نوبت کاری و شیفت کاری در قانون کار

نوبت کاری چیست ؟

بسیاری از مشاغل هستند که در تمامی ساعات شبانه روز مشغول به فعالیت هستند و کارکنان باید ساعات کاری خود را در شیفت ها و نوبت کاری های متفاوت بگذرانند. بدین منظور طبق قانون کار این مشاغل به علت فشار کاری که به کارکنان خود  وارد می کنند، می بایست مبلغی به عنوان فوق العاده نوبت کاری در نظر بگیرند. در ادامه این مقاله ما انواع طبقه بندی این شیفت های کاری و نحوه محاسبات مزایای متعلقه به آن را بررسی می کنیم.

انواع نوبت کاری

با توجه به ماده ۵۶ چهار نوع نوبت کاری وجود دارد که بصورت زیر طبقه بندی می شود :

 • نوبت کاری صبح و عصر
 • نوبت کاری صبح, عصر و شب
 • نوبت کاری صبح و شب
 • نوبت کاری عصر و شب

انواع نوبت کاری و شیفت کاری

 • ساعت کاری بین 6 صبح لغایت ساعت 14 بعد از ظهر، شیفت صبح  می باشد.
 • ساعت کاری بین ساعت 14 بعد از ظهر لغایت 22 شب، شیفت عصر می باشد
 • ساعت کاری بین ساعت 22 شب لغایت 6 صبح،   شیفت شب می باشد

که شامل 8 ساعت کاری در هر شیفت می باشد. شیفت کاری  کارگر  مزایایی بیشتر از دستمزد عادی روزانه دارد و با توجه به اینکه در کدام شیفت مشغول به فعالیت هستند، مزایای آن ها متفاوت می باشد. برای مثال فعالیت در ساعت های عصر و شب بسیار دشوار تر از فعالیت در ساعت های دیگر کاری است. به همین دلیل مبلغی اضافه بر دستمزد با توجه به سختی کارشان دریافت می کنند.
طبق ماده 56 قانون کار  نوبت کاری به کاری اتلاق می شود که در طول ماه گردش داشته باشد . اگر مدت کارکرد زیر یک ماه باشد نمی توان به آن نوبت کاری گفت.

 • برای مثال کارگرانی که گردش کار آن ها بصورت یک ماه صبح، یک ماه عصر و یا شب باشد مشمول استفاده از فوق العاده نوبت کاری نمی باشد چرا که همانطور که گفته شد نوبت ها باید در یک ماه گردش داشته باشند.  از طرفی چون این قبیل کارگران قانوناً غیر نوبتی تلقی می شوند در اجرای ماده 58 قانون کار برای هر ساعت کار در شب که در فاصله بین 22 و 6 بامداد واقع می شود از 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی برخوردار خواهند شد .
 • برای مثال اگر کارگری 20 روز را در نوبت صبح و 15 روز را در نوبت عصر کار کنند شیفت کاری محسوب نمی شود، چرا که در 35 روز گردش صورت می گیرد. اگر 10 روز در نوبت صبح و 10 روز در نوبت شب کارکرد داشتند و در طی ماه گردش داشته باشد جز شیفت کاری محسوب می شود.
 • طبق ماده 55 کارگرانی که 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت دارند، محق به دریافت فوق العاده نوبت کاری نخواهند بود.

نحوه محاسبه نوبت کاری

نرخ نوبت کاری بر اساس حقوق ماهیانه است

 • برای شیفت صبح و عصر 10 درصد است
 • برای شیفت صبح، عصر وشب  مزایای 15 درصد است
 • برای شیفت صبح و شب مزایای 22.5 درصد است
 • برای شیفت عصر و شب مزایای 22.5 درصد است.

 

نحوه محاسبه و نرخ نوبت کاری

قانون محاسبه مرخصی در نوبت کاری

که طبق ماده 56 قانون کار، اساس محاسبه مزد و فوق العاده شیفت های کاری کارگران دستمزد ثابت ماهیانه آن ها خواهد بود. و چنانچه گردش کار در محدوده یک ماه تحقق پیدا کند، اگر کارگر چند روز را در مرخصی استحقاقی باشد با توجه به گردشی شدن کار در ان ماه نوبت کاری بصورت کامل داده خواهد شد.  برای روزهای تعطیلی هفتگی و تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی نیز محاسبه و پرداخت گردد. پرداخت فوق العاده نوبت کاری برای مرخصی استعلاجی مورد پیدا نمی کند.

