کار می کنم که از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰،۳۰ شب موظف به کار اجباری هستم و هیچ تعطیلی هفتگی هم به ما داده نمی شود و من به عنوان فروشنده استخدام شدم ولی گاهی در کارگاه و گاهی در قسمت های مختلف از من استفاده می شود و چیزی در حقوق بنده به عنوان پاداش یا کار اضافه برای این موضوعات درج نمی گردد . از طرفی هیچ حق ناهاری هم به ما داده نمی شود و ما باید خودمان انرا تهیه کنیم با هزینه خودمان . از طرفی ساعت اضافه کار برای من در طی ۸ سال کار کردن در این محل برابر است با ۱۲ هزار تومن و ساعت کار عادی هم روزانه۷۳ هزارتومن می باشد و حق خواروبار و مسکن و کالای اساسی هم ۷۰۰ هزارتومن و پایه سنوات هم 1,033,323 و حق بیمه هم ۱۸۲ هزار تومن در نظر گرفته شده است و شرایط کاری در این محل که نانوایی بوده بسیار سخت بدلیل گرمای زیاد و نداشتن خنک کننده های کارگاهی و تهویه بسیار سخت می باشد و شرایط رفت و امد و هزینه ان ماهانه نزدیک به ۱۰۰ هزار تومن می باشد ، از نظر شما جایی با این شرایط قوانین و حقوق و مزایای مناسب است ؟؟؟ ممنون

 مدیر سایت
۲۷ روز پیش

شما نوبت کار نیستید چرا که شیفتتان گردش ندارد ولی باید بابت کارکردتان بیشتر از هشت ساعت اضافه کار دریافت کنید فرمول اضافه کار هم با ضریب 1.4 پایه حقوقتان محاسبه می شود.

رضا شاه حسینی
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۸:۳۸:۵۳ قبل از ظهر

سلام. کسانی که 12 ساعت کار24استراحت هستند یعنی7صبح تا19عصر و19عصرتا7صبح چرخشی می باشد درصدنوبت کار انان چقدر است.

 مدیر سایت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۳:۴۸:۳۹ بعد از ظهر

در صورتیکه شیفت کار در طول ماه گردش نداشته باشد نوبت کار تعلق نمی گیرد و شبکاری بابت ساعت 22 تا 6 صبح تعلق می گیرد

حسین پوردشت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۵۵:۵۰ قبل از ظهر

سلام.متشکرازسایت واطلاعات مفیدتون که تواین ۱۵سال کارتازه فهمیدم خیلی چیزارونمیدونم. لطفا:دونانگهبان که ساعات کاریشان۷تا۷عصرو۷عصرتا۷صبح هستن،وهفتگی تعویض میشن،لطفانحوه محاسبه حقوق ودستمزداونها به ریز،لطفاوخواهشااگه میشه بفرمایین.متشکوممنون

 مدیر سایت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۴:۲۶:۵۰ بعد از ظهر

خوشحال هستیم که مطالب سایت مورد توجه تون قرار گرفته است. نگهبانان بصورت شیفت صبح و شب مشغول بکار هستند و که به 22.5 درصد به حقوق شان به عنوان وبت کاری اضافه می شود. این در حالی است که شیفت کاری ان ها در طول ماه گردش داشته باشد.

علی
۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۸:۲:۱۰ بعد از ظهر

با سلام و خسته نباشید. شیفت کاری بنده ۴ روز صبح کار ۴ روز عصرکار و ۴ روز شب کار و ۴ روز استراحت میباشد . میخواستم بدونم اگر شیفت بنده در روز جمعه باشد به جز ۴۰ درصد جمعه کاری آیا یک روز تعطیلی در هفته بجای جمعه به من تعلق میگیرد یا خیر؟ کارفرما میگه ۴ روز استراحت شما شامل یک روز بجای جمعه کاری هم میباشد .آیا این حرف صحیح است؟ یا ۴ روز استراحت بنده بخاطر گردش شیفت می باشد؟

 مدیر سایت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۳:۵۹:۴۲ بعد از ظهر

چنانچه روز کاری کارگران نوبت کار به روز تعطیل هفتگی جمعه برخورد کند مورد از مصادیق کار در روز جمعه و الزام به تعطیل یک روز دیگر در هفته به جای جمعه می باشد و در این صورت این قبیل کارگران محق به دریافت 40% فوق العاده موضوع تبصره یک ماده 62 قانون کار نیز خواهند بود .

 مدیر سایت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۳:۵۵:۲۷ بعد از ظهر

بله . شما در ازای جمعه می بایست یک روز در هفته تعطیل باشند . تایم استراحت شما بجای تعطیلی در روز جمعه محسوب می شود. مگر اینکه هفته ای داشته باشیند که کل هفته سرکار باسیند و روز استراحتی در هفته تعیین نشده باشد

اهورا
۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۷:۳۳:۱۰ بعد از ظهر

سلام من میخواستم بپرسم برای پرسنل رستوران که یک هفته از ۹صبح تا ۱۷ عصر و یک هفته از ۱۷ عصر تا ۱ بامداد مشغول کارند نوبت کاری به صورت محاسبه میشه. لطفا راهنمایی فرمائید متشکر

 مدیر سایت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۳:۵۶:۴۲ بعد از ظهر

بله نوبت کار محسوب می شوند چرا که در طول یک ماه گردش کار دارند.

میلاد
۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۸:۱:۳۷ قبل از ظهر

با سلام. حداقل زمان استراحت بین گردش کارها چند ساعت هست؟ مثلا اگر تا ۱۲ شب سرکار باشیم شرکت مجاز است فردا ۷.۵ صبح ساعت حضور برای من در نظر بگیرد؟ آیا قانون کار در مورد این موضوع قانون یا بخشنانه دارد؟

 مدیر سایت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۴:۱۹:۳۹ بعد از ظهر

قانونی مبنی بر این وجود ندارد.

جعفر رضایی
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۵:۵۸:۲۳ بعد از ظهر

سلام .من به صورت سه روز عصر .سه روز شب و سه روز اف کار میکنم که هر شیفت هشت ساهت هست و روز های جمعه هر سه شیفت باید سر کار باشیم .البته هر کدوم یک شیفت.کل کارکرد من در یک ماه با در نظر گرفتن روز های جمعه و تعطیل به زور 176 ساعت میشه .میخاستم بدونم جمعه ها و تعطیلات رسمی که بدون استثنا سر کار هستیم اضافه کاری محسوب میشه یا نه و اینکه کلا با پایه حقوق 2تومن چند حق شیفت میگیرم

 مدیر سایت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۵:۲۴:۴ بعد از ظهر

شکا نوبت کار صبح،عصر، شب هستیند 15% نوبت کاری به شما تعلق می گیرد. بابت کارکرد در روز جمعه نیز جمعه اری دریافت می کنید که در متن به ان اشاره شده است.

Vahid4709
۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۳:۲۵ بعد از ظهر

سلام. کارکرد بنده در ماه در ۳ شیفت کاری ۸صبح تا ۴ عصر. از ۴ عصر تا ۱۲ شب . و از ۱۲ شب تا ۸ صبح هستیم. روزهای جمعه هم سرکاریم. نوبت کار محسوب میشویم؟

 مدیر سایت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۵:۲۵:۶ بعد از ظهر

بله در صورتی که طی ماه گردش داشته باشد و طی سی روز گردش منظم باشد نوبت کار صبح عصر و شب هستیند

پویا
۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۳:۵۲:۲۴ بعد از ظهر

سلام می خواستم ببینم نحوه ی محاسبه حقوق واضافه کار در شیفت ۲۴،۲۴چطوره کنم باید چقدر توی فیش حقوق هر ماهم اضافه کار حساب بشه

 مدیر سایت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۵:۱۴:۳۴ بعد از ظهر

شیفت 24 ، 24 نوبت کار محسوب نمی شود. مگر اینکه مجموعه ای خود صلاح بداند که بابت 24 ساعت کار 24 استراحت بخواهد نوبت کار در نظر بگیرد

صالحی
۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۹:۲۷ قبل از ظهر

با سلام شخصی که نوبت کار است از ساعت 5 بعد از ظهر روز پنج شنبه شروع به کار کرده و جمعه 7 صبح خروج داشته .آیا از ساعت 12 بامداد تا 7 صبح روز جمعه به این شخص( 7 ساعت) جمعه کاری تعلق می گیرد؟ با تشکر از سایت خوبتون

 مدیر سایت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۴:۲۹:۳۶ بعد از ظهر

بله جمعه کاری به ایشان تعلق می گیرد.

محمد رضا طهماسبی
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲:۲۹:۲۹ قبل از ظهر

سلام .خسته نباشید . من نگهبان هستم .نزدیک به یک سالی شیفت شب هستم ساعت کاری 11شب تا هفت صبح .تعویض. شیفت ندارم .میخواستم ببینم که حقوق و مزای .و حق شیفت به چه صورتی هست .با یک فرزند.

 مدیر سایت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۴:۲۸:۶ بعد از ظهر

شما نوبت کار نیستیند و شب کاری به شما تعلق می گیرد که از ساعت 10 شب تا 6 صبح با نرخ 35% محاسبه می شود

علیرضا رضی
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۷:۲۹ قبل از ظهر

سلام بنده پرستارهستم شیفت لانگ(صبح وعصر) .بنابه شیفتی که میزارن لانگ یکروز آف. ودرماه ۴تا تک شیفت (یاصبح یاعصر) میرم ایا نوبت کاری بمن تعلق میگیره؟

 مدیر سایت
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۱۶:۲۳ بعد از ظهر

اگر طی سی روز گردش داشته باشد بله نوبت کار می شویند

حمید
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۳۲:۲۳ قبل از ظهر

با سلام در شرکت ما قرار شده یک هفته (از شنبه تا جمعه) شبکار (از ساعت ۷ عصر تا ۷ صبح) باشیم و دو ماه روزکار! میخواستم سوال کنم که این نوع گردش کار اصلا مجاز است و اینکه بابت اون یک هفته شبکار اصلا off تعلق میگیرد و در صورت اجرا و مجاز بودن درصد این گردش کار چگونه محاسبه می شود؟ با سپاس فراوان

 مدیر سایت
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۱۷:۵۶ بعد از ظهر

این نوع گردش کار نوبت کار محسوب نمی شود و شب کاری و مزایای جمعه کاری تعلق می گیرد

پیام
۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۶:۵۶:۱۹ بعد از ظهر

سلام ،میخاستم بدونم برای یک نفر نوبتکار برای یک ماهه سی روزه ساعت کارکردش چقدر میشه ،چون تو قانون برا ۴ هفته متوالی گفته ۱۷۶ ساعت ،آیا برای یک ماه کامل ۱۹۲ ساعت هست یا همون ۱۷۶ ساعت؟

 مدیر سایت
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰:۹:۵۶ قبل از ظهر

برای نوبتکار 176 ساعت هست و ساعت کاری بیشتر از ان اضافه کار محسوب می شود.

حامد
۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۴:۱:۱۳ بعد از ظهر

سلام، من نگهبان یک شرکت به صورت 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت بدون تعطیلات هستم. میخواستم بپرسم دقیقأ چه مزایایی و چند ساعت اظافه کار بهم تعلق میگیره؟

 مدیر سایت
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰:۱۳:۳۰ قبل از ظهر

شما نوبت کار محسوب نمی شویند، شب کاری به شما بابت ساعت کار از 22 شب تا 6 صبح تعلق می گیرد .در مدت زمانی که در شب مشغول به کار هستیند ۳۵ درصد مازاد در یافت می کنید. در صورت مصادف شدن روزهای کاری کارگران نوبت کار با ایام تعطیلات رسمی ، کار در ایام مذکور از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت کاری چهل درصد علاوه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت گردد . گر لازم باشد که شب کاری در روز جمعه انجام شود می بایست یک روز دیگر به عنوان تعطیلی برای آن کارگر انتخاب گردد و براساس ماده ۶۲ قانون کار لازم هست علاوه بر گرفتن ۳۵ درصد اضافه برای شب کاری، از ۴۰ درصد اضافه دستمزد پیش بینی شده برای کار در روز جمعه نیز بهرمند می شود.

صابر
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲:۳۵:۵۶ بعد از ظهر

سلام من یک هفته از۷صبح تا ۷شب کارمیکنم ویک هفته۷شب تا۷صبح شبکاری به من تعلق میگیره حق شیفت چطور ممنون

 مدیر سایت
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۶:۵:۱۸ بعد از ظهر

بله نوبت کار هستیند

خلیل سلطانی
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۱۸:۴۲ قبل از ظهر

سلام شیفت مادوشب کاریک شب استراحت میباشد.خواستم ببینیم تعطیلات اضافه کاری حساب میشه وجمعه کاری بهمون میخوره یانه

 مدیر سایت
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۶:۴:۲۰ بعد از ظهر

شما نوبت کار محسوب نمی شوید چرا که شیفت کاریتان گردش ندارد.

فاطمه زارع
۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۳:۳۲ قبل از ظهر

باسلام و خسته نباشید. یه سوال داشتم من دریک شرکتی کارمیکنم که درهفته ازشنبه تا پنجشنبه به جز روزهای دوشنبه وسه شنبه شیفت صبح هستم روزهای دوشنبه هرهفته دو‌شیفت و سه شنبه شیفت عصر هستم که ََََساعت کاری ۷ شب تموم میشه به بنده نوبت کاری تعلق می‌گیرد؟ ممنون میشم برام ایمیل کنید میخاستم ارائه بدم به شرکت درضمن شرکت بیمارستانی هست و قسمت درمانگاه کارمیکنم باتشکر

 مدیر سایت
۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۸:۴۱:۱۱ بعد از ظهر

با توجه به اینکه کارکرد شما در طول ماه گردش ندارد جز نوبت کاری محسوب نمی شوید.

امیدشاطری
۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۴:۴۷:۵۸ بعد از ظهر

سلام درجایگاه c.n G مشغول به کارهستم به صورت ۸.۱۶ یعنی ۳شب سه عصر و۳روز وفقط ۲۵۰۰۰۰۰هرارتومن پرداخت میکنه شرکت..ماهم شیفت کاری داریم دیگه مگه نه؟؟؟؟

 مدیر سایت
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۶:۷:۸ بعد از ظهر

می بایست طی سی روز گردش داشته باشد بله نوبت کار محسوب می شوید

وحید صباحی
۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۳:۴۲:۴۱ بعد از ظهر

سلام وقت به خیرتشکر بابت این همه راهنمای بنده در شرکت خصوصی 5سال است که مشغول به کار هستم که تایم کاری دایم ازساعت 19 الی 7صبح میباشد که پارسال بابت حق شیفت یک سوم پایه پرداخت میشد ولی امسال 35 درصد پرداخت میشود در حالی که روزهای جمعه وتعطیلات را کم میکنن میخواستم بدونم روزهای جمعه را باید پرداخت کنن یاخیر واینکه در طول ماه ساعت شب کاری بنده از 176 بیشتر هستش مازاد ان را چگونه باید محاسبه کنن

 مدیر سایت
۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۲۶:۲۶ بعد از ظهر

شما چنانچه شیفت کاریتان گردش نداشته باشد نوبت کار محسوب نمی شویند و فقط شب کاری می بایست دریافت کنید.

سعید
۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۷:۲:۵ بعد از ظهر

سلام و خسته نباشید شیفت کاری ما به این صورته که دو روز روز(از ۸ صبح تا ۸ شب)دو روز شب(از ۸ شب تا ۸ صبح)و دو روز استراحت هستیم .خواستم بپرسم ضریب حق شیفت برای ما چند درصد هست؟

 مدیر سایت
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۶:۱:۲۰ بعد از ظهر

باید کارکردتون طی سی روز ماه مشخص شود. مشخص باشد که جمعه روز شیفت هست یا خیر. چرا که شیفت طی سی روز می بایست گردش داشته باشد

محمد پاکنهاد
۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۳:۵۵:۵۷ بعد از ظهر

سلام و خسته نباشید . محل کارم سه شیفت هست . یعنی 2روز 6صبح تا 6بعد از ظهر و 2روز 6عصر تا 6 صبح و 2روز آف هستم . حق شیفت 22.5% بهم تعلق میگیره یا 15% ؟ ممنون

 مدیر سایت
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۵:۵۸:۳۵ بعد از ظهر

شما نوبت کار صبح عصر شب هستیند و 15% شامل می شود

محسن توانا
۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰:۵۶ قبل از ظهر

سلام. من بصورت 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت سر کار هستم. که در ماه 10 شیف دارم. 8 شیف موظف و 2 شیف اضافه. آیا حق شیف به من تعلق میگیرد یا فوق العاده شب کاری. همچنین در ماه به من جمعه هم شیف میخورد.

 مدیر سایت
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۵:۵۶:۱۴ بعد از ظهر

شما شامل شبکاری و اضافه کار جمعه می شویند ولی نوبت کار نیستیند

رضا مفید زاده
۳۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۵:۱۶ بعد از ظهر

من درشرکتی از ساعت 7صبح تاساعت19مشغول هستم وهر سه هفته یکهفته استراحت دارم آیا مشمول نوبت کاری ویا شبکاری هستم وبرای جمعه هایی که سرکارهستم جمعه کاری تعلق می گیرد یا خیر خیلی ممنونم

 مدیر سایت
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۵:۵۴:۵۴ بعد از ظهر

شبکاری از ساعت 22 تا 6 صبح می باشد ، شما شب کار نیستیند . شیفت کاری شما باید گردش داشته باشد تا نوبت کار باشیند . که طبق گفته خودتان گردش ندارد. پس نوبت کار هم محسوب نمی شویند

امین
۳۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۱:۲۹ قبل از ظهر

سلام برای فردی که در طول یک ماه فقط 3 روز تغییر شیفت انجام میدهد حق شیفت تعلق میگیرد یا خیر؟

 مدیر سایت
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۵:۳۱:۵۳ بعد از ظهر

شیفت باید طی سی روز گردش داشته باشد

پدرام نقدی
۳۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۴:۲۵ بعد از ظهر

سلام کار ما به صورت شیفتی هست ۱۲ ساعت کار و ۳۶ ساعت آف و کلا شیفت شب هستیم از ساعت ۷ غروب تا ساعت ۷ صبح و به صورت یک شب در میان همیشه سر کاریم می خواستم ببینم تعطیلی ما چطوریه!مگه یک روز تعطیلی جزو قانون کار نیس؟کار های شیفتی یا نوبت کاری تعطیلی نداره؟مگه می شه کسی یه شیب در میون بیاد سر کار بدون تعطیلی؟اون ۳۶ ساعت آف جزو تعطیلی حساب می شه؟

 مدیر سایت
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۵:۳۰:۴۵ بعد از ظهر

در صورت کارکرد در روز جمعه می بایست یک روز در هفته تعطیل باشد. بله 36 ساعت جز تعطیلی محسوب می شود.

پدرام
۳۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۲:۸ بعد از ظهر

سلام و خسته نباشید من تایم کاریم شیفتی هستش و 12 ساعت کار و 36 ساعت آف هستش و کلا شیفت شب هستیم یعنی یک شب در میون از ساعت 7 غروب تا ساعت 7 صبح سوال اولم اینه که ما کلا تعطیلی نداریم مگه می شه در هفته تعطیلی نداشته باشی!مگه تعطیلی یک روز در هفته جزو قانون کار نیست!یا 36 ساعت آف جزو تعطیلی محصوب می شه!مگه استراحت شیفت ربطی به تعطیلی داره؟ سوال دوم در روز های جمعه که ما شیفتمونه یا روز های تعطیل رسمی وسط هفته مگه نباید فوق العادع تعطیلی بدن!؟اگه آره فرمولش چیه؟جمعه با تعطیل رسمی وسط هفته فرق می کنه محاسبه اش؟؟

 مدیر سایت
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰:۱۸:۲۷ قبل از ظهر

شب کاری در روز جمعه براساس ماده ۶۲ قانون کار لازم هست علاوه بر گرفتن ۳۵ درصد اضافه برای شب کاری، از ۴۰ درصد اضافه دستمزد پیش بینی شده برای کار در روز جمعه نیز بهرمند می شود.

مهدی شکوزی
۲۵ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۴:۳۱:۴۰ بعد از ظهر

در شرکتی کار میکنم که ۱۲ ۲۴هست حق شیفتی که به ما میدهند به اندازه شب کاری هایی هست که کار میکنیم یعنی در ماه ۱۰ تا شیفت شب که بیاییم به ما ۲۲.۵ درصد این۱۰ شب را محاسبه میکنن و میدن میخواستم ببینم قانونی هست؟

 مدیر سایت
۲۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۴۹:۴۷ بعد از ظهر

با توجه به اینکه گردش کار در طول ماه نداریند، نوبت کار محسوب نمی شویند و فقط شامل شب کاری می شویند

علی
۲۵ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۹:۱۲ بعد از ظهر

سلام کارگری که ۲روز صبح و ۲ روز شب و۲ روز off هست نوبت کاری چند درصد میگیرد واگر از تعداد شب کاری ۱ روز کم شود چند درصد محاسبه میشود ممنون از شما

 مدیر سایت
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰:۱۵:۵۹ قبل از ظهر

حسین یونسی
۲۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۸:۱۰:۱۲ قبل از ظهر

من ایمیل ندارم لطفا جواب بدید کارگری در نوبتهای صبح و عصر شب (15 درصد )کار می کند هر 10 روز تغییر شیفت ساعت کار 8 ساغت بابت حق نوبت کاری چه مبلغی باید بدهیم ماه را کامل سرکاربوده و حقوق حداقل دستمزد سپاسگزارم

 مدیر سایت
۲۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۵:۳۲:۳۰ بعد از ظهر

15 درصد علاوه بر حقوق باید نوبت کاری دریافت کنند و در صورت مصادف شدن نوبت کاری با جمعه کاری باید یک روز دیگر در هفته تعطیل شوند و جمعه کاری هم در یافت کنند در مقاله بالا به طور کامل توضیح داده شده است

مصطفی فلاحتی
۲۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۶:۲۲ قبل از ظهر

سلام و خسته نباشی شیفت شب کاری داعم ک حقوق امسال ۱میلیوون ۹۰۰هزار تومنه ۳۵ درصدر ان چقدر میشه جواب بدید ممنون

 مدیر سایت
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰:۱۶:۲۹ قبل از ظهر

جلال دریساوی
۱۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۳۹:۵۱ بعد از ظهر

سلام من در درمانگاه بیرون شهر کار میکنم سه روز کار شش روز استراحت هستم ساعتکاری پایه ماهانه من چقدر باید باشه؟

 مدیر سایت
۲۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۶:۵۷ قبل از ظهر

شما نوبت کار محسوب نمی شوید

مجتبی
۱۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۳:۲۳:۲۷ بعد از ظهر

یک آتش نشانی که شیفت کاریشون ۲۴ ۴۸ میباشد چه نوبت کاریی شاملشون میشود

 مدیر سایت
۲۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۷:۳۹ قبل از ظهر

ساعت کاری شما در طول ماه گردش ندارد و نوبت کار محسوب نمی شوید

مجتبی
۱۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۳:۲۰:۴۱ بعد از ظهر

نگهبانی که بصورت یک هفته روز و یک هفته شب کار میکنیدمثلا یکنفر از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر سرکار هست و یه نفر از ساعت ۷ عصر تا ۷ صبح هست بصورت هفتگی تغییر میکند شامل نوبت کاری میشود

 مدیر سایت
۲۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۸:۳۲ قبل از ظهر

بله نوبت کار محسوب می شود . چرا که در طول ماه گردش دارد

پورکریم
۱۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۶:۳۵:۴۷ قبل از ظهر

سلام شیفت کاری من برای تمامی روزها از ساعت ۱۸ تا ساعت ۷ صبح روز بعد هست و به صورت کامل در این ساعت اما یک روز در میان کار میکنیم یعنی هر شیفت ۱۳ ساعت و مجموعا در ماه ۲۰۰ ساعت کار میکنیم و حداقل دو جمعه در ماه نیز سر کار هستیم ممکنه محاسبه کنید دریافتی ما چقدر باید باشد؟؟؟ پایه حقوق ما 2800 میباشد و دو فرزند دارم

 مدیر سایت
۲۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۶:۱۳ قبل از ظهر

با توجه به اینکه در طول ماه ساعت کاریتان گردش ندارد شامل نوبت کاری نمی باشید و فقط شب کاری به شما تعلق می گیرد. بابت روز های جمعه نیز جمعه کاری تعلق می گیرد

مینا صادقی
۱۶ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۸:۳۰:۵۰ بعد از ظهر

با سلام میشه بفرمایید مدت زمان ۱۰ شب تا ۱۲ شب به عنوان کار در زمان شب کاری با احتساب ۳۵ درصد برای آن کارگر می بایست محاسبه گردد ، این ۳۵ درصد رو چطور باید محاسبه کرد ؟ ممنون میشم

 مدیر سایت
۱۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۴:۱۹ قبل از ظهر

باید دو ساعت از زمان کاری را به عنوان شب کاری با احتساب 35 درصد حقوق علاوه بر حقوق محاسبه کرد

داود
۱۵ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۴:۲۱:۴۸ بعد از ظهر

سلام خسته نباشید ... نوبت کاری برای کارمندانی که بصورت ۲۴ ساعت شیفت میمونن تعلق میگیره؟؟؟

 مدیر سایت
۱۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۵:۳۳ قبل از ظهر

باید در طول ماه گردش دادشته باشد و نیروهای 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت شامل نوبت کار نمی شوند.

محمدی
۱۵ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۶:۳۹ قبل از ظهر

سلام وقت بخیر. بنده در یک شرکت خصوصی به صورت تایم ثابت 7 تا 15 روز شاغلم اما در بعضی موارد پیش میاد که ماهی یک یا دو بار یا بیشتر کارم تا35 ساعت مستمر شبانه روز طول بکشد یعنی کارم را تمام می کنم وبه خانه برمی گردم. می خواستم سوال کنم که آیا بابت این تایم بلند مدت که ممکنه تا 40 ساعت و مستمر طول بکشه حق شیفت یا مزایای دیگری تعلق می گیره... با سپاس فراوان

 مدیر سایت
۱۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۶:۳۴ قبل از ظهر

خیر ، نوبت کار محسوب نمی شوید.

مسعود
۱۵ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۳۰:۵۲ قبل از ظهر

با سلام من در اتش نشاني كار ميكنم كه ٢٤ ساعت كار ٤٨ ساعت استراحت ميكنيم با حكم كارمندي شرايط اضافه كاري نوبت كاري شب كاري و اضافه كاري چطور به ما تعلق ميگيره كه ميگن طبق قوانين تعطيل كاري به ما تعلق نمي گيره

 مدیر سایت
۱۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳:۲۱ قبل از ظهر

نوبت کار می بایست در طول ماه گردش داشته باشد در صورتی که در طول ماه ساعات کاریتان گردش داشته باشد شامل نوبت کار می شویند

سنجری
۱۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۴:۵۷:۵۸ بعد از ظهر

سلام.من در یک شرکت خصوصی به صورت دو شیفت صبح وعصر ۷.۳۰ تا۱۵.۳۰ وعصر .۱۵.۳۰تا ۲۳.۳۰ کارمیکنیم جمعه ها تعطیل هستیم وتعویض شیفت آخر هر هفته هست آیا حق شیفت به ما تعلق میگیره یا نه ممنون از کمکتون

 مدیر سایت
۱۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۸:۷:۴۶ بعد از ظهر

بله در صورتی که شیفت شما در طول یک ماه گردش داده باشد، می توانید به مثال هایی که در مقاله وجود دارد مراجعه نمایید.

ممدممدی
۱۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۵:۱۶ بعد از ظهر

سلام من در یک گاوداری شیری مشغول به کار هستم و ساعت کاری ۲۴ساعت کار ۲۴ساعت استراحت و بدون تعطیلات و پایه حقوق ۲۲۵۰۰۰۰ آیا نوبت کاری به بنده تعلق میگیرد

 مدیر سایت
۱۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۸:۱۱:۵۰ بعد از ظهر

چون در طول ماه گردش ندارد نوبت کار محسوب نمی شوید مگر اینکه خود کارگاه تصمیم بگیرد که به شما نوبت کاری دهد. البته شما شامل شب کاری می شوید که بابت ساعت کار 22 تا 6 صبح می بایست 35 درصد علاوه بر حقوقتان دریافت کنید. بابت کار در روزهای جمعه نیز حق جمعه می بایست دریافت کنید.

رضا شفقی
۱۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۳:۴۴ قبل از ظهر

سلام خسته نباشید بنده توشرکتی 6سال هست مشغول به کار هستم تایم کاری هم ساعت 7غروب تا 7 صبح هستش با پایه حقوق 2800 حق شیفت بنده بدون روزهای جمعه چقدر میشود

 مدیر سایت
۱۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۴:۶ قبل از ظهر

شما نوبت کار نیستیند . مگر اینکه خود شرکت بخواهد به شما نوبت کاری تعلق بگیرد . چرا که ساعت کار شما گردش ندارد. شما می بایست بابت ساعت کاری از ساعت 22 تا 6 صبح را شب کاری دریافت کنید که 35 درصد علاوه بر دستمزد بابتش باید دریافت کنید

فهمیده
۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۱:۵۶ بعد از ظهر

کار ما ۴ شیفت هست به این صورت که دو تا ۱۲ ساعت و دو روز استراحت. سوال بنده اینه که روزهای جمعه و تعطیل که شیفت هستیم چه مزایایی به ما تعلق می گیره و اگر این روزها مرخصی باشیم اولا آیا جزءمرخصی محسوب میشه و دوما اینکه به کسی که جایگزین ما میاد همون مزایای تعطیل کاری تعلق میگیره؟

 مدیر سایت
۱۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۲:۲ قبل از ظهر

بله علاوه بر نوبت کاری حق جمعه نیز پرداخت می گردد. که برابر 40 درصد می باشد و یک روز دیگر بجای جمعه می بایست تعطیل باشیند. بابت مرخصی نیز مرخصی استحقاقی قابل دریافت می باشد.

صالحی
۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۴:۳۱:۲۸ بعد از ظهر

اگر کارگری از ساعت موظفی در یک ماه کمتر کار کرده باشد .آیا روز تعطیل رسمی در آن ماه برای کارگر اضافه کار محسوب میشود یا با ساعت کاری جمع میشود و بعد از ساعت کار عادی اضافه کار تعلق میگیرد؟؟؟

 مدیر سایت
۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۵:۸:۴۵ بعد از ظهر

در هر صورت تفاوتی نمیکند ، چون اگر کارکرد از ساعت موظفی در یکماه کمتر باشد کسری کار لحاظ میگردد و عمدتا با نرخ اضافه کار کسری لحاظ میشود و همان مبلغ میشود. مگر اینکه توافق دیگری با کارفرما شده باشد.

پاشا
۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۳۲:۱۲ بعد از ظهر

با سللم لطفا در مورد شیفت‌های کاری 24ساعت کار و 48ساعت استراحت توضیح دهید که ساعات اضافه‌کاری، تعطیل‌کاری، موظفی، و حق شیفت به چه صورت محاسبه میشه؟ آیا ۸۰ساعت جزء شب کاری و ۳۵درصد بیشتر باید محاسبه گردد؟

 مدیر سایت
۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۳:۳۴ قبل از ظهر

24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت می بایست در طول ماه گردش داشته باشد . و به این صورت نمی توان جز نوبت کاری قرار داد. البته ساعاتی که در شب مشغول به فعالیت هستیند جز شب کاری محسوب می شود .

جمشید خردمند
۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۴:۱۳:۴۰ بعد از ظهر

باسلام من در کارخانه ای کار میکنم که دائم از ساعت ۸شب تا ۸صبح کار میکنم میخواستم بدونم حق شیفت چقدر به من نعلق میگیره

 مدیر سایت
۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۵:۳۵ قبل از ظهر

شما شب کاری بهتون تعلق می گیرد و نوبت کاری تعلق نمی گیرد . چرا که از ساعت 22 تا 6 صبح مشغول به فعالیت هستیند و 35 درصد علاوه بر دستمزد می بایست به شما تعلق گیرد

جمشید خردمند
۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۴:۱۱:۳۸ بعد از ظهر

باسلام من در شرکتی کار میکنم که دائم از ساعت ۸شب تا ۸صبح کار میکنم میخواستم بدونم حق شیفت چقدر به من نعلق میگیره

 مدیر سایت
۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۶:۲۸ قبل از ظهر

به شما 35 درصد شب کاری برای ساعت 22 شب تا 6 صبح تعلق می گیرد و شامل نوبت کاری نمی باشیند

مریم
۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۴:۳۴:۴۲ بعد از ظهر

سلام.ما 2نفر نگهبان داریم که ساعت کاری شون از 7صبح امروز تا 7صبح فرداست .مبلغ نوبت کاری انها را چطور باید حساب کرد؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 مدیر سایت
۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۹:۴۷ قبل از ظهر

باید در طول ما گردش داشته باشند به این افراد نوبت کاری تعلق نمی گیرد . در طول مقاله توضیح داده شده است و بابت شب کاری 35 درصد علاوه بر حقوق می گیرند

Saeid
۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۷:۷ بعد از ظهر

سلام شیفت کاری من برای تمامی روزها از ساعت ۱۸ تا ساعت ۷ صبح روز بعد هست و به صورت کامل در این ساعت اما یک روز در میان کار میکنیم یعنی هر شیفت ۱۳ ساعت و مجموعا در ماه ۲۰۰ ساعت کار میکنیم و حداقل دو جمعه در ماه نیز سر کار هستیم ممکنه محاسبه کنید دریافتی ما چقدر باید باشد؟؟؟

 مدیر سایت
۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۱:۴۴ قبل از ظهر

دریافتی شما با توجه به حقوقتان هست که ما از ان اطلاع نداریم . شما می بایست بابت ساعت کار از 22 شب تا 6 صبح 35 درصد علاوه بر دستمزد دریافت کنید و بخاطر گردشی نبودن شیفت کاریتان نوبت کار محسوب نمی شویند

بهروز
۲۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۳۳:۵۲ بعد از ظهر

سلام درفروردین۹۹ کارکرد من به شرح زیر است (روزکار۸تا۲۰ وشبکار ۲۰ تا ۸ فردا) ۵،۶،۷روزکار ۱۶،۱۷،۱۸روزکار ۱۹،۲۰،۲۱شبکار ۲۴،۲۵،۲۶،۲۷روزکار ۲۸،۲۹،۳۰شبکار بقیه روز ها تعطیل دریافتی من با دو فرزند چقدر می شود؟ لطفا محاسبه کنید واطلاع دهید.

 مدیر سایت
۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۱:۱ قبل از ظهر

بهروز
۲۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۲۴:۵۰ بعد از ظهر

سلام در کارگاهی کار میکنم به اینصورت۳روز کار از ساعت۸تا۲۰، ۳شب کار از ساعت ۲۰ تا ۸فردا و۳ روزoffکه به اجبار ۱یا۲ روز یا شب اضافه کار میروم و ایام تعطیل رسمی وجمعه نیز طبق نوبت به کارم نوبت کاری وتعطیل کاری من چگونه محاسبه می شود؟

 مدیر سایت
۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۰:۸ قبل از ظهر

نوبت کاری شما بصورت صبح و عصر و شب می باشد که می بایست در طول ماه گردش داشته باشد و با نوبت کاری 15% محاسبه می گردد . بابت تعطیلی روز جمعه باید حق جمعه هم داده شود که برابر ۴۰ درصد فوق العاده قانون کار می باشد , برای تعطیلات رسمی حق استفاده از تعطیلات را داریند و در صورت کار می بایست اضافه کار محسوب شود

بهمن رضازاده
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۶:۵۶:۱ قبل از ظهر

سلام کارکرد ما در ماه بصورت ۲-۲_۴بصورت ۲روز روزکار ۱۲ ساعته ۲شب شبکار ۱۲ ساعته و۴ روز استراحت میباشد میزان حق شیفت ما چند درصد درفیش حقوقی باید باشه ؟

 مدیر سایت
۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲:۲۶:۵۵ بعد از ظهر

محمد
۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲:۱۷:۳۶ بعد از ظهر

با سلام،از نظر قانون کار افرادی که به صورت شیفت در گردش در سطوح مختلف شغلی فعالیت دارند(اداری یا انتظامی) به دلخواه خود یا اجبار میتوانند شیفت ۲۴ ساعته را به صورتی که آغاز ساعت کاری از شب شروع و تا پایان روز بعد ادامه داشته باشد به کار مشغول شوند؟در صورت امکان با ذکر ماده قانونی.با تشکر

 مدیر سایت
۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۴:۴۱:۱۸ بعد از ظهر

طبق ماده ۵۵ کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت دارند، محق به دریافت فوق العاده نوبت کاری نخواهند بود. شب کاری برای کارکنانی تعریف می شود که به صورت نوبت کاری فعالیت نمی کنند و در ساعت شب مشغول به فعالیت هستند. شب کاری برای ساعت ۲۲ شب تا ۶ صبح تعریف می گردد . در این صورت لازم هست ۳۵ درصد علاوه بر دستمزد به عنوان اضافه شب کاری به آن ها پرداخت گردد.

مهدی حسینی
۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۱:۲۸ بعد از ظهر

من در شرکتی کار می کنم که شیفت آن بر اساس این است روز از ۸ صبح تا ۱۹ به مدت ۱۱ ساعت بعد از آن ۲۴ ساعت استراحت و غروب فردای روز کار از ساعت ۱۹ تا ۸ صبح روز بعد سر کار هستیم به مدت ۱۳ ساعت ، در ماه ۸ روز کاری و ۷ شب کاری ، ماه بعد ۸ روز کاری ۸ شب کاری به آدم تعلق میگیره، بستگی به چرخش ماه دارد حال میزان حق شیفت این نوبت کاری چند درصد هست ؟

 مدیر سایت
۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۴:۴۲:۸ بعد از ظهر

حسین قلی پور
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۲۵:۲۹ قبل از ظهر

سلام..آیا مدرک کارشناسی غیر مرتبط با شغل در صورت اجرای طبقه بندی مشاغل در حقوق و مزایا تاثیری دارد؟

 مدیر سایت
۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۵۹:۴۳ بعد از ظهر

حسینی
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۶:۱۳ بعد از ظهر

با سلام .قبلا سوالی در مورد جمعه کاری و اضافه کاری نوبت کاری ۱۵ روز کار و ۱۵ روز استراحت؛ ۱۲ ساعت در روز کار و صبح و شب ؛ سوال کرده بودم و الان میخواستم بپرسم آیا قوانین در مناطق ویژه اقتصادی در این خصوص به چه صورت است؟ سپاس

 مدیر سایت
۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۲:۰:۱۷ بعد از ظهر

حسینی
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۶:۲۴:۱۱ بعد از ظهر

با سلام . یک کارگاه دارای نفرات شیفتی صبح و شب و بصورت اقماری ۱۵ روز کار و ۱۵ روز استراحت است و کارگر روزهای حضور ۱۲ ساعت کار میکند چنانچه در مدت ۱۵ روز کاری خود به دو جمعه و یک تعطیل رسمی غیر جمعه برخورد کند جمعه کاری به چه صورت است و ایا اضافه کاری دارد و فوق العاده نوبت کاری ایشان چگونه محاسبه میشود؟ سپاس

 مدیر سایت
۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۸:۴۶:۴ بعد از ظهر

کارگرانی که بر اساس قرارداد کار و شرایط کار مورد توافق 15 روزکار و 15 روز استراحت می کنند با عنایت به تعریف کار نوبتی موضوع ماده 55 قانون کار نوبت کار نبوده و محق به دریافت فوق العاده مربوط نخواهد بود ولی چنانچه با توجه به عرف و روال کارگاه به این قبیل کارگران وجهی تحت عنوان فوق العاده نوبت کاری پرداخت شده باشد دریافت آن جزء حقوق مکتسبه کارگران بوده و طبق روال گذشته به آن عمل خواهد شد . نحوه محاسبه اضافه کار کارگران نوبت کاری در تعطیلات رسمی کارگران نوبت کار نیز حق استفاده از تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را خواهند داشت و در صورت مصادف شدن روزهای کاری کارگران نوبت کار با ایام تعطیلات رسمی ، کار در ایام مذکور از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت کاری چهل درصد علاوه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت گردد برخورد نوبت کاری به روز تعطیلی هفتگی جمعه شیفت های کاری انواع مختلفی دارد و شیفت کاری سازمان های مختلف با یکدیگر متفاوت هستند. در صورتیکه کارگران شیفتی که ساعت کاری ان ها در روز جمعه است، علاوه بر دستمزد و فوقالعاده شیفت کاری باید حق جمعه هم داده شود که برابر ۴۰ درصد فوق العاده موضوع تبصره ماده ۶۲ قانون کار می باشد. الزام به تعطیل یک روز دیگر در هفته به جای جمعه می باشد

جهانبخش صفیاری
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۱۷:۱ قبل از ظهر

با سلام ما ۲نفر نگهبان پارکینگ داریم چون شهرستان زندگی میکنند خودشان توافق کردند که ۱۵ روز به ۱۵ روز شیفت عوض کنند محبت بفرمایید نحوه محاسبه حقوق و دستمزد و احیانا" سایر مزایایی که به آنها تعلق میگیرد چگونه میباید باشد با سپاس از شما

 مدیر سایت
۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۸:۴۵:۱ بعد از ظهر

کارگرانی که بر اساس قرارداد کار و شرایط کار مورد توافق 15 روزکار و 15 روز استراحت می کنند با عنایت به تعریف کار نوبتی موضوع ماده 55 قانون کار نوبت کار نبوده و محق به دریافت فوق العاده مربوط نخواهد بود ولی چنانچه با توجه به عرف و روال کارگاه به این قبیل کارگران وجهی تحت عنوان فوق العاده نوبت کاری پرداخت شده باشد دریافت آن جزء حقوق مکتسبه کارگران بوده و طبق روال گذشته به آن عمل خواهد شد .

مهدی محمدی
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۷:۱:۱۴ قبل از ظهر

ایانوبت کاری ازساعت ۶صبح تا۶عصر شامل ان می شود؟

 مدیر سایت
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۱۷:۷ بعد از ظهر

همانطور که در مقاله بالا ذکر شده است نوبت های کاری باید طی ماه گردش داشته باشند

علی
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۸:۳۳:۳۶ بعد از ظهر

باسلام . کارگرانی که سه شیفت کار میکنند در روزهای تعطیل رسمی یا توافقی که شیفتی ها سرکار می آیند و پرسنل عادی کار تعطیل هستند . آیا پرسنل شیفتی روزهای تعطیل را باید اضافه کار بگیرند ؟

 مدیر سایت
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۳۰:۳۸ بعد از ظهر

کارگران نوبت کار نیز حق استفاده از تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را خواهند داشت و در صورت مصادف شدن روزهای کاری کارگران نوبت کار با ایام تعطیلات رسمی ، کار در ایام مذکور از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت کاری چهل درصد علاوه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت گردد .

سید صهبا سجادی
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۶:۵۶:۵۷ بعد از ظهر

سلام با توجه به شرایط کرونایی ، مقرر گردیده کارگران ما که 6 نفر هستند، هر روز یک نفر از 8 صبح تا 8 صبح روز بعد در محل کار کشیک باشد . (به صورت 24 48 )آیا مشمول فوق العاده نوبت کاری مشوند ،؟ 2 سقف ساعت کارس آنان 176 ساعت ماهانه است و مازاد بر آن اضافه کار محسوب می شود؟ با تشکر

 مدیر سایت
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۶:۳۷ قبل از ظهر

طبق ماده ۵۵ کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت دارند، محق به دریافت فوق العاده نوبت کاری نخواهند بود. طبق ماده ۵۷ قانون کار برای نوبت کاری ۱۷۶ ساعت در چهار هفته متوالی تعیین شده است که تا این سقف اضافه کار مفهومی ندارد ولی بیشتر از ۱۷۶ ساعت در هر مقطع زمانی از چهار هفته متوالی به عنوان اضافه کار محسوب می شود .

علی عطارزاده
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰:۳۵:۲۱ قبل از ظهر

سلام واقعا بابت این اطلاعات مفیدی که در سایت قرار دادید ممنونم ازتون خیلی کمکم کرد.

وحید
۹ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۸:۴۱ بعد از ظهر

با سلام ، در قسمت حراست مشغول به کار می باشم و شیفت ها به صورت ۱۲ ۲۴ و ۱۲ ۴۸ می باشد ، در ایام کرونا شرکت ما ساعت کاری اش ۶ ساعت کاری می باشد ۸ تا ۱۴ ، ما که نوبت کار هستیم و ساعت کاری ما ۷ تا ۱۹ و دیگری ۱۹ تا ۷ صبح می باشد آیا این کم شدن ساعت در موظفی ما تاثیر دارد ؟

 مدیر سایت
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۰:۱۶ قبل از ظهر

سلام در قانون کار ساعت موظفی هفتگی 44 ساعت است

ارسال نظر جدید


کد امنیتی  
امتیاز دهید: