مقالات

حق العمل کاری در قانون تجارت چیست | حسابداری حق العمل کاری 1400/06/17 44

با مطالعه این مقاله با حق العمل کاری، وظایف و مسئولیت های حق العمل کار، مخارج و نحوه حسابداری حق العمل کاری آشنا شوید. 

 ارزش اسقاط چیست و چگونه تعیین می شود؟ 1400/06/09 92

با مطالعه این مقاله با ارزش اسقاط اهمیت و روش محاسبه و تعیین ارزش تسقاط بصورت کامل آشنا شوید. 

اصلاح و تعدیل حسابها  در پایان دوره مالی و لزوم آن 1400/06/06 87

با مطالعه این مقاله با اصلاح و تعدیل حساب ها در حسابداری، لزوم و روش های ثبت اصلاحات و تعدیلات انجام شده در پایان دوره مالی بصورت کامل آشنا خواهید شد. 

قرائن و ضرایب مالیاتی چیست و چگونه تعیین و محاسبه می شوند؟ 1400/05/28 113

در این مقاله با قرائن و ضرایب مالیاتی و روش های تعیین و محاسبه آن ها بطور کامل آشنا شوید. 

صورت مغایرت بانکی و روش های تهیه و تنظیم آن  1400/05/26 180

با مطالعه این مقاله با صورت مغایرت بانکی در حسابداری و روش های تهیه و تنظیم آن بصورت کامل آشنا خواهید شد. 

انواع دارایی در حسابداری چیست؟ تعریف و دسته بندی دارایی 1400/05/19 256

با مطالعه این مقاله با انواع دارایی در حسابداری و طبقه بندی هر کدام از آن ها آشنا خواهید شد. 

انبارگردانی چیست؟ مزایا و مراحل و شیوه های انبارگردانی 1400/05/14 160

 در این مقاله قصد داریم اهمیت انبارگردانی، انواع مراحل و مزایای انبارگردانی را به طور کامل شرح دهیم. 

مالیات علی الراس چیست؟ - نحوه محاسبه مالیات علی الراس 1400/04/21 251

در این مقاله با مالیات علی الراس، دلیل و نحوه محاسبه آن، عواقب علی الراس شدن مالیاتی و چگونگی جلوگیری از آن آشنا شوید.