برخورد نوبت کاری به روز تعطیلی هفتگی جمعه

شیفت های کاری انواع مختلفی دارد و شیفت کاری سازمان های مختلف با یکدیگر متفاوت هستند. در صورتیکه کارگران شیفتی که ساعت کاری ان ها در روز جمعه است، علاوه بر دستمزد و  فوقالعاده شیفت کاری باید حق جمعه هم داده شود که برابر 40 درصد فوق العاده موضوع تبصره ماده 62 قانون کار می باشد. الزام به تعطیل یک روز دیگر در هفته به جای جمعه می باشد

محاسبه عیدی سنوات و پاداش نوبت کاری

طبق این قاتون مزایا و فوق العاده شبفت کاری جز دستمزد کارگران محسوب نمی شود و در سنوات ، عیدی و اضافه کاری محاسبه نخواهد شد.  

ساعت کار کارگران نوبتی در ماه های 30، 31 و 29  روز و نحوه محاسبه اضافه کاری در نوبت کاری

نظر به اینکه در ماده 57 قانون کار اشاره گردیده که ساعات کار کارگران نوبت کار در چهار هفته متوالی نباید از 176ساعت تجاوز نماید بنابراین با اعمال مراتب فوق در مورد کارگران نوبتی خود به خود موضوع ماههای 29 ،30 و 31 روز مورد پیدا نخواهد کرد چون پس از خاتمه هر مورد از چهار هفته های متوالی ، چهار هفته متوالی بعدی شروع می شود ولی در هر حال چنانچه تاکید بر احتساب ساعت کار کارگران نوبتی در ماههای 29 ، 30 و 31 روزه باشد این مقصود با لحاظ داشتن 7 ساعت و 20 دقیقه ساعت کار قانونی روزانه و در نظر گرفتن روزهای کاری کارگر در هر ماه حاصل خواهد شد .
طبق ماده 57 قانون کار برای نوبت کاری  176 ساعت  در چهار هفته متوالی تعیین شده است که تا این سقف اضافه کار مفهومی ندارد ولی بیشتر از 176 ساعت در هر مقطع زمانی از چهار هفته متوالی به عنوان اضافه کار محسوب می شود .
بطور مثال اگر کارگری در نوبت کاری خود در پانزده روز اول 176 ساعت خود را کار کرده باشد برای چهار هفته متوالی بیشتر از این ساعت کاری بعنوان اضافه کار تعیین می گردد.

نحوه محاسبه اضافه کار کارگران نوبت کاری در تعطیلات رسمی

کارگران نوبت کار نیز حق استفاده از تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را خواهند داشت و در صورت مصادف شدن روزهای کاری کارگران نوبت کار با ایام تعطیلات رسمی ، کار در ایام مذکور از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت کاری چهل درصد علاوه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت گردد

 

نحوه محاسبه نوبت کار در ماموریت

اگر ماموریت در ماه هایی که در ان گردش کار انجام شده صورت گرفته باشد، نوبت کاری به ان تعلق می گیرد. فوق العاده های نوبت کاری به کارگرانی پرداخت می شود که کارشان در محدوده زمانی یک ماه گردش داشته باشد به بیان دیگر شرط استفاده از درصدهای نوبت کاری تحقق گردش کار در داخل یک ماه می باشد . به این ترتیب چون با محقق شدن گردش کاری در طول ماه کارگر نوبت کار مشمول فوق العاده مربوط برای کل مزد ماهانه می شود.

محاسبه نوبت کاری در سال 99

طبق قوانین حقوق و دستمزد سال 99 ، نوبت کاری در سال 1399 و با توجه به پایه حقوق بصورت زیر محاسبه می گردد

نرخ نوبت کاری سال 99
ردیف شرح مبلغ درصد افزایش
1 فوق العاده نوبت کاری ماهبانه 10% صبح و عصر برای 30 روز 1،835،427 21
2 فوق العاده نوبت کاری ماهبانه 15% صبح و عصر و شب برای 30 روز 2،753،141 21
3 فوق العاده نوبت کاری ماهبانه 22.5% صبح و شب یا عصر و شب برای 30 روز 4،129،711 21

تعریف شب کاری و نحوه محاسبه شب کاری

شب کاری برای کارکنانی تعریف می شود که به صورت نوبت کاری فعالیت نمی کنند و در ساعت شب مشغول به فعالیت هستند. شب کاری برای ساعت 22 شب تا 6 صبح تعریف می گردد . در این صورت لازم هست 35 درصد علاوه بر دستمزد به عنوان اضافه شب کاری به آن ها پرداخت گردد.
در مواردی که شیفت کاری هایی که توسط کارفرما تعریف می گردند، شامل ساعاتی در این بازه زمانی باشد می بایست مدت زمان کارکرد در شیفت شب محاسبه گردد و به کارگر پرداخت شود. برای مثال در صورتی که شیفت کاری بین ساعت 5بعد از ظهر تا 12 شب باشد، دو ساعت (مدت زمان 10 شب تا 12 شب )به عنوان کار در زمان شب کاری با احتساب 35 درصد برای آن کارگر می بایست محاسبه گردد.
مدت زمان کارکرد ماهانه در شیفت شب 176 ساعت در ماه می باشد.  اگر کارگری نوبت کار در روز و شب باشد در مواردی که شامل نوبت کاری نباشد، در مدت زمانی که در شب مشغول به کار است 35 درصد مازاد دریافت می کند.

شبکاری در روز جمعه

اگر لازم باشد که شب کاری در روز جمعه انجام شود می بایست یک روز دیگر به عنوان تعطیلی برای آن کارگر انتخاب گردد و براساس ماده 62 قانون کار لازم هست علاوه بر گرفتن 35 درصد اضافه برای شب کاری، از 40 درصد اضافه دستمزد پیش بینی شده برای کار در روز جمعه نیز بهرمند می شود.

نحوه ثبت نوبت کاری در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان

شما می توانید در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان نوبت کاری را در شیفت های مختلف داشته باشید. نرم افزار بصورت اتوماتیک مدت زمان کارکرد را در شیفت های کاری از دستگاه کارت ساعت خوان دریافت می کند و یا می توان بصورت دستی تعداد روزهای کار در نوبت کاری را در نرم افزار وارد نمود .

ثبت نوبتکاری در نرم افزار میزان

 سپس می توان گزارشات مربوط به حقوق اشخاص را که متناسب با حکم حقوقی آن ها محاسبه می گردد، دریافت نمایید.

نمایش نرخ و مبلغ نوبتکاری در فیش حقوقی کارکنان

ثبت شب کاری در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان

امکان ثبت شب کاری در نرم افزار میزان وجود دارد. بعد از دریافت ساعات کاری از دستگاه کارت ساعت زنی. نرم افزار بصورت اتوماتیک 35 درصد مدت زمان کارکرد پرسنل در شیفت شب را محاسبه می کند و امکان مشاهده آن در فیش حقوقی و گزارشات حقوقی وجود دارد.

 

آموزش ویدئویی نوبت کاری و شیفت کاری در 1 دقیقه

 

 

برای دانلود فایل PDF نوبت کاری و شیفت کاری در قانون کار کلیک نمایید

 تعداد نظرات: 24
سنجری
۱ روز پیش

سلام.من در یک شرکت خصوصی به صورت دو شیفت صبح وعصر ۷.۳۰ تا۱۵.۳۰ وعصر .۱۵.۳۰تا ۲۳.۳۰ کارمیکنیم جمعه ها تعطیل هستیم وتعویض شیفت آخر هر هفته هست آیا حق شیفت به ما تعلق میگیره یا نه ممنون از کمکتون

 مدیر سایت
۱ روز پیش

بله در صورتی که شیفت شما در طول یک ماه گردش داده باشد، می توانید به مثال هایی که در مقاله وجود دارد مراجعه نمایید.

ممدممدی
۲ روز پیش

سلام من در یک گاوداری شیری مشغول به کار هستم و ساعت کاری ۲۴ساعت کار ۲۴ساعت استراحت و بدون تعطیلات و پایه حقوق ۲۲۵۰۰۰۰ آیا نوبت کاری به بنده تعلق میگیرد

 مدیر سایت
۱ روز پیش

چون در طول ماه گردش ندارد نوبت کار محسوب نمی شوید مگر اینکه خود کارگاه تصمیم بگیرد که به شما نوبت کاری دهد. البته شما شامل شب کاری می شوید که بابت ساعت کار 22 تا 6 صبح می بایست 35 درصد علاوه بر حقوقتان دریافت کنید. بابت کار در روزهای جمعه نیز حق جمعه می بایست دریافت کنید.

رضا شفقی
۴ روز پیش

سلام خسته نباشید بنده توشرکتی 6سال هست مشغول به کار هستم تایم کاری هم ساعت 7غروب تا 7 صبح هستش با پایه حقوق 2800 حق شیفت بنده بدون روزهای جمعه چقدر میشود

 مدیر سایت
۲ روز پیش

شما نوبت کار نیستیند . مگر اینکه خود شرکت بخواهد به شما نوبت کاری تعلق بگیرد . چرا که ساعت کار شما گردش ندارد. شما می بایست بابت ساعت کاری از ساعت 22 تا 6 صبح را شب کاری دریافت کنید که 35 درصد علاوه بر دستمزد بابتش باید دریافت کنید

فهمیده
۷ روز پیش

کار ما ۴ شیفت هست به این صورت که دو تا ۱۲ ساعت و دو روز استراحت. سوال بنده اینه که روزهای جمعه و تعطیل که شیفت هستیم چه مزایایی به ما تعلق می گیره و اگر این روزها مرخصی باشیم اولا آیا جزءمرخصی محسوب میشه و دوما اینکه به کسی که جایگزین ما میاد همون مزایای تعطیل کاری تعلق میگیره؟

 مدیر سایت
۲ روز پیش

بله علاوه بر نوبت کاری حق جمعه نیز پرداخت می گردد. که برابر 40 درصد می باشد و یک روز دیگر بجای جمعه می بایست تعطیل باشیند. بابت مرخصی نیز مرخصی استحقاقی قابل دریافت می باشد.

صالحی
۷ روز پیش

اگر کارگری از ساعت موظفی در یک ماه کمتر کار کرده باشد .آیا روز تعطیل رسمی در آن ماه برای کارگر اضافه کار محسوب میشود یا با ساعت کاری جمع میشود و بعد از ساعت کار عادی اضافه کار تعلق میگیرد؟؟؟

 مدیر سایت
۷ روز پیش

در هر صورت تفاوتی نمیکند ، چون اگر کارکرد از ساعت موظفی در یکماه کمتر باشد کسری کار لحاظ میگردد و عمدتا با نرخ اضافه کار کسری لحاظ میشود و همان مبلغ میشود. مگر اینکه توافق دیگری با کارفرما شده باشد.

پاشا
۸ روز پیش

با سللم لطفا در مورد شیفت‌های کاری 24ساعت کار و 48ساعت استراحت توضیح دهید که ساعات اضافه‌کاری، تعطیل‌کاری، موظفی، و حق شیفت به چه صورت محاسبه میشه؟ آیا ۸۰ساعت جزء شب کاری و ۳۵درصد بیشتر باید محاسبه گردد؟

 مدیر سایت
۷ روز پیش

24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت می بایست در طول ماه گردش داشته باشد . و به این صورت نمی توان جز نوبت کاری قرار داد. البته ساعاتی که در شب مشغول به فعالیت هستیند جز شب کاری محسوب می شود .

جمشید خردمند
۸ روز پیش

باسلام من در کارخانه ای کار میکنم که دائم از ساعت ۸شب تا ۸صبح کار میکنم میخواستم بدونم حق شیفت چقدر به من نعلق میگیره

 مدیر سایت
۷ روز پیش

شما شب کاری بهتون تعلق می گیرد و نوبت کاری تعلق نمی گیرد . چرا که از ساعت 22 تا 6 صبح مشغول به فعالیت هستیند و 35 درصد علاوه بر دستمزد می بایست به شما تعلق گیرد

جمشید خردمند
۸ روز پیش

باسلام من در شرکتی کار میکنم که دائم از ساعت ۸شب تا ۸صبح کار میکنم میخواستم بدونم حق شیفت چقدر به من نعلق میگیره

 مدیر سایت
۷ روز پیش

به شما 35 درصد شب کاری برای ساعت 22 شب تا 6 صبح تعلق می گیرد و شامل نوبت کاری نمی باشیند

مریم
۱۲ روز پیش

سلام.ما 2نفر نگهبان داریم که ساعت کاری شون از 7صبح امروز تا 7صبح فرداست .مبلغ نوبت کاری انها را چطور باید حساب کرد؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 مدیر سایت
۷ روز پیش

باید در طول ما گردش داشته باشند به این افراد نوبت کاری تعلق نمی گیرد . در طول مقاله توضیح داده شده است و بابت شب کاری 35 درصد علاوه بر حقوق می گیرند

Saeid
۱۳ روز پیش

سلام شیفت کاری من برای تمامی روزها از ساعت ۱۸ تا ساعت ۷ صبح روز بعد هست و به صورت کامل در این ساعت اما یک روز در میان کار میکنیم یعنی هر شیفت ۱۳ ساعت و مجموعا در ماه ۲۰۰ ساعت کار میکنیم و حداقل دو جمعه در ماه نیز سر کار هستیم ممکنه محاسبه کنید دریافتی ما چقدر باید باشد؟؟؟

 مدیر سایت
۷ روز پیش

دریافتی شما با توجه به حقوقتان هست که ما از ان اطلاع نداریم . شما می بایست بابت ساعت کار از 22 شب تا 6 صبح 35 درصد علاوه بر دستمزد دریافت کنید و بخاطر گردشی نبودن شیفت کاریتان نوبت کار محسوب نمی شویند

بهروز
۱۸ روز پیش

سلام درفروردین۹۹ کارکرد من به شرح زیر است (روزکار۸تا۲۰ وشبکار ۲۰ تا ۸ فردا) ۵،۶،۷روزکار ۱۶،۱۷،۱۸روزکار ۱۹،۲۰،۲۱شبکار ۲۴،۲۵،۲۶،۲۷روزکار ۲۸،۲۹،۳۰شبکار بقیه روز ها تعطیل دریافتی من با دو فرزند چقدر می شود؟ لطفا محاسبه کنید واطلاع دهید.

 مدیر سایت
۱۴ روز پیش

بهروز
۱۸ روز پیش

سلام در کارگاهی کار میکنم به اینصورت۳روز کار از ساعت۸تا۲۰، ۳شب کار از ساعت ۲۰ تا ۸فردا و۳ روزoffکه به اجبار ۱یا۲ روز یا شب اضافه کار میروم و ایام تعطیل رسمی وجمعه نیز طبق نوبت به کارم نوبت کاری وتعطیل کاری من چگونه محاسبه می شود؟

 مدیر سایت
۱۴ روز پیش

نوبت کاری شما بصورت صبح و عصر و شب می باشد که می بایست در طول ماه گردش داشته باشد و با نوبت کاری 15% محاسبه می گردد . بابت تعطیلی روز جمعه باید حق جمعه هم داده شود که برابر ۴۰ درصد فوق العاده قانون کار می باشد , برای تعطیلات رسمی حق استفاده از تعطیلات را داریند و در صورت کار می بایست اضافه کار محسوب شود

بهمن رضازاده
۲۲ روز پیش

سلام کارکرد ما در ماه بصورت ۲-۲_۴بصورت ۲روز روزکار ۱۲ ساعته ۲شب شبکار ۱۲ ساعته و۴ روز استراحت میباشد میزان حق شیفت ما چند درصد درفیش حقوقی باید باشه ؟

 مدیر سایت
۲۰ روز پیش

محمد
۲۶ روز پیش

با سلام،از نظر قانون کار افرادی که به صورت شیفت در گردش در سطوح مختلف شغلی فعالیت دارند(اداری یا انتظامی) به دلخواه خود یا اجبار میتوانند شیفت ۲۴ ساعته را به صورتی که آغاز ساعت کاری از شب شروع و تا پایان روز بعد ادامه داشته باشد به کار مشغول شوند؟در صورت امکان با ذکر ماده قانونی.با تشکر

 مدیر سایت
۲۵ روز پیش

طبق ماده ۵۵ کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت دارند، محق به دریافت فوق العاده نوبت کاری نخواهند بود. شب کاری برای کارکنانی تعریف می شود که به صورت نوبت کاری فعالیت نمی کنند و در ساعت شب مشغول به فعالیت هستند. شب کاری برای ساعت ۲۲ شب تا ۶ صبح تعریف می گردد . در این صورت لازم هست ۳۵ درصد علاوه بر دستمزد به عنوان اضافه شب کاری به آن ها پرداخت گردد.

مهدی حسینی
۲۶ روز پیش

من در شرکتی کار می کنم که شیفت آن بر اساس این است روز از ۸ صبح تا ۱۹ به مدت ۱۱ ساعت بعد از آن ۲۴ ساعت استراحت و غروب فردای روز کار از ساعت ۱۹ تا ۸ صبح روز بعد سر کار هستیم به مدت ۱۳ ساعت ، در ماه ۸ روز کاری و ۷ شب کاری ، ماه بعد ۸ روز کاری ۸ شب کاری به آدم تعلق میگیره، بستگی به چرخش ماه دارد حال میزان حق شیفت این نوبت کاری چند درصد هست ؟

 مدیر سایت
۲۵ روز پیش

حسین قلی پور
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۲۵:۲۹ قبل از ظهر

سلام..آیا مدرک کارشناسی غیر مرتبط با شغل در صورت اجرای طبقه بندی مشاغل در حقوق و مزایا تاثیری دارد؟

 مدیر سایت
۱۴ روز پیش

حسینی
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۶:۱۳ بعد از ظهر

با سلام .قبلا سوالی در مورد جمعه کاری و اضافه کاری نوبت کاری ۱۵ روز کار و ۱۵ روز استراحت؛ ۱۲ ساعت در روز کار و صبح و شب ؛ سوال کرده بودم و الان میخواستم بپرسم آیا قوانین در مناطق ویژه اقتصادی در این خصوص به چه صورت است؟ سپاس

 مدیر سایت
۱۴ روز پیش

حسینی
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۶:۲۴:۱۱ بعد از ظهر

با سلام . یک کارگاه دارای نفرات شیفتی صبح و شب و بصورت اقماری ۱۵ روز کار و ۱۵ روز استراحت است و کارگر روزهای حضور ۱۲ ساعت کار میکند چنانچه در مدت ۱۵ روز کاری خود به دو جمعه و یک تعطیل رسمی غیر جمعه برخورد کند جمعه کاری به چه صورت است و ایا اضافه کاری دارد و فوق العاده نوبت کاری ایشان چگونه محاسبه میشود؟ سپاس

 مدیر سایت
۲۸ روز پیش

کارگرانی که بر اساس قرارداد کار و شرایط کار مورد توافق 15 روزکار و 15 روز استراحت می کنند با عنایت به تعریف کار نوبتی موضوع ماده 55 قانون کار نوبت کار نبوده و محق به دریافت فوق العاده مربوط نخواهد بود ولی چنانچه با توجه به عرف و روال کارگاه به این قبیل کارگران وجهی تحت عنوان فوق العاده نوبت کاری پرداخت شده باشد دریافت آن جزء حقوق مکتسبه کارگران بوده و طبق روال گذشته به آن عمل خواهد شد . نحوه محاسبه اضافه کار کارگران نوبت کاری در تعطیلات رسمی کارگران نوبت کار نیز حق استفاده از تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را خواهند داشت و در صورت مصادف شدن روزهای کاری کارگران نوبت کار با ایام تعطیلات رسمی ، کار در ایام مذکور از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت کاری چهل درصد علاوه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت گردد برخورد نوبت کاری به روز تعطیلی هفتگی جمعه شیفت های کاری انواع مختلفی دارد و شیفت کاری سازمان های مختلف با یکدیگر متفاوت هستند. در صورتیکه کارگران شیفتی که ساعت کاری ان ها در روز جمعه است، علاوه بر دستمزد و فوقالعاده شیفت کاری باید حق جمعه هم داده شود که برابر ۴۰ درصد فوق العاده موضوع تبصره ماده ۶۲ قانون کار می باشد. الزام به تعطیل یک روز دیگر در هفته به جای جمعه می باشد

جهانبخش صفیاری
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۱۷:۱ قبل از ظهر

با سلام ما ۲نفر نگهبان پارکینگ داریم چون شهرستان زندگی میکنند خودشان توافق کردند که ۱۵ روز به ۱۵ روز شیفت عوض کنند محبت بفرمایید نحوه محاسبه حقوق و دستمزد و احیانا" سایر مزایایی که به آنها تعلق میگیرد چگونه میباید باشد با سپاس از شما

 مدیر سایت
۲۸ روز پیش

کارگرانی که بر اساس قرارداد کار و شرایط کار مورد توافق 15 روزکار و 15 روز استراحت می کنند با عنایت به تعریف کار نوبتی موضوع ماده 55 قانون کار نوبت کار نبوده و محق به دریافت فوق العاده مربوط نخواهد بود ولی چنانچه با توجه به عرف و روال کارگاه به این قبیل کارگران وجهی تحت عنوان فوق العاده نوبت کاری پرداخت شده باشد دریافت آن جزء حقوق مکتسبه کارگران بوده و طبق روال گذشته به آن عمل خواهد شد .

مهدی محمدی
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۷:۱:۱۴ قبل از ظهر

ایانوبت کاری ازساعت ۶صبح تا۶عصر شامل ان می شود؟

 مدیر سایت
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۱۷:۷ بعد از ظهر

همانطور که در مقاله بالا ذکر شده است نوبت های کاری باید طی ماه گردش داشته باشند

علی
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۸:۳۳:۳۶ بعد از ظهر

باسلام . کارگرانی که سه شیفت کار میکنند در روزهای تعطیل رسمی یا توافقی که شیفتی ها سرکار می آیند و پرسنل عادی کار تعطیل هستند . آیا پرسنل شیفتی روزهای تعطیل را باید اضافه کار بگیرند ؟

 مدیر سایت
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۳۰:۳۸ بعد از ظهر

کارگران نوبت کار نیز حق استفاده از تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را خواهند داشت و در صورت مصادف شدن روزهای کاری کارگران نوبت کار با ایام تعطیلات رسمی ، کار در ایام مذکور از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت کاری چهل درصد علاوه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت گردد .

سید صهبا سجادی
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۶:۵۶:۵۷ بعد از ظهر

سلام با توجه به شرایط کرونایی ، مقرر گردیده کارگران ما که 6 نفر هستند، هر روز یک نفر از 8 صبح تا 8 صبح روز بعد در محل کار کشیک باشد . (به صورت 24 48 )آیا مشمول فوق العاده نوبت کاری مشوند ،؟ 2 سقف ساعت کارس آنان 176 ساعت ماهانه است و مازاد بر آن اضافه کار محسوب می شود؟ با تشکر

 مدیر سایت
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۶:۳۷ قبل از ظهر

طبق ماده ۵۵ کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت دارند، محق به دریافت فوق العاده نوبت کاری نخواهند بود. طبق ماده ۵۷ قانون کار برای نوبت کاری ۱۷۶ ساعت در چهار هفته متوالی تعیین شده است که تا این سقف اضافه کار مفهومی ندارد ولی بیشتر از ۱۷۶ ساعت در هر مقطع زمانی از چهار هفته متوالی به عنوان اضافه کار محسوب می شود .

علی عطارزاده
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰:۳۵:۲۱ قبل از ظهر

سلام واقعا بابت این اطلاعات مفیدی که در سایت قرار دادید ممنونم ازتون خیلی کمکم کرد.

وحید
۹ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۸:۴۱ بعد از ظهر

با سلام ، در قسمت حراست مشغول به کار می باشم و شیفت ها به صورت ۱۲ ۲۴ و ۱۲ ۴۸ می باشد ، در ایام کرونا شرکت ما ساعت کاری اش ۶ ساعت کاری می باشد ۸ تا ۱۴ ، ما که نوبت کار هستیم و ساعت کاری ما ۷ تا ۱۹ و دیگری ۱۹ تا ۷ صبح می باشد آیا این کم شدن ساعت در موظفی ما تاثیر دارد ؟

 مدیر سایت
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۰:۱۶ قبل از ظهر

سلام در قانون کار ساعت موظفی هفتگی 44 ساعت است

ارسال نظر جدید


کد امنیتی  
امتیاز دهید: